yourEUright

Bíodh #yourEUright ar eolas agat

Home > Bíodh #yourEUright ar eolas agat

Cosain na cearta atá agat i do cháil mar thomhaltóir san Aontas Eorpach

Fógraíocht Fhírinneach
image of white bank safe with wings
Aistriú go Banc eile le hais Trédhearcacht i dtaobh Banc
image of white caravan
Pacáistí Taistil
image of white toaster with fire
Sábháilteacht Táirgí
image of a contract with loupe
Conarthaí Cothroma
The image of white dryer with water coming out
Deisiú nó Earra Ionaid
image of white unrepeared jaket
Aischur laistigh de 14 lá

Fógraí nach bhfuil fíor

Toisc gur saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh thú, tá an #yourEUright ann go ndéanfaí fógraíocht fhírinneach leat. Is éard atá i gceist le "fógraíocht mhíthreorach" ná fógraí a chuireann an dallamullóg ar an daoine a bhfuil siad dírithe orthu, nó ar dócha a chuirfeadh. Ba cheart eolas cruinn a bheith i bhfógraí faoin bhfáil atá ar an táirge, agus faoi cad as a bhfuil sé déanta.

image of orange bike

Is féidir a bheith á mhaíomh i bhfógraí míthreoracha go bhfuil bia nó táirgí sláinte thar a bheith nádúrtha. Cleasa eile is ea duaiseanna, bronntanais agus tairiscintí saor in aisce nó tairiscintí teoranta. Seans go n-iarrfar ar do pháistí iarraidh ort rud éigin a cheannach. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an eagraíocht do thomhaltóirí i do cheantar féin chun cur i gcoinne na gcleachtas sin.

Tuilleadh eolais

Lascaine 50% ar bhille bialainne? Ní mar sin atá anois

Case study image

D'aimsigh tomhaltóir ón bPortaingéil bialann in Porto a raibh fógra aici ar líne ina dúradh go raibh "lascaine 50% ar an mbiachlár", agus chuir sé bord in áirithe. Ar theacht chuig an mbialann dó, dúradh leis an tomhaltóir go raibh na boird go léir a bhí curtha in áirithe i gcomhair an phromóisin sin leithdháilte cheana.

Rinne eagraíocht do thomhaltóirí teagmháil leis an mbialann agus thairg sí aisíocaíocht 50% don tomhaltóir i leith an bhille.

Aistrigh ó bhanc amháin go ceann eile gan aon stró: sin é #yourEUright

Ba cheart nár stró ar bith é do chuntas a aistriú ó bhanc amháin go ceann eile. Tar éis duit do chuntas nua a oscailt le banc eile, dúnfaidh an banc lena mbíteá do chuntas leis féin. Níor cheart aon táillí folaithe a bheith i gceist. Ach cad faoin gcás ina bhfuil táillí folaithe ann?

image of orange bank safe with pink housemoving boxes

Éilíonn an tAontas Eorpach ar na bainc a gcuid faisnéise a thaispeáint sa bhealach caighdeánaithe céanna, agus ní mór do thíortha uile an Aontais Eorpaigh suíomh gréasáin neamhspleách amháin ar a laghad a bheith acu ina ndéantar comparáid idir na táillí bainc agus an t-ús bainc. Cuidíonn sé sin leat tabhairt faoi Réiteach Díospóidí ar Líne de chuid an Aontais Eorpaigh, agus má bhíonn a thuilleadh cúnaimh uait is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an eagraíocht do thomhaltóirí i do cheantar féin. I gcás díospóidí trasteorann, beidh oifigí Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in ann lámh chúnta a thabhairt duit. Is féidir leosan dul i dteagmháil le gnólacht chun an díospóid eadraibh a réiteach.

Tuilleadh eolais

‘Dearmad’ déanta ag banc cuntas fir a dhúnadh

Case study image

Dúirt tomhaltóir ón Rómáin nár chuir a bhanc eolas ar fáil faoi na coimisiúin a ghearr sé, agus gur ardaigh an banc iad gan rabhadh a thabhairt. Bhí sé ‘dearmadta’ ag an mbanc a chuntas a dhúnadh, cé gur iarr an tomhaltóir orthu é sin a dhéanamh agus gur bhain sé an t-airgead go léir as an gcuntas.

Rinne an eagraíocht náisiúnta do thomhaltóirí teagmháil leis an mbanc agus bhí an tomhaltóir in ann a chuntas a dhúnadh gan aon táillí breise a íoc.

#yourEUright i leith an phacáiste taistil ar íoc tú as

Ba cheart go bhféadfá suaimhneas intinne a bheith agat agus tú ag taisteal – go deimhin, nach é sin go díreach atá i gceist le saoire? Más rud é go raibh fadhbanna i gceist le do thuras pacáiste, is féidir leat aisíocaíocht a éileamh. Agus má théann an tionscnóir turas as gnó agus tú ar saoire ag do cheann scríbe, tá an #yourEUright ann go dtabharfar abhaile thú saor in aisce.

travel package image with couple and dirty caravan

Tá na cearta sin bailí cibé ar cheannaigh tú an turas ar líne nó díreach ó dhuine, ó thionscnóir turas, ó ghníomhaire taistil nó ó aon díoltóir eile a bhí ag gníomhú mar eagraí an phacáiste.

Tuilleadh eolais

Athrú ar na pleananna agus iarratas gan choinne ar íocaíocht bhreise?

Case study image

Cheannaigh tomhaltóir Iodálach pacáiste ar shuíomh gréasáin taistil, faoina bhféadfadh cúigear dul go Fuerteventura. Bhí eitilt anonn is anall agus carr ar cíos san áireamh sa phacáiste. Trí mhí ina dhiaidh sin, b'éigean dó an dáta fillte a athrú i gcás duine den lucht taistil. Dúirt an lucht seirbhíse do chustaiméirí gur chostas €90 a bheadh i gceist: €60 ar phionós na haerlíne agus €30 ar na táillí bainistíochta. Dúradh sa ríomhphost deimhniúchán gurb é €355 an costas. D'ainneoin ríomhphoist a sheoladh agus glaonna teileafóin a dhéanamh, níor réitíodh an fhadhb agus cheannaigh an tomhaltóir ticéad nua díreach ón aerlíne ar €176.

Rinne an eagraíocht do thomhaltóirí teagmháil leis an suíomh gréasáin taistil thar ceann an tomhaltóra. Bhí an té sin á éileamh go n-íocfaí an difríocht idir an praghas bunaigh agus costas an ticéid nua, mar gheall ar an easpa seirbhíse ar an suíomh gréasáin. Fuair sé an cúiteamh sin tar éis seachtaine.

Sábháilteacht táirgí agus #yourEUright

Tá sé ina aidhm le rialacha AE féachaint chuige go mbíonn an rud a cheannaíonn tú sábháilte. Aon táirge a dhíoltar san Aontas Eorpach, ní mór dó caighdeáin sábháilteachta agus caighdeáin theicniúla an Aontais a chomhlíonadh, agus tá córas rabhaidh i bhfeidhm chun feasacht agus gníomhaíocht a mhúscailt.

image of exploded toaster

Má fhaigheann tú amach nach bhfuil rud éigin sábháilte, cuir an díoltóir agus na húdaráis i do thír féin ar an eolas láithreach. Ba cheart duit a iarraidh freisin go n-íocfar cúiteamh leat ós rud é gur cheart táirge a bheith sábháilte i rith a shaolré ar fad. Tá Geata Sábháilteachta ag an Aontas Eorpach, agus tá nuachtlitir sheachtainiúil ag gabháil leis ar féidir leat clárú lena haghaidh. Luaitear sa nuachtlitir sin leideanna eile maidir le conas táirgí neamhshábháilte a sheachaint agus céard is ceart duitse nó do ghnólacht a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Bréagán gardaí contúirteach – an t-aláram a chur ar siúl

Case study image

Mheas údaráis sa Chipir gur rud contúirteach é bréagán gardaí ina raibh tarlaiceáin le cupaí súcháin, ós rud é go bhféadfadh na cupaí súcháin a theacht díobh agus go bhféadfadh páistí iad a chur ina mbéal is go dtachtfaí orthu iad. Ba í Aireacht na Cipire maidir le fuinneamh, tráchtáil agus tionscal a bhí ag plé leis an mbréagán, trí mheán a Seirbhíse Cosanta do Thomhaltóirí.

Baineadh an bréagán den mhargadh agus cuireadh san áireamh é i gCóras Mear-Rabhaidh an Aontais Eorpaigh i gcomhair táirgí nach bia iad agus a chuireann tomhaltóirí i mbaol tromchúiseach. Mar gheall air sin, thug údaráis na Rómáine faoi deara go raibh an bréagán céanna ar an margadh ina dtír féin agus d'ordaigh siadsan do na siopaí an bréagán a bhaint de na seilfeanna freisin.

#yourEUright i dtaobh conradh cothrom

Bíonn téarmaí folaithe i roinnt conarthaí, is féidir leo teorainn a chur le dliteanas an trádálaí, is féidir leo ceadú don trádálaí an conradh a chur ar ceal gan an ceart céanna a bheith ag an tomhaltóir, nó is féidir cúiteamh iomarcach a éileamh ón gceannaitheoir ar a mbonn. Má bhíonn téarmaí míchothroma sa chonradh, is sárú é sin ar #yourEUright.

close-up image of lady ordering a crib on an iPad

Cé na roghanna atá agat? Bíonn téarmaí míchothroma conartha neamhbhailí. Má bhíonn ciall leis an gconradh go fóill gan na téarmaí míchothroma, bíonn an conradh fós bailí. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an eagraíocht do thomhaltóirí i do cheantar féin chun cúnamh a iarraidh. I gcás díospóidí trasteorann, beidh oifigí Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in ann lámh chúnta a thabhairt duit. Is féidir leosan dul i dteagmháil le gnólacht chun an díospóid eadraibh a réiteach.

Tuilleadh eolais

Carr a bhfuil lochtanna folaithe air agus conradh míchothrom – cén réiteach atá air sin?

Case study image

Cheannaigh tomhaltóir Slóivéanach carr athláimhe ó dhíoltóir agus tar éis dhá mhí thug sé faoi deara go raibh fadhbanna i gceist leis an sreangú. Fuair sé amach freisin go raibh odaiméadar an chairr athraithe. Rinne sé gearán leis an díoltóir, agus é ag iarraidh an carr a thabhairt ar ais agus aisíocaíocht a fháil. Dhiúltaigh an díoltóir é sin a dhéanamh. Dúirt sé gur sonraíodh sa chonradh ceannaigh go raibh an deis ag an gceannaitheoir turas trialach a dhéanamh san fheithicil, agus, toisc gur mar a fhaightear í a dhíoltar feithicil, nach bhféadfadh an ceannaitheoir éileamh a dhéanamh i leith fabhtanna ar bith a d'fhéadfadh a theacht i gceist.

Tar éis dó dul i gcomhairle leis an eagraíocht do thomhaltóirí ina cheantar féin, chuir an tomhaltóir an díoltóir ar an eolas gur beart neamhdhleathach é freagracht as fabhtanna folaithe a eisiamh trí chlásal conartha. Sa deireadh thiar, thoiligh an díoltóir an luach ceannaigh a laghdú i gcomhréir leis an fabhtanna.

Déanfar táirge a dheisiú nó cuirfear earra ionaid ar fáil. Tá an méid sin ráthaithe.

Tá an #yourEUright ann go ndéanfar táirge lochtach a dheisiú nó go gcuirfear ceann eile ar fáil ina ionad. Más rud é go bhfuil locht ar tháirge nó mura n-oibríonn sé mar a fógraíodh laistigh den chéad dá bhliain, ní mór don díoltóir é a dheisiú, ceann eile a chur ar fáil ina ionad, an praghas a laghdú nó tú a aisíoc.

image of an orange dryer with wet clothes coming out

Cuir an díoltóir ar an eolas a luaithe is féidir leat. Fiú agus ráthaíocht dhá bhliain agat, éiríonn sé níos deacra an ceart sin a chosaint le himeacht ama. Nuair a bheidh sé mhí caite ón uair a cheannaigh tú rud, is fútsa a bheidh sé a chruthú nár tháinig locht air mar gheall ar an gcaoi ar úsáid tú é. Mura féidir leat an fhadhb a réiteach trí chaibidlíocht, beidh an eagraíocht do thomhaltóirí i do cheantar féinLíonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in ann cuidiú leat. Ná lig d'aon díoltóir áitiú ort nach bhfuil ach ráthaíocht bliana i gceist. Tá sé sin in aghaidh an dlí. Is caighdeán íosta atá i gceist leis na rialacha sin de chuid an Aontais Eorpaigh; bíonn cosaint níos fearr fós i gceist i roinnt tíortha.

Tuilleadh eolais

Déshúiligh lochtacha – gan réiteach ar bith le feiceáil?

Case study image

Cheannaigh tomhaltóir ón Danmhairg déshúiligh (gloiní) ó thrádálaí i Lucsamburg. Chuir an trádálaí déshúiligh ionaid ar fáil mar gheall ar locht a bhí orthu, ach tháinig an locht céanna ar na déshúiligh nua. Faoin tráth sin bhí 25 mhí imithe thart ón uair a cheannaigh an tomhaltóir na déshúiligh – mí sa bhreis ar an ráthaíocht dhá bhliain – agus mar sin dhiúltaigh an trádálaí aisíocaíocht a dhéanamh leis.

Déshúiligh lochtacha – gan réiteach ar bith le feiceáil? Cheannaigh tomhaltóir ón Danmhairg déshúiligh (gloiní) ó thrádálaí i Lucsamburg. Chuir an trádálaí déshúiligh ionaid ar fáil mar gheall ar locht a bhí orthu, ach tháinig an locht céanna ar na déshúiligh nua. Faoin tráth sin bhí 25 mhí imithe thart ón uair a cheannaigh an tomhaltóir na déshúiligh – mí sa bhreis ar an ráthaíocht dhá bhliain – agus mar sin dhiúltaigh an trádálaí aisíocaíocht a dhéanamh leis. Chabhraigh an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí leis an tomhaltóir agus tairgeadh laghdú ar an bpraghas dó. Ní raibh sé d'oibleagáid ar an díoltóir é sin a dhéanamh faoin dlí, agus léiríonn an scéal sin gur féidir leis a bheith ina chúnamh dul chuig eagraíochtaí maoirseachta fiú i gcás den sórt sin. Uaireanta cuirtear tús le tréimhse ráthaíochta nua nuair a fhaightear táirge nua in ionad táirge lochtach, agus bíonn sé sin ag brath ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil foráil sa dlí náisiúnta maidir le cearta breise do thomhaltóirí, anuas ar na cearta íosta atá leagtha síos ag an Aontas Eorpach.

An é nach maith leat an rud atá ceannaithe agat? Is féidir leat iarraidh é a chur ar ais laistigh de 14 lá.

Sin ceann de na cearta bunúsacha atá agat mar gur tomhaltóir ar líne thú, agus ní gá duit cúis a thabhairt. Níl le déanamh agat ach an díoltóir a chur ar an eolas laistigh de 14 lá agus an rud a cheannaigh tú a sheoladh ar ais – tá an ceart sin agat. Tá eisceachtaí ann: ní féidir leat earraí inchaite a thabhairt ar ais mar bhia, bogearraí íoslódáilte nó táirgí pearsantaithe. Ach seachas na cásanna sin, IS FÉIDIR leat an rud a cheannaigh tú a chur ar ais, agus tá uirlisí ann chun cabhrú leat. Tabhair faoi deara: murar chuir an díoltóir ar an eolas thú faoin gceart aistarraingthe, cuirtear síneadh 12 mhí leis an tréimhse aistarraingthe a bhí i gceist sa chéad áit.

image of lady trying to pull her dress correctly

Mura n-urramaíonn an díoltóir an ceart sin, tá uirlisí ann a chuideoidh leat do chuid airgid a fháil ar ais. Ba cheart don díoltóir foirm theimpléid i gcomhair aistarraingthe a chur ar fáil. Rud eile is féidir leat déanamh is ea dul i dteagmháil leis an eagraíocht do thomhaltóirí i do cheantar féin. I gcás díospóidí trasteorann, beidh oifigí Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in ann lámh chúnta a thabhairt duit. Is féidir leosan dul i dteagmháil le gnólacht chun an díospóid eadraibh a réiteach.

Tuilleadh eolais

Níor oir toisí seaicéid don cheannaitheoir – seoladh ar ais é agus fuarthas aisíocaíocht, ach b'éigean brú a chur ar an díoltóir

Case study image

Cheannaigh tomhaltóir Iodálach seaicéad ar shuíomh gréasáin de chuid branda éadaí ón Danmhairg. Shroich an seaicéad é tar éis ocht lá ach thuig sé ansin go raibh sé róbheag dó, agus mar sin d'fheidhmigh sé an ceart aistarraingthe, faoi na téarmaí a bhí sonraithe ar an suíomh gréasáin. Thairis sin, dheimhnigh an díoltóir i ríomhphost gur glacadh leis an iarraidh ar aisíocaíocht. Ach tar éis don tomhaltóir an seaicéad a sheoladh ar ais i mbeartán, níor chuala sé rud ar bith ón ngnólacht éadaí cé gur sheol sé ríomhphost chuige arís is arís. Rinne sé teagmháil le heagraíocht do thomhaltóirí ina thír féin, agus scríobh an eagraíocht sin chuig an ngnólacht. Ansin rinneadh aisíocaíocht le cárta creidmheasa an tomhaltóra.