Viimati ajakohastatud: 13/08/2020

Teismelised töötajad

Mida Brexit mõjutab?

Vanusepiirangud

Tööle ei tohi võtta alla 15-aastasi lapsi. Vanusepiirang võib olla kõrgem nendes ELi liikmesriikides, kus täielik koolikohustus jätkub ka pärast 15. eluaastat.

Siiski võite värvata alla 15-aastasi lapsi kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse valdkonnas, kui pädev asutus on selleks andnud eelneva loa.

14–15-aastasi lapsi võib tööle võtta töö- ja koolituskava või tööpraktika raames. Vähemalt 14-aastased (teatavatel juhtudel ka 13-aastased) lapsed võivad teha kergemaid töid.

Riskid ning tööohutus- ja tervishoid

Tööandjana peate võtma vajalikke meetmeid noorte tervise ja ohutuse kaitsmiseks ning tagama nende meetmete rakendamise lähtuvalt noorte tööga seotud riskide hindamisest. See tuleb korraldada enne, kui noored teie juures tööd alustavad.

Noori ei tohi värvata tegema järgmist liiki töid:

Mõned ELi liikmesriigid lubavad tööandjail võtta noori tööle, mis moodustab osa nende kutsekoolitusest. Tööandjana peate tagama, et noorte tervise ja ohutuse kaitsmiseks kontrollib nende tööd pädev isik.

Peate noori töötajaid teavitama võimalikest tööalastest ohtudest ning kõigist meetmetest, mis on nende ohutuse ja tervise kaitseks võetud. Alla 15-aastaste noorte puhul peate teavitama nende seaduslikku esindajat.

Kui noorte tööga seotud riskide hindamisel ilmneb, et kõnealune töö ohustab nende füüsiliste või vaimset tervist või arengut, siis peate neile enne tööle asumist pakkuma tasuta asjakohast tervise ja võimekuse hindamist.

Iga-aastast puhkust ja puhkeaegu käsitlevad eeskirjad

Noori palgates peate neile tagama vähemalt 30-minutise puhkepausi, kui nad töötavad üle 4,5 tunni.

Kui lapsed täidavad täielikku koolikohustust, siis peate tagama, et nende tööst vaba aeg langeks kokku koolivaheaegadega (nagu on ette nähtud riiklike õigusnormidega).

Tööaeg, öötöö ja puhkeaeg alla 15-aastaste laste puhul

Kui värbate alla 15-aastaseid lapsi, peate järgima rangeid eeskirju. Sõltuvalt töö- ja koolituskavast võivad need erineda.

Maksimaalne tööaeg on:

Alla 15-aastasi lapsi ei tohi värvata töötama ajavahemikus 20.00–6.00.

Iga töötatud 24-tunnise ajavahemiku kohta tuleb noortele tagada vähemalt 14-tunnine järjestikune puhkeaeg ja iga 7-päevase ajavahemiku kohta vähemalt kahepäevane puhkeaeg (kui võimalik, siis järjestikune).

Tööaeg, öötöö ja puhkeaeg 15–18-aastaste noorukite puhul

Kui palkate 15–18-aastasi noorukeid, kes siseriiklike õigusaktide kohaselt enam täielikku koolikohustust täitma ei pea, võivad nad töötada kuni 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

Noorukid ei tohi töötada ajavahemikul 22.00–6.00 või 23.00–7.00. Mõnes ELi liikmesriigis on lubatud teha nendest piirangutest erandeid, kui tegemist on töö iseloomust tulenevate erandlike tingimustega (laevandus- või kalandussektoris, relvajõududes või politseis, haiglates või samalaadsetes asutustes, kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal).

Iga töötatud 24-tunnise ajavahemiku kohta tuleb noortele tagada vähemalt 12-tunnine järjestikune puhkeaeg ja iga 7-päevase ajavahemiku kohta vähemalt kahepäevane puhkeaeg (kui võimalik, siis järjestikune).

Siseriiklike eranditega võib olla ette nähtud, et nimetatud puhkeajad noortele töötajatele ei ole kohustuslikud järgmistes sektorites:

Kui palkate noorukeid töötama selliselt, et nende töö on päeva peale ära jaotatud, võib samuti olla võimalik kohaldada miinimumpuhkeajaga seotud erandeid.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: