Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och industri- och handelsminister Tran Tuan Anh med anledning av undertecknandet av frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd mellan Vietnam och EU

Hanoi den 30 juni 2019

Europeiska kommissionen och Socialistiska republiken Vietnams regering välkomnar undertecknandet av frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd söndagen den 30 juni 2019 i Hanoi. Efter genomförandet av det övergripande partnerskapet och ramavtalet om samarbete mellan EU och Vietnam, utgör dessa avtal ytterligare en milstolpe i vårt starka partnerskap. Avtalen kommer att främja ytterligare ekonomisk utveckling och stärka handels- och investeringsförbindelserna mellan Vietnam och EU, och på så sätt fördjupa vårt samarbete och stärka våra långvariga förbindelser. I egenskap av det mest ambitiösa frihandelsavtalet mellan EU och en framväxande ekonomi hittills grundas avtalen på parternas gemensamma åtagande för en öppen, rättvis och regelbaserad liberalisering av handeln och ekonomisk integration. Avtalen stärker också EU:s engagemang i Sydostasien, vilket bidrar till att stärka samarbetet mellan Asean och EU i riktning mot närmare handels- och investeringsförbindelser mellan de två regionerna.

Efter undertecknandet kommer avtalen nu att läggas fram för den vietnamesiska nationalförsamlingen för ratificering och för Europaparlamentet för godkännande, samt för EU-medlemsstaternas respektive nationella parlament när det gäller avtalet om investeringsskydd. Vi hoppas att dessa lagstiftande organ snabbt ratificerar avtalen under de kommande månaderna, så att våra företag, arbetstagare, jordbrukare och konsumenter kan dra nytta av fördelarna så snart som möjligt.

Båda sidor åtar sig att effektivt genomföra båda avtalen och samarbetar nära för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa avtal. EU kommer att stödja Vietnam genom tekniskt bistånd för att fastställa och följa upp en genomförandeplan för att underlätta nödvändiga reformer och anpassningar, även på områden som sanitära och fytosanitära åtgärder och icke-tariffära handelshinder.

Utöver de ekonomiska fördelarna syftar avtalen också till att främja en hållbar utveckling i både Vietnam och EU. I detta sammanhang är båda parter överens om vikten av att säkerställa genomförandet av skyldigheterna enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling i handelsavtalet. EU välkomnar de positiva åtgärder som nyligen vidtagits av Vietnams nationalförsamling i arbetsmarknadsfrågor, nämligen ratificeringen av ILO:s konvention nr 98 om kollektivförhandlingar och planen att anta den reviderade arbetslagstiftningen vid nästa möte under hösten 2019. EU välkomnar också den plan som Socialistiska republiken Vietnams regering lagt fram för att överlämna ILO:s konventioner nr 105 och 87 till Vietnams nationalförsamling för ratificering. Det är också mycket viktigt för dess effektivitet att berörda parter deltar i genomförandet av detta kapitel i både EU och Vietnam, genom den inhemska rådgivande gruppen.

Avtalen är en integrerad del av EU:s ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam, som reglerar våra övergripande bilaterala förbindelser på olika områden, bland annat utvecklingssamarbete, fred och säkerhet, handel och investeringar, rättsligt samarbete, sociala frågor, god samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och andra frågor av gemensamt intresse.

EU och Vietnam ser fram emot fortsatt samarbete för att säkerställa att dessa ambitiösa avtal kan nå sin fulla potential.

STATEMENT/19/3489

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos