Scientific INformAtion for Policy Support in Europe
Sinapse home page
Document "The use of reporter genes for mutagenicity testing in animals": Abstract in the Original Language
Om te beoordelen of de mutageniteitstests met reportergenen in proefdieren betrouwbare resultaten geven, heeft de commissie de resultaten uit die nieuwe tests vergeleken met de conclusie uit het eerder beschreven klassieke onderzoek op genotoxiciteit. Overeenkomende resultaten geven een indicatie van het vermogen van de nieuwe test om genotoxiciteit of het ontbreken hiervan vast te stellen.

De commissie heeft zich beperkt tot uitspraken over tests met proefdieren met twee verschillende transgene reportergenen, omdat alleen daarvoor testuitslagen van voldoende stoffen openbaar zijn om verantwoord conclusies te kunnen trekken over testprestaties als gevoeligheid (kans dat een genotoxische stof positief scoort) en specificiteit (kans dat een niet-genotoxische stof negatief scoort).

De proefdieren met transgene reportergenen waarvoor testresultaten van genoeg stoffen zijn gerapporteerd in de literatuur die toegankelijk is via Medline, zijn de ratten- en muizenstammen Big Blue® en de muizenstam Muta"Mouse. Er zijn testuitslagen van in totaal 64 genotoxische en niet-genotoxische stoffen. De tests zijn echter op uiteenlopende wijze gedaan. Zo verschillen ze bijvoorbeeld qua blootstellingsniveau en -duur en qua geanalyseerde organen.

Oordeel over betrouwbaarheid van nieuwe tests
De commissie concludeert uit de testprestaties dat tests met reportergenen bij de geselecteerde ratten- en muizenstammen in beginsel geschikt zijn om stoffen te onderzoeken op hun vermogen genmutaties te veroorzaken. De betrouwbaarheid van de tests is echter (nog) onvoldoende voor routinematige toepassing. Ten eerste laten de gegevens geen afleiding toe van een standaardvoorschrift, waarin de wijze van uitvoering in grote lijnen is vastgelegd. Verder zijn de testkenmerken gevoeligheid en specificiteit wel hoog, maar deze getallen zijn ontoereikend onderbouwd en daarom voorlopig.

De stoffen waarop de getallen berusten zijn namelijk niet representatief. Er zijn relatief weinig niet-genotoxische stoffen getest en bij de genotoxische stoffen zijn sterk genotoxische stoffen oververtegenwoordigd. Aan de berekende testkenmerken kent de commissie daarom slechts indicatieve waarde toe. Verder is de reproduceerbaarheid van positieve en negatieve uitslagen onvoldoende onderzocht.

De testkarakteristieken geven de commissie geen aanleiding te veronderstellen dat de genoemde muizen- en rattenstammen van elkaar verschillen in geschiktheid om genotoxische en niet-genotoxische stoffen te onderscheiden.

Er zijn foutnegatieve én foutpositieve uitslagen opgetreden. De oorzaak van de foutnegatieve resultaten kan liggen in de wijze waarop de test is gedaan, bijvoorbeeld met te korte blootstelling of expressietijd. Anderzijds zouden deze bevindingen ook verklaard kunnen worden met relatief lage gevoeligheid van de methode. Beide verklaringen wijzen op falen van de nieuwe test.

Bij de foutpositieve scores zoekt de commissie de verklaring in het tekortschieten van de onderzoeksmethoden die tezamen als norm hebben gediend. Met de nieuwe testsystemen kan worden bepaald of stoffen in staat zijn genmutaties in vivo te veroorzaken. Dit laat zich niet vaststellen met de methoden waarmee ze vergeleken zijn. Daarom neemt de commissie aan dat het om stoffen gaat die genotoxisch zijn, maar met de gebruikelijke in vivo tests niet als zodanig zijn herkend. Zij beveelt aan voorlopig een positieve score in de nieuwe testsystemen te beschouwen als teken van genotoxische eigenschappen, maar een negatieve score niet als bewijs voor het ontbreken hiervan.
De foutnegatieve scores bij de voortplantingsorganen vormen een geval apart. De testsystemen zijn niet geschikt om stoffen op mutageniteit te onderzoeken in geslachtscellen in bepaalde stadia van rijping. Dit heeft een technische reden: met een reportergen is het niet mogelijk om mutagene werking aan te tonen in de stadia na de meiose (reductiedeling). Stoffen die enkel mutageen zijn in deze stadia scoren daarom negatief in geslachtscellen.

Oordeel over bruikbaarheid in routineveiligheidsonderzoek
De in vivo testsystemen met transgene reportergenen zijn zeer flexibel. Ze onderscheiden zich van de bestaande, gestandaardiseerde in vivo testsystemen doordat in principe cellen in alle organen kunnen worden onderzocht behalve in de voortplantingsorganen de geslachtscellen in een laat stadium van ontwikkeling. Dit maakt maatwerk mogelijk, waardoor de opzet van de proef kan aansluiten bij eerdere toxicologische bevindingen over de stof. Dit verkleint de kans op foutnegatieve uitslagen. Routinematige toepassing veronderstelt echter een standaardvoorschrift. De beschikbare gegevens laten volgens de commissie het opstellen van een dergelijk protocol op dit moment niet toe.

De commissie concludeert dan ook dat de testsystemen met de genoemde transgene dieren (nog) niet gestandaardiseerd inzetbaar zijn. Wel vindt zij de kennis voldoende om tests met deze systemen op ad hoc basis toe te laten, mits de opzet ervan goed wordt beargumenteerd. De werkwijze moet dus worden afgestemd op de reeds beschikbare kennis over de toxiciteit van de te testen stof. Afgezien van geslachtscellen in een laat stadium van ontwikkeling komen cellen uit elk orgaan of weefsel in aanmerking voor onderzoek.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
De toekomst zal moeten leren of de tests op den duur met grotere betrouwbaarheid kunnen worden uitgevoerd en volgens een standaardprotocol, of anders in ieder geval met minder variatie in werkwijze. De commissie doet enige suggesties voor een proefopzet die dit doel naderbij kan brengen. In eerste instantie zou het voorschrift op onderdelen vast moeten komen te liggen, bijvoorbeeld welke organen geanalyseerd dienen te worden bij welke blootstellingsroute. Zo worden de verschillen in proefopzet enigermate gereduceerd en wordt het voorschrift bruikbaar voor een breed scala aan stoffen waarvan de veiligheid niet of zeer summier is onderzocht. Bij stoffen waarover gegevens voorhanden zijn die meer aanknopingspunten bieden voor de proefopzet dient het voorlopig mogelijk te blijven hiervan af te wijken om de proefopzet nauwkeuriger bij deze data aan te laten sluiten. De werkwijze moet dus voorlopig in alle gevallen door de onderzoeker gemotiveerd worden. Het uitwerken van het protocol kan volgens de commissie het beste in OESO-verband geschieden. Van een volgens OESO-protocol uitgevoerde test wordt de uitslag namelijk erkend door alle bij de OESO aangesloten landen.

Voor het vergroten van de betrouwbaarheid van de testsystemen is het ook nodig meer stoffen te testen. Hierbij denkt de commissie aan stoffen waarvan vaststaat dat ze zwak genotoxisch zijn. Ook denkt ze aan erkende niet-genotoxische stoffen. Deze twee categorieën lopen in aantallen namelijk nog ver achter.

Aanbevelingen voor inpassing in veiligheidsonderzoek
De in vivo tests met transgene reportergenen kunnen hun nut bewijzen als onderdeel van het genotoxiciteitsonderzoek dat de EU tegenwoordig voorschrijft. De EU verlangt een dossier met standaard-toxicologische gegevens van de producent of degene die de stof voor commerciële doeleinden gebruikt of in de handel brengt. Bij het nderdeel genotoxiciteit worden de resultaten van stapsgewijs uitgevoerde in vitro en in vivo tests gevraagd. Welke genotoxiciteitstests in de verschillende stappen oegestaan of verplicht zijn, wordt bepaald door het productievolume en de toepassing van de stof (bijvoorbeeld gewasbescherming).

Ondanks deze verschillen in teststrategie vindt de commissie inzet van de nieuwe testsystemen voor alle beleidsterreinen met stoffenregelgeving het overwegen waard. Op enkele hiervan is de test reeds toegestaan mits er sprake is van een goed gemotiveerde proefopzet. Voor de overige terreinen beveelt de commissie aan de test met dezelfde randvoorwaarden toe te laten.

De test vormt een waardevolle aanvulling op het gangbare testrepertoire, maar is in verhouding tot de ingeburgerde tests bewerkelijk en tijdrovend. Bovendien ontbreekt standaardisatie, een belangrijke voorwaarde voor validatie. Daarom vindt de commissie hem vooralsnog geschikt voor ad hoc aanvulling op de gangbare tests.

PAGE LOADING
Please wait...
Sinapse is currently processing your request.

This might take a few moments before the page can be displayed.
loading