Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení komisaře Mimici, komisařky Thyssenové, komisaře Navracsicse a komisařky Gabrielové u příležitosti Mezinárodního dne mládeže 2019

Brusel 12. srpna 2019

Evropská komise se připojuje k oslavě letošního Mezinárodního dne mládeže s tématem „Proměny vzdělávání“, jež se zaměřuje na úsilí o inkluzivnější a dostupnější vzdělání pro všechny mladé lidi. Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová prohlásili:

Dnes slavíme Mezinárodní den mládeže. Tento den je příležitostí k zamyšlení nad množstvím mladých lidí, kteří žijí ve válečných zónách, bez školní docházky, čelí chudobě, sociálnímu vyloučení, nedostatečné lékařské péči, genderové nerovnosti a dopadům změny klimatu.

Poskytování účinných řešení těchto problémů, dosahování trvalého míru a budování soudržných a odolných společností, ve kterých se mladým lidem může dařit, patří k prioritám Evropské unie. Za tímto účelem se EU zavázala v rámci svých politik provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

Ve spolupráci s členskými státy a mnoha dalšími zúčastněnými stranami Evropská unie posiluje postavení milionů mladých lidí v rámci hranic EU i za nimi. Erasmus+ spojuje mladé lidi, umožňuje jim se vzdělávat a zapojovat se do společnosti a podporuje vynikající kvalitu a inovace ve vzdělávacích institucích. Nynější Komise zahájila dvě nové iniciativy, které přináší nové příležitosti: DiscoverEU umožňuje mladým lidem cestovat a zkoumat bohaté evropské kulturní dědictví. Evropský sbor solidarity jim k tomu nabízí příležitost připojit se jako dobrovolník k projektům, které podporují společenství a lidi po celé Evropě. V současnosti připravovaný Evropský prostor vzdělávání pak bude dalším krokem k podpoře vynikající kvality a inkluze pro mladé Evropany z různých prostředí, který posílí vnímání společné evropské identity.

Mladí lidé jsou též jádrem politik EU, jako je jednotný digitální trh. Početné iniciativy, mezi které patří např. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, pomáhají zlepšovat vzdělávání v digitálních dovednostech a zároveň modernizovat vzdělávání. Pomocí Evropské strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem navíc klademe důraz na zlepšování podmínek na internetu pro děti potíráním rizik, kterými jsou například online šikana, grooming, narušování soukromí, dezinformace a násilný či nevhodný obsah. Tyto cíle také zaujímají ústřední postavení v akčním plánu digitálního vzdělávání, který obsahuje sadu konkrétních opatření a iniciativ pomáhajících členským státům úspěšně zvládnout výzvy, které přináší vzdělávání v digitální éře.

Kromě toho jsou mladí lidé základem našich politik v rámci hranic EU i mimo ně. Rozvojové programy EU se zaměřují na potřeby mladých lidí v oblastech, jako jsou vzdělávání, rozvoj dovedností či tvorba pracovních míst, a zároveň směřují k širšímu zapojení mladých lidí v různých oblastech společenského života. Kupříkladu iniciativy, jako jsou program zaměřený na mladé lídry a iniciativa pro zapojení mládeže AU-EU, poskytují mladým lidem možnost podílet se na rozhodovacích procesech. Prostřednictvím iniciativy „One Young World Peace Ambassadors“ také budeme nadále posilovat roli mladých lidí jako vůdčích osobností v mírotvorných aktivitách a při boji s násilným extremismem v jejich komunitách.

Investovat do potenciálu mladých lidí znamená investovat do naší společnosti. Naději nám dává vědomí, že v boji s jejich výzvami nejsme sami. Je třeba v našich snahách neustat a naopak je rozšířit.“

Souvislosti

12. srpen byl poprvé vyhlášen Mezinárodním dnem mládeže Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1999 a každý rok se jím oslavuje úloha mladých lidí jako klíčových partnerů pro změnu. Dává nám též příležitost rozšířit povědomí o výzvách a obtížích, kterým mladí lidé po celém světě čelí. Téma tohoto roku „Proměny vzdělávání“ zdůrazňuje snahy o inkluzivnější a dostupnější vzdělání pro všechny mladé lidi, včetně snah samotných mladých lidí.

EU podporuje spolupráci členských států v oblasti vzdělávání a umožňuje tak mladým lidem využívat mobilitu a učitelům získávat zkušenosti a sdílet znalosti při práci v jiných zemích Unie. V roce 2017 EU do programu Erasmus+, kterého se od roku 2014 zúčastnilo více než 3,7 milionů lidí, investovala rekordních 2,8 miliard EUR. Komise navrhuje, aby byl v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 kladen větší důraz na mládež, a spolu s tím plánuje zdvojnásobení rozpočtu programu Erasmus+ na 30 miliard EUR.

Program Erasmus+ nabízí příležitosti mnoha jednotlivcům i organizacím, podmínky účasti se však liší podle konkrétního druhu akce a podle jednotlivých zemí. Země (členské státy EU a nečlenské státy), které se mohou účastnit, jsou rozděleny na země zapojené do programu (mohou se plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+) a partnerských zemí (mohou se účastnit určitých akcí programu, s výhradou zvláštních kritérií nebo podmínek). Seznam všech zemí a příručka k programu Erasmus+, které obsahují podrobnější informace o způsobilých zemích, jsou k dispozici na internetu. 

Další informace

Erasmus+

DiscoverEU

Evropský sbor solidarity

Strategie EU pro mládež

Evropský prostor vzdělávání

Jednotný digitální trh

Aliance mezi Afrikou a Evropou

Iniciativa pro zapojení mládeže EU–AU

One Young World Peace Ambassadors

Program pro mladé lídry

STATEMENT/19/5011

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar