Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

1. Επικοινωνία

Sunstone Technology Ventures Fund

Περιφέρεια δραστηριότητας

SVERIGE

2. Υποβολή αίτησης

Χρηματοδοτήσεις που στηρίζει η ΕΕ

Ύψος χρηματοδότησης
πηγή χρηματοδότησης: 
ΕΤΣΕ
ΕΤΕ
Είδος χρηματοδότησης: 
Μετοχικό κεφάλαιο/ επιχειρηματικό κεφάλαιο
Τομείς επενδύσεων: 
Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Τομέας ΤΠΕ
Κατηγορία επιχείρησης: 
Νεοσύστατες επιχειρήσεις/ αυτοαπασχολούμενοι
Πολύ μικρές επιχειρήσεις (< 10 απασχολούμενοι)
ΜΜΕ (10-249 απασχολούμενοι)
Μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (250-499 απασχολούμενοι)
Εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (500-3000 απασχολούμενοι)
Εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης (> 3000 απασχολούμενοι)

Περισσότερες πληροφορίες

Ποια είναι η διαδικασία

Η απόφαση για χορήγηση χρηματοδότησης ΕΕ καθώς και οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης θα ληφθούν από το τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον.

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013, σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Περισσότερες συμβουλές δωρεάν

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με ένα από τα 600 γραφεία του δικτύου Enterprise Europe Network, όπου ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν στην εξεύρεση διεθνών επιχειρηματικών εταίρων, να σας συμβουλεύσουν σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και να σας καθοδηγήσουν για την πρόσβασή σας σε χρηματοδοτήσεις ΕΕ.

Βρείτε το τοπικό σας γραφείο εδώ: http://een.ec.europa.eu/