Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia oceňuje úsilie platforiem pred voľbami do Európskeho parlamentu

Brusel 17. máj 2019

Európska komisia dnes zverejnila správy a analýzy o pokroku, ktorý v boji proti dezinformáciám v apríli 2019 dosiahli spoločnosti Facebook, Google a Twitter. Tieto tri internetové platformy sú signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a zaviazali sa každý mesiac predkladať správu o krokoch, ktoré prijali v súvislosti s tohtomesačnými voľbami do Európskeho parlamentu.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, komisár pre bezpečnostnú Úniu Julian King a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová v spoločnom vyhlásení uviedli:

Oceňujeme sústavný pokrok, ktorý spoločnosti Facebook, Google a Twitter dosahujú pri plnení svojich záväzkov zvýšiť transparentnosť a ochrániť integritu nadchádzajúcich volieb.

Vítame, že všetky tri platformy prijali rázne opatrenia proti manipulatívnemu správaniu pri využívaní ich služieb vrátane koordinovaných dezinformačných operácií. Poskytli aj údaje o opatreniach na zlepšenie kontroly umiestňovania reklamy. Treba však väčšmi pracovať na posilnení integrity ich služieb vrátane služieb reklamy. Poskytnuté údaje okrem toho stále nie sú natoľko podrobné, aby bolo možné nezávisle a presne posúdiť, ako pravidlá jednotlivých platforiem v skutočnosti prispievajú k obmedzeniu šírenia dezinformácií v EÚ.

Všetci traja signatári už vytvorili verejne prístupné knižnice politickej reklamy a umožnili v nich vyhľadávať prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní (API), čo predstavuje jednoznačné zlepšenie. S poľutovaním však konštatujeme, že spoločnostiam Google a Twitter sa nepodarilo vypracovať a zaviesť pravidlá identifikácie a zverejňovania tematickej reklamy, ktorá môže počas volieb viesť k polarizácii verejnej diskusie, a preto pri nej hrozí možnosť dezinformácií.

V období po európskych voľbách by sa mali všetci signatári intenzívnejšie snažiť prehĺbiť spoluprácu s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch a posilniť postavenie používateľov a výskumnej obce. Mali by predovšetkým plniť širšie záväzky, ktoré im vyplývajú z kódexu postupov, pričom by mali najmä spolupracovať s tradičnými médiami a spoločne vypracovať ukazovatele transparentnosti a dôveryhodnosti zdrojov informácií, aby si používatelia mohli vyberať z relevantných a overených informácií.

Zároveň platformy vyzývame, aby užšie spolupracovali s výskumnou obcou s cieľom identifikovať a sprístupniť relevantné súbory údajov, ktoré by umožnili lepšie odhaľovať a analyzovať dezinformačné kampane, náležite kontrolovať uplatňovanie kódexu a jeho vplyv a vykonávať nezávislý dohľad nad fungovaním algoritmov v prospech všetkých občanov.

V nadväznosti na vyhlásenia spoločnosti Microsoft, že má takisto v úmysle stať sa signatárom kódexu, nabádame aj ďalšie internetové platformy, ako aj zadávateľov reklamy a prevádzkovateľov reklamných sietí, aby sa ku kódexu prihlásili a umožnili tak, aby dosiahol svoj plný potenciál.“

Hlavné poznatky vyplývajúce zo správ:

  • Spoločnosť Google informovala o ďalších opatreniach, ktoré prijala na zlepšenie kontroly umiestňovania reklamy v EÚ. Tieto informácie poskytla aj v rozdelení podľa jednotlivých členských štátov. Uviedla, že k dispozícii je Správa o transparentnosti politickej reklamy v EÚ, ktorej súčasťou je knižnica reklamy s možnosťou vyhľadávania. Na cielené vyhľadávanie je zároveň možné použiť aj aplikačné programovacie rozhranie BigQuery (na cloude Googlu). Spoločnosť Google súčasne informovala, že sa sústavne usiluje o zaistenie transparentnosti v súvislosti s tematicky zameranou reklamou, no pred voľbami do Európskeho parlamentu sa jej nepodarí zaviesť žiadne riešenie. Opäť poskytla globálne údaje o odstránení značného počtu kanálov z YouTube z dôvodu porušenia jej pravidiel týkajúcich sa spamu, klamlivých praktík a podvodov, ako aj vydávania sa za iné osoby.
  • Facebook informoval o opatreniach, ktoré v EÚ prijal proti reklame porušujúcej jeho pravidlá. Dôvodom bola nízka kvalita obsahu, rušivý, zavádzajúci alebo nepravdivý obsah, alebo pokusy o obchádzanie jeho systémov. V polovici apríla začal presadzovať svoju politiku týkajúcu sa politickej a tematickej reklamy a odstraňovať nevyhovujúcu reklamu z Facebooku a Instagramu. V aprílovej správe sa uvádzajú aj informácie o otvorení jeho volebného operačného centra v Dubline, v ktorom pracujú špecialisti pokrývajúci všetky členské štáty a jazyky EÚ. Facebook informoval o odstránení siete s pôvodom v Rusku, ktorá sa vyznačovala koordinovaným neautentickým správaním a zameriavala sa na Ukrajinu. V správe sa neuvádza, či táto sieť ovplyvnila aj používateľov v EÚ. Facebook okrem toho oznámil, že výskumným pracovníkom sprístupnil svoje aplikačné programovacie rozhranie CrowdTangle a svoj dátový súbor URL adries.
  • Twitter informoval o reklamách, ktoré odmietol, pretože nevyhovovali jeho pravidlám týkajúcim sa neprijateľných obchodných postupov a kvality reklamy. V správe takisto poskytol informácie o reklame, ktorá nebola publikovaná, pretože nebol dokončený proces certifikácie, ktorý je pre zadávateľov politickej reklamy povinný. Zároveň predstavil novú politiku integrity volieb, ktorá zakazuje určité kategórie manipulatívneho správania a obsahu, napríklad zavádzajúce informácie o tom, ako sa na voľbách zúčastniť, a zastrašovanie voličov. Twitter poskytol údaje o opatreniach, ktoré prijal proti spamu a falošným účtom, ale neuviedol ďalšie podrobnosti o tom, ako súvisia s činnosťou v EÚ.

Ďalšie kroky

Dnes zverejnené správy sa týkajú opatrení, ktoré internetové spoločnosti prijali v apríli 2019. Na ich základe si Komisia môže overiť, či sú pred tohtomesačnými voľbami do Európskeho parlamentu zavedené účinné politiky, ktoré zaručia integritu volebných procesov.

Mesačné správy dohodnuté v rámci kódexu postupov sa majú predkladať do volieb do Európskeho parlamentu. Posledný súbor správ predložených platformami bude zverejnený v júni. Otázke dezinformácií sa na svojom júnovom zasadnutí bude opäť venovať aj Európska rada, tak ako sa na tom vedúci predstavitelia EÚ dohodli v marci. Východiskom pre tieto diskusie bude hodnotenie Komisie.

Do konca roka 2019 Komisia vypracuje komplexné posúdenie uplatňovania kódexu v prvých 12 mesiacoch. Ak by sa preukázalo, že výsledky nie sú uspokojivé, Komisia môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.

Súvislosti

Kódex postupov bol preložený do všetkých úradných jazykov EÚ, čím sa uľahčí jeho dodržiavanie na vnútroštátnej úrovni a zvýši jeho využívanie. Stane sa tak aj prístupnejším pre všetkých občanov.

Mesačné podávanie správ vychádza z kódexu postupov a je súčasťou akčného plánu proti dezinformáciám, ktorý Európska únia prijala v decembri minulého roku na vybudovanie kapacít a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom proaktívne riešiť hrozby, ktoré predstavujú dezinformácie.

Signatári podávajúci správy sa v októbri 2018 dobrovoľne zaviazali dodržiavať kódex postupov. Cieľom kódexu je dosiahnuť ciele stanovené v oznámení Komisie predloženom v apríli 2018 stanovením širokej škály záväzkov:

  • obmedzovať príjmy z reklám pre účty a webové stránky, ktoré skresľujú informácie, a poskytnúť zadávateľom reklamy primerané bezpečnostné nástroje a informácie o webových stránkach, ktoré šíria dezinformácie,
  • umožniť zverejňovanie informácií o politickej reklame a usilovať sa o zverejňovanie informácií o tematicky zameranej reklame,
  • mať jasnú a verejne dostupnú politiku týkajúcu sa totožnosti a internetových botov a prijať opatrenia na rušenie falošných účtov,
  • poskytovať ľuďom informácie a nástroje, ktoré im pomôžu prijímať informované rozhodnutia, a uľahčiť prístup k rozmanitým pohľadom na témy verejného záujmu a uprednostňovať pritom spoľahlivé zdroje,
  • poskytovať výskumným pracovníkom prístup k údajom, pri ktorom sa rešpektuje súkromie používateľov, aby mohli sledovať a lepšie pochopiť šírenie dezinformácií a ich a vplyv.

Pred európskymi voľbami v máji 2019 Komisia monitoruje, aký pokrok platformy dosiahli pri plnení záväzkov, ktoré sú z hľadiska volebnej kampane najdôležitejšie a najnaliehavejšie: kontrola umiestňovania reklamy, politická a tematicky zameraná reklama a integrita služieb. Monitorovanie sa uskutočňuje v spolupráci so skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

Kódex postupov ide tiež ruka v ruke s odporúčaním zahrnutým do balíka volebných opatrení, ktorý ohlásil predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2018 s cieľom zabezpečiť slobodné, spravodlivé a bezpečné voľby do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosť uvaliť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov na úmyselné ovplyvňovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Členské štáty mali zároveň vytvoriť vnútroštátnu sieť príslušných orgánov pre spoluprácu pri voľbách – do ktorej sa zapoja napr. volebné orgány, orgány pre kybernetickú bezpečnosť, orgány pre ochranu osobných údajov a orgány presadzovania práva, a určiť kontaktné miesto pre účasť na sieti spolupráce pri voľbách na európskej úrovni. Prvé stretnutie na európskej úrovni sa konalo 21. januára 2019, druhé 27. februára a tretie 4. apríla.

Kódex postupov dopĺňa aj viacero opatrení na podporu mediálnej gramotnosti, ako aj vytvorenie siete nezávislých overovateľov faktov a výskumných pracovníkov. Komisia predovšetkým financuje projekt „Sociálne monitorovacie stredisko pre dezinformácie a analýzu sociálnych médií“ (SOMA), ktorý poskytuje platformu pre spoluprácu nezávislých európskych overovateľov faktov. Hlavným cieľom všetkých týchto opatrení je posilniť úlohu nezávislých organizácií občianskej spoločnosti a používateľov pri upozorňovaní na hrozbu dezinformácií a spolupracovať s platformami na lepšom odhaľovaní a analýze vzorcov a trendov v oblasti dezinformácií.

Ďalšie informácie

Aprílové správy o implementácii kódexu postupov

Správy z marca

Správy z februára

Správy z januára

Otázky a odpovede

Tlačová správa: Európa, ktorá chráni: EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám

Prehľad: Akčný plán proti šíreniu dezinformácií

Oznámenie o boji proti dezinformáciám na internete: európsky prístup

Webová stránka EU vs disinfo

STATEMENT/19/2570

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar