Navigatsioonitee

Privacy Statement

1. Mis on Teie Euroopa Nõuanne?

Teie Euroopa Nõuanne on üleeuroopaline teenus, mida osutab Euroopa Kodanike Teenistus Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu alusel. Euroopa Kodanike Teenistuse heaks töötavad õiguseksperdid, kes pakuvad kodanike vajadustele vastavat teavet ja nõu nende ELi õigusest tulenevate õiguste kohta. Vajaduse korral suunatakse kodanikud sellise asutuse või muu organi juurde (kohalikul, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil), kes peaks saama nende konkreetse probleemi lahendada. Teie Euroopa Nõuanne kasutab IT-rakendust ja andmebaasi päringute registreerimiseks.

 

Teie Euroopa Nõuanne teeb koostööd SOLVITi ja teabekeskusega Europe Direct, et pakkuda kodanikele sujuvat teenust. Päring, sealhulgas isikuandmed, võidakse edastada SOLVITile või Europe Directile, kui leitakse, et need talitused on päringu käsitlemiseks sobivamad.

 

2. Milliste õigusaktidega tagatakse talituse Teie Euroopa Nõuanne andmekaitse?

 

3. Milliseid andmeid me töötleme, kui esitate päringu talitusele Teie Euroopa Nõuanne?

Teie täielik nimi, vanuserühm, täielik aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kodakondsus, päritoluriik, eelistatud keel ja mis tahes muud isikuandmed, mis Teie päringus leiduvad.

 

4. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja millisel eesmärgil?

 1. Euroopa Komisjoni töövõtja Euroopa Kodanike Teenistuse õigusekspertidel ja konkreetselt määratud töötajatel, kuid üksnes ulatuses, mis on vajalik Teie päringule vastamiseks.
 2. Euroopa Komisjoni töötajatel, et:
  • kontrollida õigusekspertide poolt esitatud vastuste kvaliteeti;
  • koostada aruandeid ja statistikat;
  • lahendada talituse Teie Euroopa Nõuanne rakendust mõjutavaid tehnilisi probleeme.
 3. Muudel ELi abiteenistustel – kui Teie Euroopa Nõuanne edastab Teie juhtumi (ainult Teie nõusolekul) ja andmed edasi mõnele muule sobivamale talitusele (SOLVIT või teabekeskus Europe Direct).
 4. Teie päringu saaval SOLVITi keskusel, kui nõustusite Teie päringu edastamisega SOLVITile, et Teie probleemi hinnata ning sellele lahendus leida.
 5. Teabekeskusel Europe Direct, kui nõustusite Teie päringu edastamisega Europe Directile.

 

5. Kui kaua Teie andmeid säilitatakse?

Teie andmed kustutatakse 3 aastat pärast Teie päringule vastamist.

 

6. Kas Te saate oma isikuandmete kasutamist keelata?

Teie küsimusele vastamiseks vajab Teie Euroopa Nõuanne Teie päringuga seotud konkreetseid üksikasju, sealhulgas isikuandmeid (nt kontaktandmed).

 

7. Turvameetmed volitamata juurdepääsu tõkestamiseks

Juurdepääs rakenduses leiduvatele isikuandmetele antakse üksnes punktis „Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja millisel eesmärgil?” nimetatud pooltele.

 

Andmebaasiga väljastpoolt suhtlemine on kaitstud spetsiaalse turvalise internetiprotokolliga https.

 

Juurdepääs talituse Teie Euroopa Nõuanne rakendusele on mitmetasandiline ning iga tasand on kaitstud kordumatu ja isikliku kasutajanime ning salasõnaga.

 

8. Kas Teil on juurdepääs oma isikuandmetele?

Teil ei ole otsest juurdepääsu oma isikuandmetele talituse Teie Euroopa Nõuanne rakenduses. Kui soovite teada, milliseid Teie isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud või kui soovite selliseid andmeid muuta või kustutada, siis võtke ühendust järgmisel aadressil: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Vastutava töötleja kontaktandmed

Head of Unit

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgium

E-post: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Palun võtke arvesse, et seda e-posti aadressi ei saa kasutada päringute esitamiseks.