Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Δήλωση περί απορρήτου

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο κ. Jose Puigpelat, προϊστάμενος της μονάδας COSME του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME).

Στόχος της επεξεργασίας είναι να δημιουργηθεί δίαυλος για την επικοινωνία σας με τους συμβούλους του Enterprise Europe Network, τους οποίους επιλέξατε στο δελτίο υποβολής, ώστε αυτοί να μπορούν να απαντήσουν στο αίτημά σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος χάριν του δημοσίου συμφέροντος, το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΚ 45/2001 όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης την οποία υπέχει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας1 και το άρθρο 5 στοιχείο δ) του κανονισμού ΕΚ 45/2001 όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την αναμφισβήτητη συγκατάθεσή του.

Η απάντηση των ερωτήσεων είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτό ορίζεται στο δελτίο, ώστε να μπορέσει ο σύμβουλος του Enterprise Europe Network να απαντήσει σωστά στο αίτημά σας.

Φορείς επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι οι εταίροι του Enterprise Europe Network οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης με τον EASME, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

Παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Enterprise Europe Network τους οποίους επιλέξατε καθώς και η ομάδα του EASME «Η Ευρώπη σου - Επιχειρήσεις». Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται σε φορείς επιφορτισμένους με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατ΄εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (π.χ. εσωτερικοί έλεγχοι, εργασίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης-OLAF). Τρίτα μέρη, όπως εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών που έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον EASME, μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αμέσως μετά την υποβολή του αιτήματός σας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Τέτοια αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, και να αναφέρουν τη χώρα και την πόλη που επιλέξατε κατά την αποστολή του αιτήματος.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον προϊστάμενο της μονάδας EASME στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Ανά πάσα στιγμή, έχετε δικαίωμα προσφυγής. Μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS.
1 Έχετε υπόψη ότι πρόκειται για την υποχρέωση εφαρμογής του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 2014 - 2020 (βλέπε εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/771/ΕΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ).