Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

ÜHINE PRESSIAVALDUS, mille tegid ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström ning Vietnami tööstus- ja kaubandusminister Tran Tuan Anh Vietnami ja ELi vahelise vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu allkirjastamise puhul

Hanoi, 30. juuni 2019

Euroopa Komisjon ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsus väljendavad heameelt vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu allkirjastamise üle, mis leidis aset pühapäeval, 30. juunil 2019 Hanois. Pärast ELi-Vietnami laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu rakendamise algust on need lepingud oluliseks verstapostiks meie tugevas partnerluses. Nende abil edendatakse majanduse edasist arengut ning tihendatakse kaubandus- ja investeerimissidemeid Vietnami ja Euroopa Liidu vahel, süvendades seeläbi meie koostööd ja tugevdades pikaajalisi suhteid. Kõnealused lepingud kujutavad endast kõige ulatuslikumat vabakaubanduskokkulepet, mis seni ELi ja tärkava majandusega riigi vahel sõlmitud, ning põhinevad mõlema poole ühisel pühendumusel avatud, õiglase ja reeglitepõhise kaubanduse liberaliseerimisele ja majanduslikule integratsioonile. Lepingute kaudu tihendab EL jätkuvalt oma suhteid Kagu-Aasia piirkonnaga ning see aitab tugevdada ASEANi ja ELi koostööd, võttes sihiks tihedamad kaubandus- ja investeerimissuhted nende kahe piirkonna vahel.

Pärast allkirjastamist esitab Vietnam lepingud rahvuskogule ratifitseerimiseks ja EL Euroopa Parlamendile nõusoleku saamiseks ning investeeringute kaitse leping esitatakse ka ELi liikmesriikide parlamentidele. Loodame, et need seadusandlikud kogud ratifitseerivad lepingud kiiresti lähikuudel, nii et meie ettevõtjad, töötajad, põllumajandustootjad ja tarbijad saaksid neist võimalikult kiiresti kasu.

Mõlemad pooled on kindlalt pühendunud mõlema lepingu tulemuslikule rakendamisele ning teevad tihedat koostööd, et tagada nende lepingute kohaste kohustuste täielik täitmine. EL toetab Vietnami tehnilise abi kaudu, et määratleda ja viia ellu rakenduskava, eesmärgiga hõlbustada vajalike reformide ja kohanduste tegemist, sealhulgas sellistes valdkondades nagu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ning mittetariifsed tõkked.

Lisaks majanduslikule kasule on lepingute eesmärk ka säästva arengu edendamine nii Vietnamis kui ka ELis. Sellega seoses nõustuvad mõlemad pooled, et tähtis on tagada kaubanduslepingu kaubandust ja säästvat arengut käsitleva peatüki raames ettenähtud kohustuste täitmine. EL kiidab heaks Vietnami rahvuskogu hiljutised positiivsed sammud tööküsimustes, nimelt kollektiivläbirääkimisi käsitleva ILO konventsiooni nr 98 ratifitseerimise ja kavatsuse võtta järgmisel, 2019. aasta sügisel toimuval istungjärgul vastu muudetud tööseadustik. EL väljendab ka heameelt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse kavatsuse üle esitada ILO konventsioonid nr 105 ja 87 Vietnami rahvuskogule ratifitseerimiseks. Nii ELi kui ka Vietnami sidusrühmade kaasamine selle peatüki rakendamisse sisenõuanderühma kaudu on tulemuste saavutamise seisukohast samuti äärmiselt oluline.

Need kaks lepingut on lahutamatu osa ELi-Vietnami partnerluse ja koostöö raamlepinguga loodud raamistikust, mis reguleerib meie üldisi kahepoolseid suhteid eri valdkondades, nagu näiteks arengukoostöö, rahu ja julgeolek, kaubandus ja investeeringud, õigusalane koostöö, sotsiaalküsimused, hea valitsemistava, õigusriik ja muud ühist huvi pakkuvad küsimused.

EL ja Vietnam jätkavad koostööd, et kasutada ära nende ambitsioonikate lepingute kogu potentsiaal.

STATEMENT/19/3489

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos