Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

5G-verkkojen turvallisuus: EU:n jäsenvaltioiden kansalliset riskinarvioinnit valmiit

Bryssel 19. heinäkuuta 2019

Komission suositeltua yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa 5G-verkkojen turvallisuuteen 24 EU:n jäsenvaltiota on nyt saanut päätökseen ensimmäisen vaiheen ja toimittanut kansallisen riskinarviointinsa. Nämä arvioinnit otetaan huomioon seuraavassa vaiheessa, joka on 1. lokakuuta mennessä valmistuva EU:n laajuinen riskinarviointi. Turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King sekä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel olivat iloissaan tästä merkittävästä askeleesta ja totesivat seuraavaa:

”Olemme tyytyväisiä, että useimmat jäsenvaltiot ovat nyt toimittaneet riskinarviointinsa. Valtion- ja hallitusten päämiehet ilmaisivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa 22. maaliskuuta tukensa yhteisille linjauksille, ja jäsenvaltiot ovat vastanneet ripeästi komission pyyntöön toteuttaa konkreettisia toimia 5G-verkkojen kyberturvallisuuden varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Kansalliset riskinarvioinnit ovat olennaisen tärkeitä sen varmistamisessa, että EU:n jäsenvaltiot ovat riittävän hyvin valmistautuneita ottamaan käyttöön seuraavan sukupolven langattomat yhteydet, jotka ovat pian yhteiskuntiemme ja talouksiemme selkäranka.

Kehotamme jäsenvaltioita jatkamaan yhteistä valmistautumista ja hyödyntämään tätä tärkeää askelta, jotta nopea ja turvallinen 5G:n käyttöönotto saadaan käyntiin. Tiivis EU:n laajuinen yhteistyö on olennaisen tärkeää paitsi vankan kyberturvallisuuden varmistamiseksi myös siksi, että 5G:stä saadaan irti kaikki sen ihmisille ja yrityksille tarjoamat hyödyt.

Riskinarviointien valmistuminen osoittaa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sekä asettamaan tiukat turvavaatimukset että hyödyntämään täysimääräisesti tätä uraauurtavaa teknologiaa. Toivomme, että tulokset otetaan huomioon 5G-taajuushuutokaupoissa ja kaikkialla EU:ssa parhaillaan ja lähikuukausina tapahtuvassa verkon käyttöönotossa. Useat jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin vahvistaakseen sovellettavia turvallisuusvaatimuksia ja muut harkitsevat uusien toimenpiteiden käyttöönottoa lähitulevaisuudessa.

Kaikkien keskeisten toimijoiden, niin suurten kuin pienten, olisi vauhditettava toimiaan ja tultava mukaan rakentamaan yhteistä kehystä, jolla varmistetaan jatkuvasti korkea turvallisuustaso. Komissio aikoo jatkaa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa EU:n laajuisen riskinarvioinnin laatimisessa. Työ on alkamassa ja arvioinnin on määrä olla valmis 1. lokakuuta. Sen avulla voimme ottaa käyttöön eurooppalaisen lähestymistavan 5G:n eheyden suojaamiseen.”

Kansallisissa riskinarvioinneissa annetaan yleiskuvaus seuraavista:

· 5G-verkkoihin vaikuttavat pääasialliset uhat ja toimijat;

· 5G-verkon komponenttien ja toimintojen sekä muiden valmiuksien herkkyys; ja

· erilaiset haavoittuvuudet, mukaan lukien niin tekniset kuin muunlaiset haavoittuvuudet, kuten 5G-toimitusketjusta mahdollisesti syntyvät haavoittuvuudet.

Tämän lisäksi kansallisia riskinarviointeja oli jäsenvaltioissa laatimassa useita vastuutahoja, kuten kyberturvallisuus- ja televiestintäviranomaiset sekä turvallisuus- ja tiedustelupalvelut, jotka näin vahvistivat yhteistyötään ja koordinointiaan.

Seuraavat vaiheet

Saatujen tietojen perusteella jäsenvaltiot laativat yhdessä komission ja Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) kanssa koordinoidun EU:n laajuisen riskinarvioinnin 1. lokakuuta 2019 mennessä. ENISA tukee työtä analysoimalla samaan aikaan 5G:n uhkaympäristöä. 

Verkko- ja tietoturva-alan yhteistyöryhmän, joka johtaa yhteistyöpyrkimyksiä yhdessä komission kanssa, on 31. joulukuuta 2019 mennessä määrä sopia toimenpiteistä kansallisella ja EU:n tasolla määritettyjen kyberturvallisuusriskien lieventämiseksi.

Komissio ja EU:n kyberturvallisuusvirasto ottavat käyttöön EU:n laajuisen sertifiointikehyksen kyberturvallisuusasetuksen tultua voimaan kesäkuun lopussa. Jäsenvaltioita kannustetaan tekemään yhteistyötä komission ja EU:n kyberturvallisuusviraston kanssa 5G-verkot ja -laitteet kattavan sertifiointijärjestelmän priorisoimiseksi.

Jäsenvaltioiden olisi 1. lokakuuta 2020 mennessä arvioitava toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset yhteistyössä komission kanssa ja määritettävä, ovatko lisätoimet tarpeen. Arvioinnissa olisi otettava huomioon koordinoitu eurooppalainen riskinarviointi.

Tausta

Viidennen sukupolven (5G) verkot muodostavat tulevaisuudessa oleellisen digitaali-infrastruktuurin. Ne yhdistävät miljardeja esineitä ja järjestelmiä, myös energiahuollon, liikenteen, pankkitoiminnan ja terveydenhuollon kaltaisilla kriittisillä aloilla, sekä arkaluonteista informaatiota välittävät ja turvallisuusjärjestelmien toimintaa tukevat teollisuuden hallintajärjestelmät.

Valtion- ja hallitusten päämiehet ilmaisivat tukensa yhteisille linjauksille 5G-verkkojen turvallisuuden varmistamiseksi, ja Euroopan komissio suositti 26. maaliskuuta 2019 konkreettisia toimia, jotta 5G-verkkojen kyberturvallisuusriskit voidaan arvioida ja niiltä voidaan suojautua paremmin ennakolta.

Komissio kehotti jäsenvaltioita laatimaan kansalliset riskinarvioinnit loppuun ja tarkistamaan kansalliset toimenpiteet sekä tekemään EU:n tasolla yhteistyötä koordinoitua riskinarviointia ja yhteistä lieventämistoimenpidevalikoimaa varten.

Lisätietoa

Lehdistötiedote: Euroopan komissio suosittaa yhteistä EU:n lähestymistapaa 5G-verkkojen turvallisuuteen

Kysymyksiä ja vastauksia

STATEMENT/19/4266

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos