Последна проверка: 04/05/2021

Достъп до финансиране

Този сайт ще ви помогне при кандидатстването за заеми и рисков капитал, подкрепяни от Европейския съюз.

Изберете вашата страна, за да търсите финансови възможности.

Избор на страна

Как функционира

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕС?

Финансирането от ЕС е достъпно за всички видове предприятия, независимо какъв е техният размер и сектор, включително предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия. Налице е широка гама от възможности за финансиране: бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал. Ежегодно ЕС подпомага над 200 000 предприятия.

Как функционира това

Решението да се предостави финансиране от ЕС се взема от местните финансови институции като банки, притежатели на рисков капитал или бизнес ангели. Благодарение на подкрепата, която получават от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.

Конкретните условия на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да научите повече, можете да се свържете с една от над хиляда финансови институции.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще. Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания.

Как функционира

Финансиране от ЕС

Програма COSME

  • Гаранции за малките и средните предприятия, основно за заеми до 150 000 евро
  • Собствен капитал (фаза на растеж и разрастване)

Програма InnovFinfrdeen („Хоризонт 2020")

  • Заеми и гаранции за новаторските предприятия
  • Финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност
  • Собствен капитал (ранна и начална фаза)

„Ускорителят" на ЕСИen (инструмент за МСП) предлага подкрепа чрез финансиране и консултиране на иновативни МСП (фаза 1 — Концепция и осъществимост, фаза 2 — Демонстрация, въвеждане на пазара и научноизследователска и развойна дейност, фаза 3 — Търговска реализация).

Творческа Европаen

  • Заеми за малките и средните предприятия в областта на културата и творчеството

Програма за заетост и социални иновации („EaSI")

  • Микрокредити в размер до 25 000 евро за микропредприятията и за уязвимите лица, които желаят да създадат или да развият микропредприятие.
  • Инвестиции в размер до 500 000 евро в социални предприятия.

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

  • заеми, гаранции, финансиране със собствен капитал или безвъзмездни средства.

Подкрепата се предоставя от многогодишните програми, cъфинансирани от ЕС.

Европейска инвестиционна банкаdefrplen и Европейски инвестиционен фондen

  • бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Европейски гаранционен фонд (ЕГФ)defren

ЕГФ е гаранционен фонд, създаден от държавите — членки на ЕС, в отговор на икономическите последици от избухването на пандемията от COVID-19, чиято цел е да осигури достатъчно ликвидност за МСП, дружествата със средна пазарна капитализация и предприятията в участващите държави членки, за да устоят на бързоразвиващата се криза.

Финансиране на цифровата трансформация

Чрез механизма за гарантиране на заеми по COSME се подпомага финансирането на проекти в областта на цифровата трансформация на МСП във всички сектори на икономиката, независимо от настоящото им равнище на цифровизация.

Ако сте дружество, което търси възможности за финансиране, посетете нашата база данни, за да видите вариантите, с които разполагате.

Ако сте финансов посредник, участващ в пилотен проект на COSME за цифровизацията, моля, преминете към въпросника на COSME за цифровизацията. Моля, посетете портала на ЕИФ за допълнителна информация относно подкрепата по програмата COSME за цифровизацията на МСП.

Декларация за поверителност — финансови посреднициPDF документ

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: