: 12/04/2019

Účtovníctvo pre malé podniky a mikropodniky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Zo zákona sa vyžaduje, aby ste viedli ročnú účtovnú závierku. Spoločnosti s ručením obmedzeným akejkoľvek veľkosti, ktoré podnikajú v , musia pripraviť súbor finančných výkazov a predložiť ich príslušnému národnému obchodnému registru.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ak prevádzkujete spoločnosť s ručením neobmedzeným, ako napríklad spoločnosť s jediným spoločníkom alebo verejnú obchodnú spoločnosť, vaše podnikanie nie je upravované pravidlami EÚ. V týchto prípadoch by ste si mali na orgánoch v krajine EÚ, v ktorej má váš podnik sídlo, overiť, aké vnútroštátne predpisy sú v platnosti.

Jednoduché pravidlá pre malé podniky

Ak prevádzkujete malý podnik (s nie viac ako 50 zamestnancami), vo väčšine prípadov stačí predložiť finančné výkazy, ktoré pozostávajú zo súvahy, z výkazu ziskov a strát a zo základných vysvetľujúcich informácií. Niektoré členské štáty môžu okrem toho vyžadovať audit a správu o hospodárení.

Mimoriadne jednoduché pravidlá pre mikropodniky

Podnik sa považuje za mikrospoločnosť v tom prípade, ak spĺňa aspoň dve z týchto kritérií počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov (v niektorých prípadoch môžu krajiny EÚ stanoviť nižšie limity):

V závislosti od toho, v ktorom štáte EÚ vaša spoločnosť sídli, môžu mimoriadne jednoduché pravidlá pre mikropodniky obsahovať tieto prvky:

Krajiny EÚ, ktoré v súčasnosti uplatňujú zjednodušené účtovné pravidlá

(Posledná aktualizácia tabuľky: marec 2019)

Krajina EÚ Mikropodniky a/alebo malé a stredné podniky môžu viesť zjednodušené účty a boli im udelené niektoré výnimky z povinnosti podávať správy
Rakúsko Ánode
Belgicko Áno
Bulharsko Áno
Chorvátsko Áno
Cyprus Áno
Česko Nie

Dánsko

Nie
Estónsko Nie
Fínsko Nie
Francúzsko Áno
Nemecko Áno
Grécko -
Maďarsko Áno (mikropodniky)hu
Island Áno
Írsko Áno
Taliansko Áno
Lotyšsko -
Litva Áno
Luxembursko Áno
Malta Áno
Holandsko Nie
Nórsko Áno
Poľsko Áno
Portugalsko Ánoen
Rumunsko Áno
Slovensko Áno
Slovinsko -
Španielsko Áno (mikropodniky)
Švédsko Nie
Spojené kráľovstvo Ánoen

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: