Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Ochrana pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami: Komisárka Thyssenová víta tretiu dohodu medzi inštitúciami EÚ

Brusel 29. Január 2019

Európsky parlament, Rada a Komisia dnes dospeli k predbežnej dohode o treťom návrhu Komisie na rozšírenie zoznamu uznaných karcinogénnych chemikálií na pracovisku. Vďaka tomu sa smernica o karcinogénoch a mutagénoch bude vzťahovať na 5 ďalších karcinogénnych chemikálií. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Tromi po sebe nasledujúcimi aktualizáciami smernice o karcinogénoch a mutagénoch sme podnikli zásadný krok pre ochranu európskych pracovníkov pred najväčším tichým zabijakom na pracovisku: rakovinou. Dnešnou dohodou o treťom návrhu Komisie sa zlepšia pracovné podmienky pre viac ako milión pracovníkov EÚ a zabráni sa viac ako 22 000 prípadom chorôb súvisiacich s prácou. Vytvoria sa tak zdravšie a bezpečnejšie pracoviská, čo je hlavnou zásadou európskeho piliera sociálnych práv. Touto dohodou sa napríklad zabezpečí lepšia ochrana pracovníkov pri výrobe nikel-kadmiových batérií, pri tavení zinku a medi, v laboratóriách, odvetví elektroniky, pohrebníckych a balzamovacích službách, stavebníctve, zdravotníctve, pri výrobe plastov a v recyklačných sektoroch. Stanovenie jasných a jednoduchých pravidiel týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, pokiaľ ide o uvedených 5 chemikálií, bude zároveň prínosom pre podniky pôsobiace na našom vnútornom trhu. V súlade s novými pravidlami bola osobitná pozornosť venovaná pomoci malým podnikom a mikropodnikom.

Dnešná dohoda opätovne potvrdzuje silný záväzok všetkých aktérov v prospech európskeho piliera sociálnych práv. Rada by som sa poďakovala aj za úsilie, ktoré vynaložili za Európsky parlament spravodajkyňa Laura Ageaová a tieňoví spravodajcovia a za Radu rumunské predsedníctvo a jeho predchodcovia. Táto dohoda by sa teraz mala rýchlo potvrdiť, aby sa zabezpečilo zavedenie nových pravidiel pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.“

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude predmetom záverečného hlasovania na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou – predstavuje 53 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami Komisia navrhla už 3 série zmien smernice o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES) s cieľom obmedziť expozíciu týmto látkam. V súčasnosti sa smernica týka 27 karcinogénnych chemikálií, pričom 26 ich bolo pridaných alebo aktualizovaných počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie.

Prvú zmenu smernice o karcinogénoch a mutagénoch prijali spoluzákonodarcovia na konci roku 2017 ako smernicu 2017/2398. Druhý návrh bol uverejnený v januári 2017 a spoluzákonodarcovia sa na ňom dohodli koncom roka 2018. Dnešná predbežná dohoda je jedným z konečných krokov v rámci rokovania o treťom návrhu z 5. apríla 2018. Konkrétne príklady príslušných látok a odvetví v rámci tejto revízie možno nájsť v tomto ozname.

Zatiaľ čo väčšina členských štátov má v prípade mnohých karcinogénnych chemikálií vnútroštátne limity expozície, existujú medzi nimi rozdiely v prísnosti. To znamená, že pracovníci nie sú rovnako chránení na celom jednotnom trhu a že pre podniky neexistujú rovnaké podmienky.

Keďže vedecké poznatky o karcinogénnych chemikáliách sa neustále vyvíjajú, Komisia podporuje nepretržitý proces aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch (smernica 2004/37/ES). Vďaka dohodám s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie sa zlepší ochrana približne 40 miliónov ľudí a pomôžu sa zachrániť životy viac ako 100 000 pracovníkom v priebehu nasledujúcich 50 rokov.

Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia Komisie o zlepšenie zdravotných a bezpečnostných noriem na pracovisku v celej Európe. V tejto súvislosti Komisia v januári 2017 spustila hĺbkové preskúmanie a aktualizáciu existujúcich právnych predpisov.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Komisia prijíma ďalšie kroky na lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

OZNAM: Komisia pokračuje v ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami: často kladené otázky o tretej revízii smernice o karcinogénoch a mutagénoch

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri.

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení.

 

STATEMENT/19/683

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar