Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Volinik Marianne Thyssen tunneb rõõmu Euroopa Liidu institutsioonide kolmanda kokkuleppe üle töötajate kaitsmise kohta vähki tekitavate kemikaalide eest

Brüssel, 29. jaanuar 2019

Täna jõudsid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon ajutisele kokkuleppele komisjoni kolmanda ettepaneku suhtes, millega täiendatakse töökeskkonnas leiduvate, vähki tekitavate tunnustatud kemikaalide loetelu. Kokkuleppe tulemusel lisatakse kantserogeenide ja mutageenide direktiivi veel viis vähki tekitavat kemikaali. Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen rõõmustas kokkuleppe üle ja esitas järgmise avalduse:

„Oleme ajakohastanud kantserogeenide ja mutageenide direktiivi kolm korda järjest ning see on oluline samm, mis aitab kaitsta Euroopa töötajaid vähktõve eest, mis on töökohtades esinev suurim nn vaikne tapja. Tänane kokkulepe komisjoni kolmanda ettepaneku üle aitab parandada enam kui ühe miljoni ELi töötaja töötingimusi ja hoida ära rohkem kui 22 000 tööga seotud haigusjuhtu. See aitab luua tervislikumaid ja ohutumaid töökohti, järgides nii Euroopa sotsiaalõiguste samba keskset põhimõtet. Näiteks püütakse kokkuleppega tagada töötajate parem kaitse sellistes valdkondades nagu nikkel-kaadmiumakude tootmine, tsingi ja vase sulatamine, laboritöö, elektroonika, matuse- ja palsameerimissektor, ehitus, tervishoid ning plastitootmise ja ringlussevõtu korraldamine. Meie siseturul tegutsevatele ettevõtjatele on kasuks ka selged ja lihtsad tervise- ja ohutuseeskirjad nende viie kemikaali kohta. Erilist tähelepanu on pööratud sellele, et aidata väikestel ja mikroettevõtjatel uute eeskirjade täitmisega toime tulla.

Tänane kokkulepe kinnitab veel kord, et kõik osalejad on võtnud Euroopa sotsiaalõiguste samba raames endale kohustuse. Ühtlasi tänan Euroopa Parlamendi raportööri Laura Ageat ja variraportööre ning eesistujariiki Rumeeniat ja varasemaid eesistujariike. Nüüd oleks vaja kokkulepe kiiresti kinnitada, et uued eeskirjad hakkaksid kehtima juba enne 2019. aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.“

Edasised sammud

Kokkulepe esitatakse heakskiitmiseks nõukogu alaliste esindajate komiteele (Coreper). Kui liikmesriikide alalised esindajad on kokkuleppe kinnitanud, hääletab selle üle lõplikult Euroopa Parlamendi täiskogu.

Taustteave

Kõigist tööga seotud surmajuhtumitest on 53% tingitud vähktõvest, mis on Euroopa Liidus peamine tööga seotud surmade põhjustaja. Selleks et parandada töötajate kaitset vähki tekitavate kemikaalide eest, on komisjon juba kolmel korral esitanud kantserogeenide ja mutageenide direktiivi (2004/37/EÜ) muutmisettepaneku, et piirata kokkupuudet nende ainetega. Direktiiv hõlmab nüüdseks 27 kantserogeenset kemikaali, neist 26 on lisatud või ajakohastatud Jean-Claude Junckeri juhitud komisjoni ametiajal.

Kantserogeenide ja mutageenide direktiivi esimese muutmise võtsid kaasseadusandjad vastu 2017. aasta lõpus direktiiviga 2017/2398. Teine ettepanek avaldati jaanuaris 2017 ja kaasseadusandjad leppisid selles kokku 2018. aasta lõpus. Täna saavutatud esialgse kokkuleppega astuti üks viimastest sammudest 5. aprillil 2018 tehtud kolmanda ettepaneku üle peetavates läbirääkimistes. Konkreetsed näited läbivaatamisega seotud asjaomaste ainete ja sektorite kohta on esitatud järgmises märgukirjas.

Enamikes liikmesriikides on küll kehtestatud mitme vähki tekitava kemikaaliga kokkupuute riiklikud piirnormid, ent mõnes liikmesriigis on need leebemad. See tähendab, et ühtsel turul ei ole töötajad võrdselt kaitstud ja et ettevõtjate tingimused ei ole võrdsed.

Arvestades, et teaduses liigutakse vähki tekitavate kemikaalide uurimisel pidevalt edasi, toetab komisjon kantserogeenide ja mutageenide direktiivi (direktiiv 2004/37/EÜ) pideva ajakohastamise protsessi. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga vahelised kokkulepped aitavad paremini kaitsta ligikaudu 40 miljonit inimest ning päästa järgneva 50 aasta jooksul rohkem kui 100 000 töötaja elu.

Need algatused on osa komisjoni üldisemast püüdest parandada kogu Euroopas töötervishoiu ja tööohutuse standardeid. Selleks algatas komisjon 2017. aasta jaanuaris kehtivate õigusaktide põhjaliku läbivaatamise ja ajakohastamise.

Lisateave

Pressiteade: Euroopa Komisjon võtab täiendavaid meetmeid töötajate paremaks kaitseks vähki tekitavate kemikaalide eest

TEABEKIRI: Komisjon jälgib töötajate kaitset vähki tekitavate kemikaalide eest: sageli esitatud küsimused kantserogeenide ja mutageenide direktiivi kolmanda muutmise kohta

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

 

STATEMENT/19/683

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar