Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

EU-kodeksen om desinformation: Kommissionen anerkender platformes indsats forud for valgene til Europa-Parlamentet

Bruxelles, den 17. maj 2019

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort Facebooks, Googles og Twitters rapporter og analyser af de fremskridt, der er gjort i april 2019 vedrørende bekæmpelse af desinformation. De tre onlineplatforme har underskrevet EU-kodeksen om desinformation og forpligtet sig til hver måned frem til valgene til Europa-Parlamentet i maj 2019 at rapportere om deres tiltag.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Julian King, kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, og Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler i en fælles erklæring:

"Vi anerkender Facebooks, Googles og Twitters fortsatte fremskridt for så vidt angår de løfter, de har afgivet om at øge gennemsigtigheden og beskytte integriteten af de kommende valg.

Det glæder os, at alle tre platforme har iværksat stærke tiltag til bekæmpelse af manipulerende adfærd på deres tjenester i form af f.eks. koordinerede desinformationskampagner. De har også forelagt data om tiltag til forbedring af granskningen af reklamers placering. Der skal dog gøres mere for at styrke tjenesternes integritet, herunder reklametjenesternes, og desværre er de forelagte data stadig ikke detaljerede nok til, at der kan foretages en uafhængig og nøjagtig vurdering af, hvordan platformenes politik i praksis har bidraget til at bekæmpe spredningen af desinformation i EU.

Alle tre signatarer har nu oprettet offentligt tilgængelige biblioteker over politiske reklamer og muliggjort søgninger ved hjælp af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), hvilket er en stor forbedring. Vi skal dog beklage, at Google og Twitter ikke har formået at udarbejde og implementere politikker om identifikation og afsløring af emnebaserede reklamer for offentligheden, dvs. reklamer vedrørende emner, der kan blive afgørende for vigtige offentlige debatter i valgkampen, og derfor er mere sandsynlige mål for desinformationskampagner end andre emner.

Når valgene er overstået, bør alle signatarer øge deres bestræbelser på at udvide samarbejdet med faktatjekkere i alle medlemsstaterne og styrke brugernes og forskningsmiljøets position. Navnlig bør platformene implementere de øvrige forpligtelser, jf. EU-kodeksen, ved at samarbejde med de traditionelle medier om at udvikle gennemsigtigheds- og troværdighedsindikatorer for informationskilder, således at brugerne kan tilbydes et rimeligt udvalg af relevante og verificerede oplysninger.

Vi opfordrer også platformene til at indgå et tættere samarbejde med forskningsmiljøet om at udpege og give adgang til relevante data, der, til gavn for alle borgere, vil gøre det muligt at forbedre afsløringen og analysen af desinformationskampagner, foretage grundig overvågning af implementeringen og virkningen af EU-kodeksen og føre uafhængigt tilsyn med algoritmers virkemåde.

I lyset af Microsofts erklæringer om, at virksomheden har til hensigt at underskrive EU-kodeksen, opfordrer vi til, at endnu flere onlineplatforme, annoncører og reklamenetværksoperatører underskriver EU-kodeksen, således at den kan nå sit fulde potentiale."

Rapporternes vigtigste resultater:

  • Google rapporterede om yderligere tiltag iværksat for at forbedre granskningen af reklamers placering i EU, inkl. en opdeling pr. medlemsstat. Platformen bemærkede, at den europæiske gennemsigtighedsrapport om politisk reklame og det tilhørende søgbare reklamebibliotek nu er tilgængelige, og at det er muligt at anvende Google Cloud's BigQuery API til at foretage brugertilpassede søgninger. Google rapporterede også om de igangværende bestræbelser for at skabe gennemsigtighed i forbindelse med emnebaserede reklamer, men meddelte, at det ikke var muligt at implementere en løsning før Europa-Parlamentsvalgene. Der blev desuden atter forelagt data om fjernelsen af et betydeligt antal YouTube-kanaler for overtrædelse af platformens spampolitik, vildledende metoder eller svindel samt brug af falske identiteter.
  • Facebook rapporterede om tiltag iværksat i EU for at bekæmpe reklamer, der overtræder platformens politik om indhold af dårlig kvalitet samt forstyrrende, vildledende eller falsk indhold, eller forsøger at omgå platformens systemer. Virksomheden begyndte at håndhæve sin politik om politiske og emnebaserede reklamer i midten af april og at fjerne reklamer, der ikke overholder denne politik, fra Facebook og Instagram. Aprilrapporten omfatter også oplysninger om oprettelsen af virksomhedens operative valgcenter i Dublin, der huser specialister, som kan dække alle EU-medlemsstater og -sprog. Facebook rapporterede også om opløsningen af et koordineret netværk, der udviste falsk adfærd, og som havde rødder i Rusland, og om mere fokus på Ukraine. Det fremgik ikke, om dette netværk også har betydning for brugere i EU. Desuden rapporterede Facebook, at forskere nu har adgang til virksomhedens CrowdTangle API og URL-data.
  • Twitter rapporterede om reklamer, der var blevet afvist, fordi de ikke overholdt platformens politik om uacceptable forretningsmetoder og reklamekvalitet. Platformen forelagde oplysninger om reklamer, der ikke blev godkendt, fordi annoncørerne ikke klarede den certificeringsproces, der er obligatorisk for alle annoncører af politiske reklamer. Twitter rapporterede også om platformens nye politik om valgs integritet, der forbyder bestemte former for manipulerende adfærd og indhold, såsom vildledende oplysninger om, hvordan man deltager i valg og trusler mod vælgere. Twitter forelagde desuden tal vedrørende platformens tiltag til bekæmpelse af spam og falske konti, men der var ingen yderligere bemærkninger hertil, f.eks. om hvordan disse tal relaterer til aktiviteter i EU.

De næste skridt

Dagens rapporter omfatter tiltag, der blev iværksat af onlineplatformene i april 2019. Disse rapporter gør det muligt for Kommissionen at kontrollere, at der implementeres en effektiv politik til sikring af valgprocessens integritet frem mod Europa-Parlamentsvalgene i maj 2019.

Den månedlige rapportering er afledt af EU-kodeksen og kører frem til Europa-Parlamentsvalgene, idet platformenes sidste sæt rapporter offentliggøres i juni. Som aftalt i marts vil de europæiske ledere drøfte emnet desinformation igen på Det Europæiske Råds møde i juni. Kommissionens evaluering vil indgå heri.

Inden udgangen af 2019 vil Kommissionen gennemføre en omfattende vurdering af de første 12 måneder af kodeksens anvendelse. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen foreslå yderligere tiltag, herunder af lovgivningsmæssig karakter.

Baggrund

EU-kodeksen er blevet oversat til alle officielle EU-sprog for at fremme implementeringen på nationalt plan, gøre den mere tilgængelig for alle borgere og styrke udbredelsen af den.

Den månedlige rapportering er en udløber af EU-kodeksen og omfattet af handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation, som Den Europæiske Union vedtog i december for at opbygge kapacitet og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med henblik på proaktivt at håndtere truslerne ved desinformation.

De rapporterende signatarer forpligtede sig i oktober 2018 til på frivillig basis at overholde EU-kodeksen. Kodeksen sigter mod at nå de mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af april 2018, gennem fastsættelse af en bred vifte af forpligtelser, som er centreret omkring fem områder:

  • afbryde reklameindtjeningen i forbindelse med konti og websteder, der afgiver urigtige oplysninger, og give annoncører passende sikkerhedsværktøjer og oplysninger om websteder, som formidler desinformation
  • gøre det muligt at udpege politisk reklame for offentligheden og gøre en indsats for at udpege emnebaseret reklame for offentligheden
  • have en tydelig og offentligt tilgængelig politik om identitet og bots og træffe foranstaltninger til at lukke falske konti
  • tilbyde oplysninger og værktøjer for at hjælpe borgerne med at træffe informerede beslutninger og lette adgangen til forskellige synspunkter om emner af offentlig interesse, samtidig med at troværdige kilder fremhæves
  • sørge for adgang til oplysninger for forskere med henblik på at spore og bedre forstå udbredelsen og virkningen af desinformation under hensyntagen til beskyttelse af personoplysninger.

Forud for valgene til Europa-Parlamentet i maj 2019 overvåger Kommissionen platformenes fremskridt med henblik på at opfylde de forpligtelser, der er mest relevante og presserende forud for valgkampen: granskning af reklamers placering, politiske og emnebaserede reklamer og tjenesters integritet. Overvågningen udføres i samarbejde med Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA).

EU-kodeksen går hånd i hånd med den henstilling, der indgår i den valgpakke, som formand Jean-Claude Juncker omtalte i sin tale om Unionens tilstand 2018 for at sikre frie, retfærdige og sikre valg til Europa-Parlamentet. Blandt tiltagene kan nævnes mere gennemsigtighed i forbindelse med politiske reklamer på internettet og muligheden for at pålægge sanktioner for ulovlig brug af personoplysninger med henblik på bevidst at påvirke udfaldet af valgene til Europa-Parlamentet. Medlemsstaterne blev også rådet til at oprette et nationalt netværk for valgsamarbejde mellem relevante myndigheder — f.eks. valg-, cybersikkerheds-, databeskyttelses- og retshåndhævelsesmyndigheder — og at udpege et kontaktpunkt, der skal deltage i et netværk for valgsamarbejde på europæisk plan. Det første møde på europæisk plan fandt sted den 21. januar 2019, mens de følgende møder fandt sted den 27. februar og den 4. april.

EU-kodeksen komplementerer desuden en række foranstaltninger til fremme af mediekendskab og oprettelsen af et uafhængigt netværk af faktatjekkere og forskere. Navnlig finansierer Kommissionen projektet Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis (SOMA), der stiller en samarbejdsplatform til rådighed for uafhængige europæiske faktatjekkere. Det endelige mål med disse foranstaltninger er at styrke de uafhængige civilsamfundsorganisationers og brugernes rolle i forbindelse med blotlæggelse af desinformationstrusler og samarbejde med platformene om mere effektiv afsløring og analyse af desinformationsmønstre og trends.

Yderligere oplysninger

Aprilrapporterne om gennemførelsen af EU-kodeksen

Martsrapporterne

Februarrapporterne

Januarrapporterne

Spørgsmål og svar

Pressemeddelelse: Et Europa, der beskytter: EU optrapper indsatsen mod desinformation

Faktablad: Handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation

Meddelelse om bekæmpelse af desinformation på internettet: En europæisk tilgang

Websted: EU vs. Disinfo

STATEMENT/19/2570

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar