Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissaarien yhteinen lausuma kansainvälisen nuorisopäivän 2019 johdosta

Bryssel 12. elokuuta 2019

Kansainvälisen nuorisopäivän teemana on tänä vuonna koulutuksen uudistaminen. Euroopan komissio yhtyy juhlintaan tuoden esiin toimia, joilla koulutusta muutetaan osallistavammaksi ja se tuodaan kaikkien nuorten ulottuville. Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica, työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komission jäsen Marianne Thyssen, koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komission jäsen Tibor Navracsics ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel totesivat seuraavaa:

”Tänään juhlitaan kansainvälistä nuorisopäivää. Päivä on merkittävä tilaisuus pohtia sitä tosiasiaa, että aivan liian moni nuori asuu sota-alueella, jää ilman koulutusta tai kärsii köyhyydestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, huonosta terveydenhuollosta, sukupuolten välisestä epätasa-arvosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Euroopan unionin ensisijaisina tavoitteina on löytää toimivia ratkaisuja näihin ongelmiin, saavuttaa pysyvä rauha ja rakentaa yhtenäisiä ja sopeutumiskykyisiä yhteiskuntia, joissa nuoriso voi menestyä. EU on sitoutunut panemaan kaikilla toiminta-aloillaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Yhdessä jäsenmaiden ja monien sidosryhmien kanssa EU tarjoaa mahdollisuuksia miljoonille nuorille EU:ssa ja sen ulkopuolella. Erasmus+ -ohjelma tuo nuoria yhteen ja auttaa heitä oppimaan ja toimimaan osana yhteiskuntaa. Ohjelma niin ikään edistää huippuosaamista ja innovointia oppilaitoksissa. Komissio on käynnistänyt kaksi uutta aloitetta, jotka luovat uusia tilaisuuksia: DiscoverEU tarjoaa nuorille mahdollisuuksia matkustella ja tutustua Euroopan rikkaaseen kulttuuriperintöön, ja eurooppalaisten solidaarisuusjoukkojen kautta nuoret pääsevät vapaaehtoisiksi ja töihin hankkeisiin, joilla tuetaan yhteisöjä ja ihmisiä eri puolilla Eurooppaa. Syntymässä oleva eurooppalainen koulutusalue edistää huippuosaamista ja osallisuutta. Siitä on hyötyä taustoiltaan erilaisille eurooppalaisille nuorille, ja sillä vahvistetaan tunnetta yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä.

Nuoret ovat keskiössä myös muilla EU-politiikan aloilla, kuten digitaalisilla sisämarkkinoilla. Digitaalisten taitojen opetusta on lisätty ja koulutusta nykyaikaistettu useilla aloitteilla, joista esimerkkinä digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio. Tärkeimpien tavoitteiden joukkoon on nostettu lasten verkkohyvinvointi, johon pyritään eurooppalaisella strategialla internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta. Strategialla pyritään poistamaan verkosta riskejä, kuten verkkokiusaamista, lasten houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, yksityisyydensuojaongelmia, disinformaatiota ja väkivaltaista tai häiritsevää sisältöä. Nämä tavoitteet ovat keskeisellä sijalla myös digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa. Suunnitelma sisältää joukon konkreettisia toimenpiteitä ja aloitteita, joilla EU:n jäsenmaita autetaan vastaamaan koulutuksen haasteisiin digiaikana.

Nuoriso on EU:n eri politiikkojen ytimessä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. EU:n kehitysyhteistyöohjelmissa keskitytään vastaamaan koulutusta, taitojen kehittämistä ja työpaikkojen luomista koskeviin nuorten tarpeisiin. Tavoitteena on saada nuoret laajemmin mukaan yhteiskuntaan. Esimerkkeinä mainittakoon nuorten johtajien ohjelma ja EU:n ja Afrikan unionin Youth Plug-in -aloite, jotka antavat nuorille heille kuuluvan aseman päätöksenteossa. Aiomme jatkossakin tukea nuoria rauhan rakentamisessa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa nuorten omissa yhteisöissä esimerkiksi One Young World -rauhanlähettiläiden kautta.

Investointi nuorissa piilevään potentiaaliin on investoimista yhteiskuntaan. EU ei onneksi ole yksin nuorison haasteiden kanssa, mutta pyrkimyksiä on jatkettava ja laajennettava.”

Tausta

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous nimesi vuonna 1999 elokuun 12. päivän kansainväliseksi nuorisopäiväksi . Nuorisopäivänä juhlistetaan vuosittain nuorten asemaa keskeisinä toimijoina muutoksessa ja nostetaan esiin nuorison kohtaamia haasteita ja ongelmia koko maailmassa. Tämän vuoden teemana on koulutuksen muuttaminen. Tarkoituksena on korostaa toimia, joilla koulutuksesta voidaan tehdä nykyistä osallistavampaa ja kaikki nuoret saadaan sen piiriin. Myös nuorten omat toimet voivat olla tällaisia toimia.

EU tukee jäsenmaiden koulutuksen alalla tekemää yhteistyötä, jolla helpotetaan nuorten mahdollisuuksia hyödyntää liikkuvuutta ja autetaan opettajia saamaan kokemusta ja jakamaan keskenään tietoa työskentelemällä eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2017 EU investoi ennätykselliset 2,8 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmaan, johon on vuodesta 2014 osallistunut yli 3,7 miljoonaa ihmistä. Komissio ehdottaa nuorisoasioiden vahvistamista EU:n seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosille 2021–2027. Erasmus+ -ohjelman talousarviota esitetään kaksinkertaistettavaksi 30 miljardiin euroon.

Erasmus+ on avoinna monille ihmisille ja organisaatioille, mutta osallistumiskelpoisuus vaihtelee eri toimissa ja eri maissa. Osallistumaan oikeutetut maat (EU:n jäsenvaltiot ja muut kuin jäsenvaltiot) jaetaan ohjelmamaihin (jotka voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin) ja kumppanimaihin (jotka voivat osallistua tiettyihin ohjelman osiin erityisten kriteerien tai ehtojen mukaisesti). Verkossa on saatavilla luettelo kaikista maista sekä Erasmus+ ohjelmaopas, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot tukikelpoisista maista. 

Lisätietoa

Erasmus+

DiscoverEU

Euroopan solidaarisuusjoukot

EU:n nuorisostrategia

Eurooppalainen koulutusalue

Digitaaliset sisämarkkinat

Afrikan ja EU:n allianssi

EU:n ja Afrikan unionin Youth Plug-in -aloite

One Young World -rauhanlähettiläät

Nuorten johtajien ohjelma (Young Leaders Programme)

STATEMENT/19/5011

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar