Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRASOWE komisarz UE ds. handlu Cecilii Malmström oraz ministra przemysłu i handlu Tran Tuan Anha z okazji podpisania umowy o wolnym handlu i umowy o ochronie inwestycji między Wietnamem a UE

Hanoi, 30 czerwca 2019 r.

Komisja Europejska (KE) i rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu z zadowoleniem przyjmują podpisanie umowy o wolnym handlu i umowy o ochronie inwestycji, które miało miejsce w niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Hanoi. Po tym, jak wdrożono ramową umowę o kompleksowym partnerstwie i współpracy między Wietnamem a UE, podpisane umowy to kamienie milowe w naszym silnym partnerstwie. Będą one wspierać dalszy rozwój gospodarczy oraz zacieśniać stosunki handlowe i inwestycyjne między Wietnamem a Unią Europejską, pogłębiając tym samym naszą współpracę i wzmacniając nasze długotrwałe relacje. Umowy te są, jak dotąd, najbardziej ambitnymi umowami o wolnym handlu zawartymi między UE a gospodarką wschodzącą. Ich podstawę stanowi wspólne zobowiązanie obu stron do otwartej, uczciwej i opartej na zasadach liberalizacji handlu i integracji gospodarczej. Umowy te dodatkowo zwiększają zaangażowanie UE w regionie Azji Południowo-Wschodniej, co przyczynia się do wzmocnienia współpracy między ASEAN a UE, a w rezultacie – do zacieśnienia stosunków handlowych i inwestycyjnych między tymi dwoma regionami.

W Wietnamie podpisane umowy zostaną przedstawione Zgromadzeniu Narodowemu do ratyfikacji, natomiast po stronie UE – Parlamentowi Europejskiemu w celu uzyskania jego zgody. Umowa o ochronie inwestycji zostanie także przedstawiona odpowiednim parlamentom krajowym państw członkowskich UE. Liczymy na szybką ratyfikację umów przez wspomniane organy ustawodawcze w nadchodzących miesiącach, aby nasze przedsiębiorstwa, pracownicy, rolnicy i konsumenci mogli jak najszybciej zacząć czerpać z nich korzyści.

Obie strony podzielają zdecydowane zaangażowanie na rzecz skutecznego wdrożenia obu umów i ściśle współpracują w celu zapewnienia pełnej zgodności z zobowiązaniami z nich wynikającymi. UE będzie wspierać Wietnam poprzez pomoc techniczną w określeniu planu wdrożenia i podjęciu działań następczych z nim związanych, aby ułatwić niezbędne reformy i dostosowania, w tym w obszarach takich jak środki sanitarne i fitosanitarne oraz bariery pozataryfowe.

Oprócz przyniesienia korzyści ekonomicznych umowy mają również na celu promowanie zrównoważonego rozwoju zarówno w Wietnamie, jak i w UE. W tym kontekście obie strony zgadzają się co do znaczenia, jakie ma zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju zawartego w umowie handlowej. UE z zadowoleniem przyjmuje niedawne pozytywne działania podjęte przez Zgromadzenie Narodowe Wietnamu w kwestiach związanych z zatrudnieniem, a mianowicie ratyfikację Konwencji MOP nr 98 w sprawie rokowań zbiorowych oraz plan przyjęcia zmienionego kodeksu pracy na następnym posiedzeniu zgromadzenia, które odbędzie się jesienią 2019 r. UE z zadowoleniem przyjmuje również plan rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczący przedłożenia konwencji MOP nr 105 i 87 Zgromadzeniu Narodowemu Wietnamu w celu przeprowadzenia procedur ratyfikacyjnych. Zaangażowanie zainteresowanych stron we wdrażanie wspomnianego rozdziału zarówno w UE, jak i w Wietnamie, za pośrednictwem wewnętrznej grupy doradczej, ma również kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.

Umowy są integralną częścią ram ustanowionych przez Umowę ramową o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem, która reguluje nasze ogólne stosunki dwustronne w różnych dziedzinach, w tym współpracę na rzecz rozwoju, pokój i bezpieczeństwo, handel i inwestycje, współpracę sądową, sprawy społeczne, dobre rządy, praworządność i inne kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

UE i Wietnam są gotowe na kontynuowanie współpracy, aby zapewnić pełne wykorzystanie potencjału tych ambitnych umów.

STATEMENT/19/3489

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos