Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS PRESEI, ko sniedz ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma un rūpniecības un tirdzniecības ministrs Tran Tuan Anh

Hanoi, 2019. gada 30. jūnijā

Eiropas Komisija (EK) un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība atzinīgi vērtē Brīvās tirdzniecības nolīguma un Ieguldījumu aizsardzības nolīguma parakstīšanu, kas notika svētdien, 2019. gada 30. jūnijā, Hanojā. Pēc Vjetnamas un ES Visaptverošā partnerības un sadarbības pamatnolīguma (PSN) īstenošanas šie nolīgumi ir pagrieziena punkts mūsu ciešajā partnerībā. Tie veicinās turpmāku ekonomikas attīstību un stiprinās tirdzniecības un ieguldījumu saites starp Vjetnamu un Eiropas Savienību, tādējādi padziļinot mūsu sadarbību un stiprinot mūsu ilgstošās attiecības. Šie nolīgumi ir līdz šim visvērienīgākais brīvās tirdzniecības darījums starp ES un jaunietekmes ekonomikas valsti un balstās uz abu pušu kopīgu apņemšanos nodrošināt atvērtu, taisnīgu un uz noteikumiem balstītu tirdzniecības liberalizāciju un ekonomisko integrāciju. Abi nolīgumi arī pastiprina ES sadarbību ar Dienvidaustrumāzijas reģionu, šādi veicinot sadarbības stiprināšanu starp ASEAN un ES nolūkā veidot ciešākas tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp abiem reģioniem.

Pēc nolīgumu parakstīšanas tie Vjetnamā tiks iesniegti nacionālajai asamblejai ratificēšanai, bet Eiropas Savienībā — Eiropas Parlamentam apstiprināšanai, kā arī (Ieguldījumu aizsardzības nolīguma gadījumā) attiecīgajiem ES dalībvalstu parlamentiem. Mēs ceram, ka šīs likumdevējas iestādes tuvākajos mēnešos ātri ratificēs minētos nolīgumus, lai ļautu mūsu uzņēmumiem, darba ņēmējiem, lauksaimniekiem un patērētājiem pēc iespējas drīzāk izmantot nolīgumu sniegtās priekšrocības.

Abas puses ir cieši apņēmušās efektīvi īstenot abus nolīgumus un cieši sadarbojas, lai nodrošinātu šo nolīgumu saistību pilnīgu ievērošanu. ES atbalstīs Vjetnamu, sniedzot tai tehnisko palīdzību, lai izstrādātu īstenošanas plānu un veiktu turpmākus pasākumus, kuru mērķis ir veicināt nepieciešamās reformas un pielāgojumus, tostarp tādās jomās kā sanitārie un fitosanitārie pasākumi un ar tarifiem nesaistīti šķēršļi.

Nolīgumu mērķis ir ne tikai sniegt ekonomisku labumu, bet arī veicināt ilgtspējīgu attīstību gan Vjetnamā, gan ES. Šajā saistībā abas puses ir vienisprātis par to, cik svarīgi ir nodrošināt tirdzniecības nolīguma nodaļā par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību paredzēto saistību izpildi. ES atzinīgi vērtē Vjetnamas nacionālās asamblejas nesen veiktos pozitīvos pasākumus attiecībā uz darba jautājumiem, proti, SDO Konvencijas Nr. 98 par darba koplīgumu slēgšanu ratifikāciju un plānu par pārskatītā darba kodeksa pieņemšanu nākamajā sesijā 2019. gada rudenī. ES arī atzinīgi vērtē Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības plānu iesniegt SDO Konvencijas Nr. 105 un Nr. 87 Vjetnamas nacionālajai asamblejai ratifikācijas procedūrām. Lai šās nodaļas īstenošana gan ES, gan Vjetnamā būtu efektīva, būtiska ir arī ieinteresēto personu iesaistīšana, izmantojot vietējo konsultantu grupu.

Šie nolīgumi ir neatņemama daļa no satvara, kas izveidots ar ES un Vjetnamas Partnerības un sadarbības pamatnolīgumu, kurš regulē mūsu kopējās divpusējās attiecības dažādās jomās, tostarp attīstības sadarbības, miera un drošības, tirdzniecības un ieguldījumu, tiesu iestāžu sadarbības, sociālo lietu, labas pārvaldības, tiesiskuma un citu kopīgu interešu jomās.

ES un Vjetnama cer uz turpmāku sadarbību, lai nodrošinātu, ka šo vērienīgo nolīgumu potenciāls tiek pilnībā īstenots.

STATEMENT/19/3489

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos