Живот и пътуване
Достъп до финансиране по линия на ЕС

Достъп до финансиране

Този сайт ще ви помогне при кандидатстването за заеми и рисков капитал, подкрепяни от Европейския съюз.

Изберете вашата страна, за да търсите финансови възможности.

Как функционира

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕС?

Финансирането от ЕС е достъпно за всички видове предприятия, независимо какъв е техният размер и сектор, включително предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия. Налице е широка гама от възможности за финансиране: бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал. Ежегодно ЕС подпомага над 200 000 предприятия.

Как функционира това

Решението да се предостави финансиране от ЕС се взема от местните финансови институции като банки, притежатели на рисков капитал или бизнес ангели. Благодарение на подкрепата, която получават от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.

Конкретните условия на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да научите повече, можете да се свържете с една от над хиляда финансови институции.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще. Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания.

Image

Финансиране от ЕС

Програма COSME

  • Гаранции за малките и средните предприятия, основно за заеми до 150 000 евро
  • Собствен капитал (фаза на растеж и разрастване)

Програма InnovFin („Хоризонт 2020")

  • Заеми и гаранции за новаторските предприятия
  • Финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност
  • Собствен капитал (ранна и начална фаза)

„Ускорителят" на ЕСИ (инструмент за МСП) предлага подкрепа чрез финансиране и консултиране на иновативни МСП (фаза 1 — Концепция и осъществимост, фаза 2 — Демонстрация, въвеждане на пазара и научноизследователска и развойна дейност, фаза 3 — Търговска реализация).

Творческа Европа

  • Заеми за малките и средните предприятия в областта на културата и творчеството

Програма за заетост и социални иновации („EaSI")

  • Микрокредити в размер до 25 000 евро за микропредприятията и за уязвимите лица, които желаят да създадат или да развият микропредприятие.
  • Инвестиции в размер до 500 000 евро в социални предприятия.

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

  • заеми, гаранции, финансиране със собствен капитал или безвъзмездни средства.

Подкрепата се предоставя от многогодишните програми, cъфинансирани от ЕС.

Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд

  • бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Европейски гаранционен фонд (ЕГФ)

ЕГФ е гаранционен фонд, създаден от държавите — членки на ЕС, в отговор на икономическите последици от избухването на пандемията от COVID-19, чиято цел е да осигури достатъчно ликвидност за МСП, дружествата със средна пазарна капитализация и предприятията в участващите държави членки, за да устоят на бързоразвиващата се криза.

Финансиране на цифровата трансформация

Чрез механизма за гарантиране на заеми по COSME се подпомага финансирането на проекти в областта на цифровата трансформация на МСП във всички сектори на икономиката, независимо от настоящото им равнище на цифровизация.

Ако сте дружество, което търси възможности за финансиране, посетете нашата база данни, за да видите вариантите, с които разполагате.

Ако сте финансов посредник, участващ в пилотен проект на COSME за цифровизацията, моля, преминете към въпросника на COSME за цифровизацията. Моля, посетете портала на ЕИФ за допълнителна информация относно подкрепата по програмата COSME за цифровизацията на МСП.

Декларация за поверителност - Финансови посредници

Нуждаете се от помощ или съвет?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.