Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras Komisijos narių N. Mimicos, M. Thysen, T. Navracsicsiaus ir M. Gabriel pareiškimas 2019 m. Tarptautinės jaunimo dienos proga

Briuselis, 2019 m. rugpjūčio 12 d.

Europos Komisija mini šiųmetę Tarptautinę jaunimo dieną, kurios tema „Švietimo pertvarka“ atkreipiamas dėmesys į pastangas užtikrinti įtraukesnį ir visiems jaunuoliams prieinamesnį švietimą. Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica, už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo:

Šiandien švenčiame Tarptautinę jaunimo dieną. Tai puiki proga pamąstyti apie tai, kad pernelyg daug jaunuolių gyvena karo zonose, nelanko mokyklos ir patiria skurdą, socialinę atskirtį, prastą sveikatos priežiūrą, lyčių nelygybę ir klimato kaitos poveikį.

Tarp prioritetinių Europos Sąjungos siekių – pasiūlyti, kaip veiksmingai spręsti šiuos uždavinius, užtikrinti tvarią taiką ir sukurti darnią bei atsparią visuomenę, kurioje jaunimas galėtų klestėti. Šiuo tikslu ES yra įsipareigojusi savo politikos priemonėmis įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkę iki 2030 m. ir 17 jos darnaus vystymosi tikslų.

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir daugeliu kitų suinteresuotųjų subjektų, ES suteikia daugiau galimybių milijonams jaunuolių ES ir už jos ribų. „Erasmus+“ suburia jaunuolius, kad jie galėtų mokytis ir būti visuomeniški, ir skatina meistriškumą ir inovacijas švietimo įstaigose. Naujų galimybių atvėrė dvi naujos šios Komisijos pradėtos iniciatyvos: „DiscoverEU“ suteikia galimybę jaunimui keliauti ir tyrinėti turtingą Europos kultūros paveldą, o Europos solidarumo korpusas suteikia galimybę savanoriauti ir dirbti projektuose, kuriais remiamos bendruomenės ir žmonės visoje Europoje. Mūsų kuriama Europos švietimo erdvė toliau padės didinti meistriškumą ir įtrauktį, o tai bus naudinga visų socialinių grupių jauniems europiečiams ir sustiprins bendros europinės tapatybės jausmą.

Be to, itin daug dėmesio jaunimui skiriama ir kitose ES politikos srityse, pavyzdžiai, bendrosios skaitmeninės rinkos. Daug iniciatyvų, pavyzdžiui, Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija, padėjo geriau ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir kartu ir modernizuoti švietimą. Įgyvendinami Strategiją dėl vaikams geresnio interneto, vaikų gerovę naudojantis internetu laikome didžiausiu prioritetu ir siekiame pašalinti tokius internete tykančius pavojus kaip kibernetinės patyčios, vaikų viliojimas, privatumo problemos, dezinformacija ir smurtinis ar atgrasus turinys. Šie tikslai taip pat sudaro Skaitmeninio švietimo veiksmų plano, kuriame siūlomos konkrečios priemonės ir iniciatyvos, skirtos padėti ES valstybėms narėms spręsti skaitmeniniame amžiuje kylančias švietimo problemas, pagrindą.

Jaunimas yra ne tik mūsų vidaus, bet ir išorės politikos dėmesio centre. Vystymosi programose ES daugiausia dėmesio skiria jaunimo poreikių tenkinimui tokiose srityse kaip švietimas, įgūdžių ugdymas ir darbo vietų kūrimas, o kartu siekiama įtraukti jaunimą į platesnius visuomenės gyvenimo reikalus. Pavyzdžiui, jaunųjų lyderių programa bei ES ir Afrikos jaunimo įtraukimo iniciatyva jaunuoliams suteikiama teisėta vieta sprendimų priėmimo grandinėje. Taip pat toliau remsime jaunimą kaip taikos kūrimo ir kovos su smurtiniu ekstremizmu savo bendruomenėse lyderius, be kita ko, įgyvendindami iniciatyvą „One Young World Peace Ambassadors“.

Investicijos į jaunimo potencialą – investicijos į mūsų visuomenę. Vilties teikia tai, kad su jaunimu susijusius uždavinius stengiamės įveikti ne vieni; turime toliau dirbti šia linkme ir dėti dar daugiau pastangų.“

Pagrindiniai faktai

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rugpjūčio 12 d. pirmą kartą Tarptautine jaunimo diena paskelbė 1999 m.; nuo tol ji kasmet minima siekiant pabrėžti jaunimo kaip pagrindinio pokyčių „variklio“ svarbą. Be to, tai puiki galimybė didinti informuotumą apie pasaulio jaunimo iššūkius ir problemas. Šių metų tema „Švietimo pertvarka“ atkreipiamas dėmesys į pastangas užtikrinti įtraukesnį ir visiems jaunuoliams prieinamesnį švietimą ir į pačių jaunuolių pastangas.

ES remia valstybių narių bendradarbiavimą švietimo srityje ir padeda jaunuoliams būti mobiliems, o mokytojams – įgyti patirties ir dalytis žiniomis kitose Europos šalyse. 2017 m. į programą „Erasmus+“ – kurioje nuo 2014 m. dalyvavo daugiau kaip 3,7 mln. žmonių – ES investavo rekordiškai didelę 2,8 mlrd. EUR sumą. Būsimame daugiamečiame 2021–2027 m. ES biudžete Komisija siūlo jaunimui skirti dar daugiau dėmesio ir ketina padvigubinti programos „Erasmus+“ biudžetą iki 30 mlrd. EUR.

Programoje „Erasmus+“ dabar gali dalyvauti labai įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, nors įvairioms paprogramėms ir šalims yra nustatyti skirtingi reikalavimai. Tiek ES valstybės narės, tiek trečiosios šalys, kurios gali dalyvauti „Erasmus+“, yra suskirstytos į Programos šalis (visapusiškas visų „Erasmus+“ veiksmų dalyves) ir šalis partneres (galinčias dalyvauti tam tikruose Programos veiksmuose, jei laikomasi nustatytų sąlygų). Išsamesnės informacijos apie reikalavimus atitinkančias šalis pateikiama internete: šalių sąraše ir programos „Erasmus+“ vadove

Daugiau informacijos

„Erasmus+“

„DiscoverEU“.

Europos solidarumo korpusas

ES jaunimo strategija

Europos švietimo erdvė

Bendroji skaitmeninė rinka

Afrikos ir Europos aljansas

ES ir Afrikos Sąjungos jaunimo įtraukimo iniciatyva

„One Young World Peace Ambassadors“

Jaunųjų lyderių programa

STATEMENT/19/5011

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar