Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande av EU-kommissionärerna Neven Mimica, Marianne Thyssen, Tibor Navracsics och Mariya Gabriel med anledning av Internationella ungdomsdagen 2019

Bryssel den 12 augusti 2019

EU-kommissionen uppmärksammar Internationella ungdomsdagen, som i år har temat ”Utbildning i förändring” och lyfter fram insatser för att göra utbildningen mer inkluderande och tillgänglig för alla unga. EU-kommissionärerna Neven Mimica med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Marianne Thyssen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, Tibor Navracsics med ansvar för utbildning, ungdom, idrott och kultur samt Mariya Gabriel med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället gör följande uttalande:

– I dag är det Internationella ungdomsdagen. Det är ett viktigt tillfälle att reflektera över det faktum att alltför många unga lever i krigshärjade områden, inte går i skolan och är utsatta för fattigdom, social utestängning, undermålig hälso- och sjukvård, bristande jämställdhet och klimateffekter.

EU vinnlägger sig om att hitta fungerande lösningar på dessa utmaningar, uppnå varaktig fred och skapa samhällen med sammanhållning och motståndskraft, där unga ges möjlighet att växa och utvecklas. EU har därför föresatt sig att genomföra FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen på alla politikområden.

I samarbete med medlemsländerna och många andra aktörer ger EU miljontals unga, såväl i EU som utanför, egenmakt. Programmet Erasmus+ har fört samman unga människor och gett dem möjlighet att studera och aktivt delta i samhällslivet, samtidigt som det främjat spetskompetens och innovation vid utbildningsanstalter. Junckerkommissionen har lanserat två nya initiativ som innebär ännu fler möjligheter: DiscoverEU, som ger unga chansen att resa och utforska det rika europeiska kulturarvet, och Europeiska solidaritetskåren, som ger dem möjlighet att jobba som volontärer i projekt som stöder lokalsamhällen och människor i olika EU-länder. Det europeiska utbildningsområde som vi håller på att bygga upp kommer dessutom att främja spetskompetens och inkludering ytterligare. Alla unga i EU kan dra nytta av det, oavsett bakgrund, och det kommer att stärka känslan av en gemensam europeisk identitet.

Likaså står unga i centrum för EU:s politik, t.ex. när det gäller den digitala inre marknaden. Många initiativ, som koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, har bidragit till ökad utbildning i digitala färdigheter, vilket även har gjort utbildningen mer tidsenlig. I den europeiska strategin för ett bättre internet för barn är det främsta målet att se till att barn är trygga på nätet genom att man undanröjer risker som nätmobbning, gromning, bristande integritetsskydd, desinformation och våldsamt eller stötande innehåll. Dessa mål är också centrala i handlingsplanen för digital utbildning, som innehåller flera konkreta åtgärder och initiativ för att hjälpa EU-länderna att möta utmaningarna när det gäller utbildning i den digitala tidsåldern.

Unga står i centrum för vår politik inte bara inom utan också utanför EU:s gränser. I de utvecklingsprogram som EU driver satsar man på att tillgodose ungas behov på områden som utbildning, kompetensutveckling och sysselsättning. Samtidigt vill man på ett mer övergripande sätt engagera unga i samhällsfrågor. Initiativ som till exempel Young Leaders Programme och EU-AU Youth Plug-in Initiative ger unga möjlighet att vara med där besluten fattas. Vi kommer även att fortsätta stödja unga som arbetar för fred och mot våldsbejakande extremism i sina lokalsamhällen, bland annat genom initiativet One Young World Peace Ambassadors.

En investering i potentialen hos unga är en investering i samhället. Det är hoppingivande att vi inte är ensamma om att ta itu med utmaningarna. Arbetet måste gå vidare och breddas.

Bakgrund

Den 12 augusti utsågs till internationella ungdomsdagen av FN:s generalförsamling 1999 för att man varje år ska kunna uppmärksamma unga människor som aktörer för förändring och öka medvetenheten om de utmaningar och problem som unga står inför i vår värld. I år är temat för den internationella ungdomsdagen ”Utbildning i förändring” och syftet att lyfta fram insatser – även insatser från de unga själva – som gör utbildningen mer inkluderande och tillgänglig för alla unga.

EU stöder medlemsländernas samarbete på utbildningsområdet för att göra det lättare för unga att delta i utbyten och för lärare att arbeta i olika EU-länder och på detta sätt skaffa sig erfarenhet och dela kunskap med varandra. Under 2017 anslog EU rekordbeloppet 2,8 miljarder euro till Erasmus+, som haft mer än 3,7 miljoner deltagare sedan 2014. I EU:s nästa långtidsbudget (2021–2027) vill kommissionen satsa ännu kraftigare på unga och planerar därför att fördubbla budgeten för Erasmus+ till 30 miljarder euro.

Både enskilda och organisationer kan delta i Erasmus+, men villkoren för deltagande varierar beroende på åtgärd och land. De länder (såväl EU-länder som andra länder) som kan delta delas upp i programländer (som kan delta i alla åtgärder inom Erasmus+) och partnerländer (som kan delta i vissa av åtgärderna inom programmet, beroende på de kriterier eller villkor som gäller). En förteckning över alla länder och programhandledningen för Erasmus+ finns på nätet och innehåller närmare information om vilka länder som kan delta. 

Läs mer

Erasmus+

DiscoverEU

Europeiska solidaritetskåren

EU:s ungdomsstrategi

Ett europeiskt utbildningsområde

Den digitala inre marknaden

Alliansen mellan Afrika och Europa

EU-AU Youth Plug-in Initiative

One Young World Peace Ambassadors

Young Leaders Programme

STATEMENT/19/5011

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar