Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2019

Λογιστική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Έχετε την υποχρέωση, βάσει του νόμου, να τηρείτε ετήσιους λογαριασμούς. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, οφείλουν να καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στο σχετικό εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, ή έχετε εταιρεία απεριόριστης ευθύνης, όπως ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμη εταιρεία, η επιχείρησή σας δεν διέπεται από τους κανόνες της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας για να μάθετε ποιοι είναι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες.

Απλουστευμένοι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Εάν έχετε μια μικρή εταιρεία (όχι πάνω από 50 υπαλλήλους), συνήθως πρέπει απλώς να καταρτίζετε χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούμενες από ισολογισμό, λογαριασμό κερδών και ζημιών και βασικές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να απαιτούν επιπροσθέτως λογιστικό έλεγχο και διαχειριστική έκθεση.

Υπεραπλουστευμένοι κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μια επιχείρηση θεωρείται πολύ μικρή εάν πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια επί δύο συναπτά έτη (σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες χώρες της ΕΕ θέτουν χαμηλότερα όρια):

Ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας, οι υπεραπλουστευμένοι κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Χώρες της ΕΕ που εφαρμόζουν σήμερα απλουστευμένους λογιστικούς κανόνες

(τελευταία ενημέρωση πίνακα: Μάρτιος 2019)

Χώρα της ΕΕ Απλουστευμένοι λογαριασμοί και ορισμένες απαλλαγές από την υποχρέωση παροχής στοιχείων για τις πολύ μικρές και/ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Αυστρία Ναιde
Βέλγιο Ναι
Βουλγαρία Ναι
Κροατία Ναι
Κύπρος Ναι
Τσεχία Όχι

Δανία

Όχι
Εσθονία Όχι
Φινλανδία Όχι
Γαλλία Ναι
Γερμανία Ναι
Ελλάδα -
Ουγγαρία Ναι (πολύ μικρές επιχειρήσεις)hu
Ισλανδία Ναι
Ιρλανδία Ναι
Ιταλία Ναι
Λετονία -
Λιθουανία Ναι
Λουξεμβούργο Ναι
Μάλτα Ναι
Κάτω Χώρες Όχι
Νορβηγία Ναι
Πολωνία Ναι
Πορτογαλία Ναιen
Ρουμανία Ναι
Σλοβακία Ναι
Σλοβενία -
Ισπανία Ναι (πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Σουηδία Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο Ναιen

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: