Prístup k zdrojom z EÚ

1. Kontakt

LAUNCHub Advisors

región pôsobnosti

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Podať žiadosť

Financovanie s podporou EÚ

Výška financovania
< 200 000 €
Zdroje financovania: 
Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania
EIF
Druh financovania: 
investície do kapitálu/ rizikový kapitál
Investičné zameranie: 
začínajúce podniky, začiatočná fáza
odvetvie IKT
Kategórie spoločností: 
začínajúci podnikatelia/ samostatne zárobkovo činné osoby
mikropodniky (do 10 zamestnancov)
MSP (10 – 249 zamestnancov)

Doplňujúce informácie

LAUNCHub инвестира в стартиращи предприятия предимно от сектора на информационните и комуникационните технологии в България и региона.

Ako to funguje?

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ a konkrétnych podmienkach financovania príjme miestna finančná inštitúcia.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti.

Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách z roku 2013.

Ďalšie bezplatné poradenstvo

Môžete kontaktovať aj jednu z našich 600 pobočiek siete Enterprise Europe Network, kde vám odborníci poskytnú pomoc pri hľadaní medzinárodných obchodných partnerov, poradenstvo v oblasti práva EÚ a užitočné rady o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom EÚ.

Miestne pobočky nájdete na tejto adrese: http://een.ec.europa.eu/