Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś wstępne porozumienie

Bruksela, 7 lutego 2019 r.

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, w szczególności w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niestandardowych formach. Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła porozumienie i oświadczyła:

Dzięki naszej inicjatywie mającej na celu zapewnienie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia, więcej pracowników zostanie objętych ochroną w Europie. Chodzi w szczególności o coraz większą grupę osób, których działalność wpisuje się w kategorię nowych form pracy: praca w elastycznych godzinach, praca na wezwanie i praca w gospodarstwie domowym.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od tego na jak długo są zatrudnieni i w jakim wymiarze godzin pracują, od początku swojego zatrudnienia będą znać swoje prawa i obowiązki. Pracownicy będą mieli prawo uzgodnić z pracodawcą, kiedy pozostają dyspozycyjni, a także ustalić, z jakim wyprzedzeniem mają być powiadamiani. Osób pracujących na wezwanie nie można już zwolnić, jeżeli powiadomione w ostatniej chwili odmówią wykonania pracy. Pracodawcy nie mogą już uniemożliwiać pracownikom zatrudnionym na umowę zerogodzinową podejmowania dodatkowej pracy u innego pracodawcy.

Chciałabym podziękować sprawozdawcy Enriquemu Calvet Chambon i kontrsprawozdawcom, którzy prowadzili negocjacje w imieniu Parlamentu Europejskiego i rumuńskiej prezydencji Rady. Dzisiejsze porozumienie należy szybko potwierdzić. Przyniesie ono bardzo wymierne i konkretne korzyści około 200 mln pracowników w całej UE. Właśnie na tym polega socjalny wymiar Europy.

Kolejne kroki

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy jest aktualizacją tzw. dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia. Od czasu wprowadzenia tej dyrektywy w 1991 r. sytuacja na rynku pracy znacząco się zmieniła. Zmiany demograficzne doprowadziły do większego zróżnicowania w grupie osób aktywnych zawodowo, cyfryzacja umożliwiła nowe formy zatrudnienia, powstały też nowe i bardziej elastyczne stosunki pracy. W ostatnich latach jedna na cztery umowy o pracę dotyczyła niestandardowych form zatrudnienia, to znaczy każdej pracy w niepełnym wymiarze godzin i na czas określony, od „klasycznego” zatrudnienia na część etatu do pracy na wezwanie bez gwarantowanej liczby godzin pracy.

Pragnąc wzmocnić socjalny wymiar Europy w ramach realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych, Komisja zaproponowała w grudniu 2017 r. inicjatywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Celem inicjatywy jest rozszerzenie i unowocześnienie istniejących zobowiązań do informowania każdego pracownika o warunkach pracy. Ponadto wniosek ma na celu wprowadzenie nowych minimalnych norm, aby zapewnić większą przewidywalność i przejrzystość warunków pracy wszystkim pracownikom, w tym pracownikom zatrudnionym w nietypowej formie. 

Więcej informacji:

Zestawienie informacji: W stronę przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

Komunikat prasowy Komisja przedstawia wniosek zmierzający do zwiększenia przejrzystości i przewidywalności warunków pracy

Zestawienie informacji: Priorytety społeczne Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera

STATEMENT/19/873

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar