Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Arbetstagarna får bättre skydd mot cancerframkallande kemikalier, den tredje överenskommelsen mellan EU:s institutioner välkomnas av kommissionär Thyssen

Bryssel den 29 januari 2019

I dag nådde Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om kommissionens tredje förslag att föra upp fler kemikalier i förteckningen över cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen. Därmed kommer ytterligare fem cancerframkallande kemikalier att omfattas av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen. Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, välkomnar överenskommelsen med följande uttalande:

Genom att direktivet om carcinogener och mutagena ämnen har uppdaterats tre gånger har vi tagit ett viktigt steg för att skydda de europeiska arbetstagarna från cancer som är den värsta dödsorsaken i arbetslivet. Dagens överenskommelse om kommissionens tredje lagförslag kommer att bidra till bättre arbetsförhållanden för över 1 miljon arbetstagare i EU och förhindra fler än 22 000 fall av arbetsrelaterad sjukdom. Sundare och säkrare arbetsplatser kommer att skapas, vilket är en av de grundläggande principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta avtal kommer att garantera bättre skydd för arbetstagarna inom olika branscher, t.ex. tillverkning av nickelkadmiumbatterier, smältning av zink och koppar, laboratorier, elektronik, begravningstjänster och balsamering, byggnadsbranschen, hälso- och sjukvård, tillverkning av plast och återvinning. Entydiga och klara hälso- och säkerhetsregler för dessa fem kemikalier kommer samtidigt att gynna företagen på den inre marknaden. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att hjälpa små företag och mikroföretag att följa de nya reglerna.

Dagens överenskommelse visar än en gång att alla aktörer sluter upp kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Jag vill också tacka Europaparlamentets föredragande Laura Agea och skuggföredragande, liksom det rumänska ordförandeskapet och dess föregångare på rådets vägnar. Avtalet bör nu godkännas snabbt, så att de nya reglerna hinner träda i kraft före valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Vad händer nu?

Överenskommelsen kommer att överlämnas till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) för godkännande. När väl medlemsländernas ständiga representanter har bekräftat överenskommelsen kommer även Europaparlamentet att rösta om den vid ett plenarsammanträde.

Bakgrund

Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU, med hela 53 % av alla arbetsrelaterade dödsfall. För att förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier har kommissionen redan lagt fram tre omgångar av ändringar till direktivet om carcinogener och mutagena ämnen (2004/37/EG) för att begränsa exponeringen för dessa ämnen. Nu omfattas 27 cancerframkallande kemikalier av direktivet, varav 26 har lagts till eller uppdaterats sedan den nuvarande kommissionen tillträdde.

Den första ändringen av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen antogs som direktiv 2017/2398 av medlagstiftarna i slutet av 2017. Ett andra lagförslag offentliggjordes i januari 2017 och medlagstiftarna kom överens om detta i slutet av 2018. Dagens preliminära överenskommelse utgör ett av de sista stegen i förhandlingarna om det tredje lagförslaget som lades fram den 5 april 2018. Konkreta exempel på de ämnen och branscher som berörs av denna översyn finns på detta faktablad.

De flesta EU-länder har fastställt nationella gränsvärden för exponering för cancerframkallande kemikalier, men vissa länder har strängare regler än andra. Det innebär att arbetstagarna inte har samma skydd över hela den inre marknaden och att företagen inte har lika konkurrensvillkor.

Eftersom det ständigt kommer nya rön om cancerframkallande kemikalier förordar kommissionen en kontinuerlig uppdatering av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen (direktiv 2004/37/EG). Överenskommelserna som ingåtts med Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kommer att förbättra skyddet för omkring 40 miljoner människor och bidra till att rädda fler än 100 000 arbetstagare under de kommande 50 åren.

Initiativet ingår i kommissionens bredare satsning på förbättrade normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom hela EU och i detta sammanhang inleddes en fördjupad granskning och uppdatering av befintlig lagstiftning i januari 2017.

Läs mer

Pressmeddelande: Kommissionen vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier

Faktablad: Kommissionen följer upp åtgärderna för arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier: vanliga frågor om den tredje översynen av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen (på engelska)

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

 

STATEMENT/19/683

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar