yourEUright

Bíodh #yourEUright ar eolas agat

Home > Bíodh #yourEUright ar eolas agat

An bhfuil tú míshásta le rud éigin ar íoc tú as?

An bhfuil fadhb agat le rud éigin a cheannaigh tú? D'fhéadfadh sé go bhfuil ceisteanna agat faoin gcaoi a bhféadfá an fhadhb sin a réiteach. Tá sé i gceist leis an leathanach seo tú a chur ar an eolas faoi roghanna atá agat, nó uirlisí a d'fhéadfá a úsáid, sa chaoi is go mbeidh #yourEUright ar eolas agat.

Inseofar duit anseo conas tuilleadh faisnéise a fháil faoin na roghanna sin, ar líne agus as líne. Ar an suíomh gréasán seo freisin, luaitear roinnt ceisteanna coitianta a bhí ag tomhaltóirí eile san Aontas Eorpach san am atá caite agus tugtar treoir duit maidir le cúnamh le fáil.

An féidir liom aistriú chuig cuntas bainc i dtír eile?

Tá feidhm ag an tseirbhís aistrithe cuntais laistigh de gach tír san Aontas Eorpach. Níl seirbhís thrasteorann ar bith ann maidir le cuntas a aistriú.

Do pháirt

Féach An Eoraip Agatsa i gcomhair tuilleadh faisnéise faoi chuntais bhainc san Aontas Eorpach. Tá faisnéis ag Cúinne na dTomhaltóirí de chuid an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh maidir le conas gearán a dhéanamh faoi bhanc, agus liosta na n-údarás náisiúnta ar féidir leat teagmháil a dhéanamh leo. I gcás díospóid thrasteorann le banc, gnólacht cártaí creidmheasa nó gnólacht infheistíochta, féach córas FIN-NET an Aontais Eorpaigh.

Conas is féidir liom comparáid a dhéanamh idir na táillí cuntais a ghearrann bainc éagsúla?

Is formáid láithreoireachta chomhchuibhithe, inchomparáide a úsáidtear i mbileoga taraifí na mbanc, agus ní mór cloí san fhormáid sin leis an ord seo a leanas: taraifí i leith na seirbhísí is minic a úsáidtear a ghabhann leis an gcuntas, cosúil le cárta dochair, rótharraingt, airgead a aistarraingt; táillí aonair i leith seirbhísí eile; taraifí i leith cuntais phacáistithe.

Do pháirt

Féach An Eoraip Agatsa i gcomhair tuilleadh faisnéise faoi chuntais bhainc san Aontas Eorpach. Tá faisnéis ag Cúinne na dTomhaltóirí de chuid an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh maidir le conas gearán a dhéanamh faoi bhanc, agus liosta na n-údarás náisiúnta ar féidir leat teagmháil a dhéanamh leo. I gcás díospóid thrasteorann le banc, gnólacht cártaí creidmheasa nó gnólacht infheistíochta, féach córas FIN-NET an Aontais Eorpaigh.

Cén oibleagáid atá ar lucht gnó a chinntiú nach gceannóidh tomhaltóirí táirgí neamhshábháilte?

Tá sé d'oibleagáid ar gach oibreoir eacnamaíoch, i.e. táirgeoirí, allmhaireoirí agus díoltóirí, féachaint chuige nach gcuirfear ar an margadh ach táirgí sábháilte. Ní mór tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi aon rioscaí a bhaineann leis na táirgí a cheannaíonn siad, agus ní mór do tháirgeoirí treoracha a thabhairt faoi conas úsáid shábháilte a bhaint astu, i lámhleabhar úsáideora mar shampla. Ní mór go bhféadfar na táirgí go léir ar an margadh a rianú sa chaoi is gur féidir iad a bhaint den mhargadh ar shlí éifeachtach thapa má tá tomhaltóirí á gcur i mbaol acu.

Shínigh ceithre ardán díola mhóra ar líne – Amazon, Ebay, AliBaba agus Rakuten France – comhaontú deonach leis an gCoimisiún Eorpach i samhradh na bliana 2018 chun táirgí a bhaint dá n-ardáin má chuireann na húdaráis ar an eolas iad nach bhfuil na táirgí sábháilte.

Do pháirt

Is féidir leat dul chuig Geata Sábháilteachta an Aontais Eorpaigh chun na fógraí is deireanaí faoi tháirgí neamhshábháilte a léamh. Tá tuilleadh faisnéise faoi shábháilteacht táirgí anseo agus sa bhileog fíricí seo.

Thug mé faoi deara go bhfuil táirge a cheannaigh mé contúirteach. Cé ar féidir liom teagmháil a dhéanamh leo chun aird a dhíriú ar an bhfadhb sin?

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an údarás faireachais margaidh i do thír féin. Tá na seoltaí anseo.

Ceanglaítear ar gach Ballstát san Aontas Eorpach sábháilteacht táirgí a rialú agus an dlí a chur i bhfeidhm má dhéanann oibreoirí eacnamaíocha áirithe sárú ar dhlíthe agus caighdeáin AE a bhaineann leis an tsábháilteacht. Ach a n-aird a dhíriú ar tháirgí contúirteacha, cuidítear an chontúirt a laghdú i gcás tomhaltóirí eile, ós rud é gur féidir leo a ordú go mbainfear an táirge den mhargadh, mar shampla.

Ina theannta sin, bíonn údaráis na mBallstát ag comhroinnt faisnéis faoi tháirgí contúirteacha ar bhonn rialta lena gcomhghleacaithe Eorpacha tríd an gCóras Mear-rabhaidh Eorpach, rud a chuidíonn tomhaltóirí i dtíortha eile san Eoraip a choinneáil slán sábháilte.

Do pháirt

Is féidir leat dul chuig Geata Sábháilteachta an Aontais Eorpaigh chun na fógraí is deireanaí faoi tháirgí neamhshábháilte a léamh. Tá tuilleadh faisnéise faoi shábháilteacht táirgí anseo agus sa bhileog fíricí seo.

Conas is féidir liom téarmaí míchothroma conartha a aithint?

Braitheann sé go mór ar an gcás ar leith, ach ní mór cothromaíocht a bhaint amach idir na cearta atá ag an díoltóir, na hoibleagáidí atá air agus na cearta atá agat féin agus na hoibleagáidí atá ort féin i do ról mar thomhaltóir. Mar shampla, má chuireann an díoltóir teorainn leis an bhfreagracht atá air nó uirthi sa chás ina rachaidh rud éigin mícheart, d'fhéadfadh sé sin a bheith míchothrom leatsa.

Do pháirt

Conas is féidir #yourEUright féin a chosaint i do cháil mar cheannaitheoir Eorpach? Téigh go dtí Téarmaí Míchothroma Conartha i gcomhair tuilleadh sonraí faoi na cearta atá agat roimh rud a cheannach agus tar éis duit rud a cheannach. I gcás rudaí a cheannóidh tú ar líne, rogha amháin is ea an Réiteach Díospóidí ar Líne.

Shilfeá go bhfuil áibhéil á déanamh i bhfógra maidir leis an gcumas atá ag táirge. An bhféadfaí a mheas gur fógraíocht bhréagach atá i gceist ansin?

Bíonn teorainn leis an méid is féidir a chur in iúl i bhfógra. Níor cheart dóibh dallamullóg a chur ar an gnáth-thomhaltóir, ná fírinne an táirge a cheilt.

Do pháirt

Conas is féidir #yourEUright féin a chosaint i do cháil mar cheannaitheoir Eorpach? Téigh go dtí Faisnéis a bhíonn i gConradh i gcomhair tuilleadh sonraí faoi na cearta atá agat roimh rud a cheannach agus tar éis rud a cheannach. I gcás rudaí a cheannóidh tú ar líne, rogha amháin is ea an Réiteach Díospóidí ar Líne. Is féidir leat dul i gcomhairle leis an eagraíocht náisiúnta do thomhaltóirí i do thír féin freisin.

Tugadh faisnéis bhréagach dom agus cheannaigh mé táirge nárbh ionann é agus an ceann a raibh súil agam leis. An féidir liom rud éigin a dhéanamh fiú más i dtír eile atá an díoltóir?

Is féidir leat! Tá oifigí de chuid an Aontais Eorpaigh – Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí - i ngach Ballstát chun tacú leat. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an eagraíocht náisiúnta do thomhaltóirí i do thír féin freisin.

Do pháirt

Conas is féidir #yourEUright féin a chosaint i do cháil mar cheannaitheoir Eorpach? Téigh go dtí Faisnéis a bhíonn i gConradh i gcomhair tuilleadh sonraí faoi na cearta atá agat roimh rud a cheannach agus tar éis rud a cheannach. I gcás rudaí a cheannóidh tú ar líne, rogha amháin is ea an Réiteach Díospóidí ar Líne. Is féidir leat dul i gcomhairle leis an eagraíocht náisiúnta do thomhaltóirí i do thír féin freisin.

Cén uair a thagann tús le tréimhse na ráthaíochta dlí dhá bhliain?

Tosaíonn sí ar an lá a sheachadtar na hearraí. Más i siopa a cheannaíonn tú an táirge, is an tráth sin a thosaíonn sí. Sa chéad áit, is féidir leat rogha a dhéanamh idir an táirge a dheisiú nó ceann eile a fháil ina ionad, mura rud é nach bhfuil an réiteach eile indéanta nó go gcuirfeadh sé costas díréireach ar an díoltóir. Mura réitíonn an díoltóir an fhadhb go sásúil tríd an táirge a dheisiú nó ceann eile a chur ar fáil ina ionad, is féidir leat a iarraidh go laghdófar an praghas nó go ndéanfar an conradh a fhoirceannadh. Féadfar a fhoráil sa dlí náisiúnta go mbeidh cearta níos láidre ag tomhaltóirí, ar nós saor-rogha i dtaobh leigheasanna.

Do pháirt

Conas is féidir #yourEUright féin a chosaint i do cháil mar cheannaitheoir Eorpach? Téigh go dtí Ráthaíochtaí do thomhaltóirí i gcomhair tuilleadh sonraí faoi na cearta atá agat roimh rud a cheannach agus tar éis rud a cheannach. Freagair an ceistneoir céim ar chéim seo chun cuidiú leat dul sa treo ceart. Is féidir leat dul i gcomhairle leis an eagraíocht náisiúnta do thomhaltóirí i do thír féin freisin.

Cén t-achar ama atá agam chun rud a chur ar ais?

Tá 14 lá ar a laghad agat chun an díoltóir a chur ar an eolas gur mian leat an táirge a chur ar ais.

Do pháirt

Faigh tuilleadh faisnéise faoin gceart atá agat rud a cheannaigh tú a chur ar ais ach breathnú ar leathanaigh ghréasáin, agus leathanach an Choimisiúin Eorpaigh "EU and Me" ina measc, mar aon le breis faisnéise faoi tháirgí a chur ar ais. Féach anseo i gcomhair tuilleadh faisnéise faoi Réiteach Díospóidí ar Líne, agus anseo i gcomhair eagraíocht do thomhaltóirí i do thír féin.

An gá dom cúis a thabhairt agus rud á chur ar ais agam?

Ní gá aon chúis a thabhairt.

Do pháirt

Faigh tuilleadh faisnéise faoin gceart atá agat rud a cheannaigh tú a chur ar ais ach breathnú ar leathanaigh ghréasáin, agus leathanach an Choimisiúin Eorpaigh "EU and Me" ina measc, mar aon le breis faisnéise faoi tháirgí a chur ar ais. Féach anseo i gcomhair tuilleadh faisnéise faoi Réiteach Díospóidí ar Líne, agus anseo i gcomhair eagraíocht do thomhaltóirí i do thír féin.

Céard é atá i gceist le #yourEUright? Muinín.

Céard é comhthéacs an tsuímh gréasáin seo? Sa leathanach 'Maidir Linne', léirítear mar atá #yourEUright ina chuid d'iarracht cumhacht a thabhairt do thomhaltóirí san Aontas Eorpach, daoine cosúil leat féin, sa chaoi is gur féidir leo breis muiníne a bheith acu agus iad ag siopadóireacht ar fud an Aontais. Tá sé ina chuspóir againn suaimhneas intinne a thabhairt duit: má bhíonn fadhb agat le rud a cheannaíonn tú, beidh tú in ann brath ar chearta tomhaltóirí atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach.