Navigačný riadok

O tejto webovej lokalite

Vaša Európa je webová lokalita EÚ, ktorej cieľom je uľahčiť riešenie rôznych situácií, ak sa nachádzate v inom členskom štáte EÚ , a to bez zbytočných nepríjemností a byrokratických prieťahov.

Môže ísť o zmenu pobytu, život, štúdium, prácu, nakupovanie alebo jednoducho cestovanie v zahraničí. V prípade spoločností, napríklad podnikanie v inom štáte.

Ako občan EÚ alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska máte v týchto situáciách určité práva. Ak však krajina doposiaľ neuplatnila príslušné právne predpisy EÚ v celom rozsahu, môže sa stať, že vám ich niekedy nepriznajú automaticky.

Aké informácie nájdete na tejto webovej lokalite?

Vaša Európa ponúka:

  • informácie o vašich základných právach podľa právnych predpisov EÚ;
  • informácie o tom, ako sa tieto práva uplatňujú v jednotlivých krajinách (ak tieto informácie vnútroštátne orgány poskytli);
  • možnosť bezplatne sa skontaktovať e-mailom alebo telefonicky s asistenčnými službami EÚ, ktoré vám poskytnú personalizované a podrobné poradenstvo a pomoc.

Krajiny resp. občania, ktorých sa tieto práva týkajú

Informácie na tejto webovej lokalite sú určené v prvom rade štátnym príslušníkom krajín EÚ a ich rodinným príslušníkom (vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ).

Vo väčšine prípadov sa práva uvedené na portáli Vaša Európa uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

V niektorých prípadoch platia aj vo Švajčiarsku, ktoré síce podpísalo určité zmluvy s EÚ, avšak nie s ostatnými krajinami.

Na každej stránke portálu Vaša Európa nájdete presne uvedené, na ktoré krajiny alebo štátnych príslušníkov sa dané informácie vzťahujú.

Medzi členské štáty EÚ patria:

 

Belgicko

Fínsko

Luxembursko

Rumunsko

Bulharsko

Francúzsko

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Grécko

Malta

Slovinsko

Chorvátsko

Holandsko

Nemecko

Španielsko

Cyprus

Írsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Dánsko

Litva

Portugalsko

Švédsko

Estónsko

Lotyšsko

Rakúsko

Taliansko

O autoroch portálu

Informácie na portáli Vaša Európa poskytujú príslušné útvary  Európskej komisie a sú doplnené údajmi orgánov jednotlivých členských štátov.

Webová lokalita má dve časti:

  • občania, ktorú spravuje GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP English
  • podniky, ktorú spravuje GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP English

V časti venovanej občanom nájdete reálne príklady zo života občanov EÚ. Mená a štátne príslušnosti sú však fiktívne.

Dostupné jazyky

Portál Vaša Európa poskytuje informácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ a časť o podnikoch je dostupná aj v nórčine.

Môže sa stať, že v dôsledku prebiehajúceho prekladu nebudú niektoré informácie v určitom okamihu prístupné vo vami zvolenom jazyku.

Ak je to možné, informácie týkajúce sa konkrétnych krajín sa poskytujú v úradnom jazyku príslušnej krajiny a v angličtine.

Európska komisia nezodpovedá za jazykovú politiku externých webových lokalít.

Odkazy na portál Vaša Európa

V prípade, ak chcete vytvoriť odkaz na portál Vaša Európa, mali by ste dodržať tieto pravidlá pre vytváranie odkazov:

  • v prípade odkazov vo forme obrázku, môžete použiť naše reklamné tlačidlá English ;
  • v prípade odkazov vo forme textu, môžete použiť našu prezentáciu webovej lokality English ;
  • neuvádzajte, že portál Vaša Európa je platený alebo vyhradený len pre obmedzený okruh používateľov;
  • nezobrazujte portál Vaša Európa v rámčeku nachádzajúcom sa na inej lokalite;
  • nevytvárajte dojem, že inštitúcie EÚ schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľskej webovej lokality alebo organizácie, ktorá ju spravuje.

Pravidelne overujeme, či sú odkazy na našu webovú lokalitu v súlade s týmito pravidlami.

Propagácia portálu Vaša Európa

Ak chcete prispieť k propagácii portálu Vaša Európa, môžete využiť naše viacjazyčné propagačné materiály English .

Ochrana osobných údajov

Portál Vaša Európa dodržiava politiku ochrany súkromia používateľov a pravidlá o ochrane osobných údajov, ktorými sa riadi webová lokalita Europa.

Ak využijete pomoc asistenčných služieb dostupných prostredníctvom portálu Vaša Európa, budú vám poskytnuté informácie o ich osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.