Διαδρομή πλοήγησης

Privacy Statement

1. Τι είναι η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» (YEA);

Η ΥΕΑ είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που παρέχεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ΕCAS) η οποία λειτουργεί κατ΄ ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ECAS απασχολεί νομικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες και συμβουλές στους πολίτες για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι πολίτες κατευθύνονται ή παραπέμπονται σε υπηρεσία ή αρχή (τοπική, εθνική ή ευρωπαϊκή) που θα μπορούσε να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» χρησιμοποιεί μια εφαρμογή ΤΠ και μια βάση δεδομένων για την καταχώριση των αιτήσεων.

 

Η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» συνεργάζεται με το δίκτυο SOLVIT και με το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct (EDCC) ώστε να παρέχει άψογες υπηρεσίες στους αιτούντες. Μια αίτηση, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει, μπορεί να διαβιβαστεί από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» στο SOLVIT ή στο EDCC όταν κρίνεται ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

 

2. Ποιοι κανόνες διέπουν την προστασία δεδομένων από την YEA;

 

3. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε όταν υποβάλετε ερώτημα στην YEA;

Πλήρες ονοματεπώνυμο, ηλικιακή κλίμακα, πλήρη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, υπηκοότητα, χώρα καταγωγής, προτιμώμενη γλώσσα και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που περιλαμβάνεται στην αίτησή σας.

 

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς;

 1. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες και το προσωπικό που εργάζεται ειδικά για την Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS) η οποία λειτουργεί κατ΄ ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – αλλά μόνον στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να απαντηθεί η αίτησή σας.
 2. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου:
  • να ελέγξει την ποιότητα των απαντήσεων που δίνουν οι νομικοί εμπειρογνώμονες
  • να εκπονήσει εκθέσεις και στατιστικές
  • να επιλύσει τεχνικά ζητήματα που αφορούν την αίτηση στην ΥΕΑ.
 3. Άλλες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ– π.χ. αν η ΥΕΑ διαβιβάσει την υπόθεσή σας (μόνον με τη συγκατάθεσή σας) και τα δεδομένα σας σε άλλη, καταλληλότερη υπηρεσία (SOLVIT ή Κέντρο επικοινωνίας Europe Direct).
 4. Αν δώσατε συγκατάθεση να διαβιβαστεί η ερώτησή σας στο SOLVIT, το κέντρο SOLVIT που την λαμβάνει για να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεσή σας και να σας προτείνει λύση.
 5. Αν δώσατε συγκατάθεση να διαβιβαστεί η ερώτησή σας στο Europe Direct, το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct (EDCC).

 

5. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν 3 χρόνια αφότου απαντηθεί η ερώτησή σας.

 

6. Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Για να απαντηθεί η ερώτησή σας, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» χρειάζεται συγκεκριμένες λεπτομέρειες της υπόθεσης, μεταξύ άλλων προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία επικοινωνίας.

 

7. Μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της αίτησης χορηγείται μόνον στα μέρη που αναφέρονται στην ενότητα «Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς;».

 

Η εξωτερική επικοινωνία με τη βάση δεδομένων προστατεύεται επίσης μέσω του https, ενός ειδικού, ασφαλούς διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης στην εφαρμογή «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές», και καθένα από αυτά προστατεύεται από έναν μοναδικό και προσωπικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

 

8. Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν έχετε απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα σας που περιέχονται στην αίτηση που υποβάλατε στην ΥΕΑ. Εάν θέλετε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας υποβάλλονται ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, ή εάν επιθυμείτε την τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων

Προϊστάμενος μονάδας

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

European Commission

B-1049 Bruxelles / Brussel

Βέλγιο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Έχετε υπόψη ότι αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή ερωτημάτων.