Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

1. Επικοινωνία

DSK Bank - Банка ДСК EАД

Phone: +358 2 375 07 00
Fax: +359 2 907 64 99
E-mail:

Περιφέρεια δραστηριότητας

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Υποβολή αίτησης

Χρηματοδοτήσεις που στηρίζει η ΕΕ

Ύψος χρηματοδότησης
> 25 001 €
< 7 500 000 €
πηγή χρηματοδότησης: 
ΕΤΕπ
InnovFin
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ΕΤΕ
Είδος χρηματοδότησης: 
Δάνειο/ εγγύηση
Τομείς επενδύσεων: 
Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Κατηγορία επιχείρησης: 
Νεοσύστατες επιχειρήσεις/ αυτοαπασχολούμενοι
Πολύ μικρές επιχειρήσεις (< 10 απασχολούμενοι)
ΜΜΕ (10-249 απασχολούμενοι)

Περισσότερες πληροφορίες

Инициатива за малки и средни предприятия

Ποια είναι η διαδικασία

Η απόφαση για χορήγηση χρηματοδότησης ΕΕ καθώς και οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης θα ληφθούν από το τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον.

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013, σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Περισσότερες συμβουλές δωρεάν

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με ένα από τα 600 γραφεία του δικτύου Enterprise Europe Network, όπου ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν στην εξεύρεση διεθνών επιχειρηματικών εταίρων, να σας συμβουλεύσουν σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και να σας καθοδηγήσουν για την πρόσβασή σας σε χρηματοδοτήσεις ΕΕ.

Βρείτε το τοπικό σας γραφείο εδώ: http://een.ec.europa.eu/