Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Защита на работниците от канцерогенни химични вещества: комисарят Тейсен приветства трето споразумение между институциите на ЕС

Брюксел, 29 януари 2019 r.

Днес Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха предварително споразумение по третото предложение на Комисията да бъде разширен списъкът с признатите канцерогенни химични вещества на работното място. С това споразумение още 5 канцерогенни химични вещества ще бъдат обхванати от Директивата за канцерогените и мутагените. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветства споразумението със следното изявление:

„Чрез трите последователни актуализации на Директивата за канцерогените и мутагените направихме важна стъпка в посока защита на работещите в Европа от най-големия „тих убиец“ на работното място: рака. С днешното споразумение относно третото предложение на Комисията ще бъдат подобрени условията на труд за над 1 милион работници в ЕС и ще бъдат предотвратени над 22 000 случая на заболявания, свързани с работата. То ще съдейства за създаването на по-здравословни и по-безопасни работни места, което е основен принцип на Европейския стълб на социалните права. Например, с това споразумение ще бъде осигурена по-добра защита на работниците в секторите на производство на никел-кадмиеви батерии, топене на цинк и мед, лабораториите, електрониката, погребалните услуги и услугите за балсамиране, строителството, здравеопазването, пластмасите и рециклирането. Същевременно ясните и опростени правила за здраве и безопасност във връзка с тези 5 химични вещества ще бъдат от полза за предприятията в рамките на нашия вътрешен пазар. Обръща се особено внимание на подпомагането за малките предприятия и микропредприятията при спазването на новите правила.

Днешното споразумение потвърждава още веднъж силния ангажимент от страна на всички участници по отношение на Европейския стълб на социалните права. Отправям своята благодарност към докладчика Лаура Агея, както и към докладчиците „в сянка“ от името на Европейския парламент, и към румънското председателство и неговите предшественици от името на Съвета. Понастоящем споразумението следва да бъде потвърдено бързо, за да се гарантира въвеждането на новите правила предвид изборите за Европейски парламент през май 2019 г.“

Следващи стъпки

Споразумението ще бъде представено на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) за одобрение. След като постоянните представители на държавите членки потвърдят споразумението, то ще бъде окончателно гласувано по време на пленарната сесия на Европейския парламент.

Контекст

Ракът е отговорен за 53 % от свързаните с работата смъртни случаи и съответно е основната причина за този вид смъртни случаи в Европейския съюз. За да се подобри защитата на работниците от канцерогенни химични вещества, Комисията вече представи 3 цикъла от промени в Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО) с цел да се ограничи излагането на тези химични вещества. Понастоящем от Директивата са обхванати 27 канцерогенни химични вещества, 26 от които са добавени или актуализирани по време на мандата на Комисията „Юнкер“.

Първото изменение на Директивата за канцерогените и мутагените бе прието от съзаконодателите като Директива 2017/2398 в края на 2017 г. Второто предложение бе публикувано през януари 2017 г. и прието от съзаконодателите в края на 2018 г. Постигнатото днес предварително споразумение бележи една от последните стъпки в преговорите по третото предложение от 5 април 2018 г. Конкретни примери относно веществата и секторите, засегнати от настоящото преразглеждане, са посочени в тази информационна бележка.

Макар че повечето държави членки са въвели национални гранични стойности на експозиция за множество канцерогенни химични вещества, някои държави членки са по-малко строги от други. Това означава, че работниците не се ползват с еднаква защита навсякъде в единния пазар, както и че не са налице равнопоставени условия на конкуренция за предприятията.

Тъй като научните познания за канцерогенните вещества постоянно търпят развитие, Комисията подкрепя непрекъснатото актуализиране на Директивата за канцерогените и мутагените (Директива 2004/37/ЕО). Постигнатите с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз споразумения ще подобрят защитата по отношение на около 40 милиона души и ще съдействат за спасяването на живота на повече от 100 000 работници през следващите 50 години.

Тези инициативи са част от по-общите усилия на Комисията да подобри стандартите за здраве и безопасност на работното място в цяла Европа. В този контекст Комисията започна през януари 2017 г. задълбочен преглед и актуализация на съществуващото законодателство.

За повече информация

Съобщение за медиите: Комисията предприема допълнителни действия, за да осигури по-добра защита на работниците от канцерогенни химични вещества

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Комисията предприема последващи действия за защита на работниците от канцерогенни химични вещества: често задавани въпроси относно третото преразглеждане на Директивата за канцерогените и мутагените

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

 

STATEMENT/19/683

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar