Последна проверка : 22/11/2018

Достъп до финансиране

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Този сайт ще ви помогне при кандидатстването за заеми и рисков капитал, подкрепяни от Европейския съюз.

Изберете вашата страна, за да търсите финансови възможности.

Как функционира

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕС?

Финансирането от ЕС е достъпно за всички видове предприятия, независимо какъв е техният размер и сектор, включително предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия. Налице е широка гама от възможности за финансиране: бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал. Ежегодно ЕС подпомага над 200 000 предприятия.

Как функционира

Решението да се предостави финансиране от ЕС се взема от местните финансови институции като банки, притежатели на рисков капитал и инвеститори. Благодарение на подкрепата, която получават от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.

Конкретните условия на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да научите повече, можете да се свържете с една от над хиляда финансови институции.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще. Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания.

Финансиране от ЕС

Програма COSME

  • Гаранции за малките и средните предприятия, основно за заеми до 150 000 евро
  • Собствен капитал (фаза на растеж и разрастване)

Програма InnovFinfrdeen („Хоризонт 2020")

  • Заеми и гаранции за новаторските предприятия
  • Финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност
  • Собствен капитал (ранна и начална фаза)

Инструментът за МСПen предлага подкрепа чрез финансиране и консултиране на иновативни МСП (фаза 1 — Концепция и осъществимост, фаза 2 — Демонстрация, въвеждане на пазара и научноизследователска и развойна дейност, фаза 3 — Търговска реализация).

Творческа Европаen

  • Заеми за малките и средните предприятия в областта на културата и творчеството

Програма за заетост и социални иновации („EaSI")

  • Микрокредити в размер до 25 000 евро за микропредприятията и за уязвимите лица, които желаят да създадат или да развият микропредприятие.
  • Инвестиции в размер до 500 000 евро в социални предприятия.

Европейски структурни и инвестиционни фондовеfrdeen (ЕСИФ)

  • заеми, гаранции, финансиране със собствен капитал или безвъзмездни средства.

Подкрепата се предоставя от многогодишните програми, cъфинансирани от ЕС.

Европейска инвестиционна банкаdefrplen и Европейски инвестиционен фондen

  • бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: