Живот и пътуване
Последна проверка: 12/04/2019

Счетоводство на малки предприятия и микропредприятия

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Съгласно законодателството трябва да изготвяте годишни счетоводни отчети. Дружествата с ограничена отговорност с всякаква големина, които извършват дейност в ЕС, трябва да съставят набор от финансови отчети и да ги изпращат до съответния национален търговски регистър.

Ако сте самостоятелно заето лице или ако ръководите дружество с неограничена отговорност, като например едноличен търговец или събирателно дружество, вашето предприятия не попада в обхвата на правилата на ЕС. В тези случаи трябва да проверите какви са националните правила в органите в страната от ЕС, където е установено предприятието ви.

Опростени правила за малките предприятия

Ако ръководите малко предприятие (не повече от 50 служители) в повечето случаи трябва да представите само финансови отчети, които се състоят от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и основни обяснителни бележки. Някои държави от ЕС може да изискват също одиторски доклад и доклад за дейността.

Още по-прости правила за микропредприятията

Дадено дружество се смята за микропредприятие, ако отговаря на поне два от следните критерии през две последователни години (в някои случаи държавите от ЕС може да определят по-ниски граници):

В зависимост от държавата от ЕС, в която е установено вашето дружество, опростените правила за микропредприятията могат да включват следното:

Държави от ЕС, които понастоящем прилагат опростени счетоводни правила

(Таблицата е актуализирана за последно през март 2019 г.)

Държава от ЕС Опростени отчети и някои изключения от задълженията за докладване за микропредприятията и/или малките и средните предприятия
Австрия Даde
Белгия Да
България Да
Хърватия Да
Кипър Да
Чехия Не

Дания

Не
Естония Не
Финландия Не
Франция Да
Германия Да
Гърция
Унгария Да (микропредприятия)hu
Исландия Да
Ирландия Да
Италия Да
Латвия
Литва Да
Люксембург Да
Малта Да
Нидерландия Не
Норвегия Да
Полша Да
Португалия Даen
Румъния Да
Словакия Да
Словения
Испания Да (микропредприятия)
Швеция Не
Обединено кралство Даen

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: