Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

1. Επικοινωνία

Περιφέρεια δραστηριότητας

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Υποβολή αίτησης

Χρηματοδοτήσεις που στηρίζει η ΕΕ

Ύψος χρηματοδότησης
< 200 000 €
πηγή χρηματοδότησης: 
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ΕΤΕ
Είδος χρηματοδότησης: 
Μετοχικό κεφάλαιο/ επιχειρηματικό κεφάλαιο
Τομείς επενδύσεων: 
Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Τομέας ΤΠΕ
Κατηγορία επιχείρησης: 
Νεοσύστατες επιχειρήσεις/ αυτοαπασχολούμενοι
Πολύ μικρές επιχειρήσεις (< 10 απασχολούμενοι)
ΜΜΕ (10-249 απασχολούμενοι)

Περισσότερες πληροφορίες

LAUNCHub инвестира в стартиращи предприятия предимно от сектора на информационните и комуникационните технологии в България и региона.

Ποια είναι η διαδικασία

Η απόφαση για χορήγηση χρηματοδότησης ΕΕ καθώς και οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης θα ληφθούν από το τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον.

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013, σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Περισσότερες συμβουλές δωρεάν

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με ένα από τα 600 γραφεία του δικτύου Enterprise Europe Network, όπου ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν στην εξεύρεση διεθνών επιχειρηματικών εταίρων, να σας συμβουλεύσουν σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και να σας καθοδηγήσουν για την πρόσβασή σας σε χρηματοδοτήσεις ΕΕ.

Βρείτε το τοπικό σας γραφείο εδώ: http://een.ec.europa.eu/