Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie komisára Mimicu, komisárky Thyssenovej, komisára Navracsicsa a komisárky Gabrielovej k Medzinárodnému dňu mládeže 2019

Brusel 12. august 2019

Európska komisia sa pripája k oslavám tohtoročného Medzinárodného dňa mládeže, ktorého mottom je „Transformujme vzdelávanie“, s dôrazom na úsilie ponúknuť všetkým mladým ľuďom inkluzívnejšie a dostupnejšie vzdelávanie. Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianna Thyssenová, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová v tejto súvislosti uviedli:

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mládeže. Je to významný medzník, ktorý nám pripomína skutočnosť, že príliš veľa mladých ľudí žije vo vojnových zónach, nemôže chodiť do školy a trpí biedou, sociálnym vylúčením, minimálnou zdravotnou starostlivosťou, nerovnosťou pohlaví a vplyvom zmien klímy.

Vyriešiť tieto problémy, dosiahnuť trvalý mier a vybudovať prepojenejšie a stabilnejšie spoločenstvá, v ktorých sa mladým ľudom bude dobre dariť, sú prioritami Európskej únie. Práve preto sa EÚ zaviazala vo všetkých jej politikách dodržiavať Agendu OSN 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja.

V spolupráci s členskými štátmi a mnohými ďalšími zainteresovanými stranami pomáha EÚ zlepšovať postavenie miliónov mladých ľudí žijúcich v EÚ i mimo nej. Program Erasmus+ spája mladých ľudí a umožňuje im študovať a zapájať sa do spoločenského života a zároveň podporuje excelentnosť a inovácie vo vzdelávacích inštitúciách. Táto Komisia prišla s dvomi iniciatívami, ktoré prinášajú nové príležitosti: DiscoverEU ponúka mladým ľuďom možnosť cestovať a objavovať bohaté kultúrne dedičstvo Európy a Európsky zbor solidarity im umožňuje zapojiť sa do dobrovoľníckej práce a byť súčasťou projektov podporujúcich život komunít a ľudí v celej Európe. Pracujeme na vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý je ďalším krokom na ceste k excelentnosti a inklúzii, v prospech mladých ľudí akéhokoľvek pôvodu a v záujme posilnenia spoločnej európskej identity.

Mladí ľudia sú súčasne stredobodom politík EÚ, napríklad digitálneho jednotného trhu. Mnohé iniciatívy, napríklad koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, pomohli skvalitniť odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností a tiež zmodernizovať vzdelávanie. Vďaka našej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti sa bezpečnosť našich detí surfujúcich na internete stala jednou z hlavných priorít v snahe vyhnúť sa možným rizikám, ako sú kybernetické šikanovanie, tzv. grooming (zvádzanie), ohrozovanie súkromia, dezinformácie a násilný alebo neslušný obsah. Na tieto ciele sa taktiež zameriava akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý členským štátom EÚ ponúka viacero konkrétnych opatrení a iniciatív na pomoc pri zvládaní výziev v oblasti vzdelávania v digitálnom veku.

Na mládež sú zamerané aj politiky či už v rámci alebo mimo našich hraníc. Cieľom našich rozvojových programov je riešiť potreby mladých ľudí v oblastiach, akými sú vzdelávanie, rozvoj zručností a tvorba pracovných miest a zároveň zapájať mládež do rôznych aspektov spoločenského života. Napríklad iniciatívami ako „Mladí lídri“ a „AU – EU youth plug-in“ ponúkame mladým ľuďom to správne miesto pri rozhodovacom stole. Chceme aj naďalej podporovať mladých ľudí ako zástancov mieru a bojovníkov proti extrémnemu násiliu v ich komunitách, napríklad iniciatívou „One Young World Peace Ambassadors“ (veľvyslanci jedného mierového sveta mladých).

Investovať do potenciálu mladých ľudí znamená investovať do rozvoja našej spoločnosti. Je dobré, že v tomto úsilí nie sme sami. A to nám dáva nádej ísť ďalej a zintenzívniť naše snahy.“

Súvislosti

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 12. august za Medzinárodný deň mládeže po prvýkrát v roku 1999 a odvtedy je tento deň každoročnou oslavou úlohy mladých ľudí ako dôležitých spolutvorcov zmeny a zároveň príležitosťou na zvýšenie povedomia verejnosti o výzvach a problémoch, ktorým mladí ľudia na svete čelia. Myšlienkou tohtoročného motta „Transformujme vzdelávanie“ je vyjadrením snahy urobiť vzdelávanie inkluzívnejším a dostupnejším pre všetkých mladých ľudí a zároveň podporiť úsilie vynaložené v tomto smere samotnými mladými ľuďmi.

EÚ podporuje spoluprácu členských štátov v oblasti vzdelávania, vďaka čomu môžu mladí ľudia ľahšie využívať mobilitu a učitelia zase získavať skúsenosti a vymieňať si poznatky pri práci v celej Európe. V roku 2017 investovala EÚ rekordných 2,8 miliardy EUR do programu Erasmus+, ktorého sa od roku 2014 zúčastnilo viac ako 3,7 milióna ľudí. Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 navrhuje výraznejšie zameranie na mladých ľudí, pričom plánuje zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus+ na 30 miliárd EUR.

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie, ale kritériá oprávnenosti sa líšia v závislosti od akcie a krajiny. Krajiny (členské štáty EÚ a štáty, ktoré nie sú členmi EÚ), ktoré sa môžu zúčastniť, sa delia na účastnícke krajiny (môžu sa plne zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+) a partnerské krajiny (môžu sa zúčastňovať na niektorých akciách programu, s výhradou osobitných kritérií alebo podmienok). Zoznam všetkých krajínsprievodca programom Erasmus+, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o oprávnených krajinách, sú dostupné online. 

Ďalšie informácie

Erasmus+

Iniciatíva „DiscoverEU“

Európsky zbor solidarity

Stratégia EÚ pre mládež

Európsky vzdelávací priestor

Digitálny jednotný trh

Africko-európska aliancia

Iniciatíva „AU – EU youth plug-in“

Iniciatíva „One Young World Peace Ambassadors“ (veľvyslanci jedného mierového sveta mladých).

Program Mladí lídri

STATEMENT/19/5011

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar