Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów mających zwiększyć uczciwość i przejrzystość platform internetowych

Strasburg, 17 kwietnia 2019 r.

Parlament Europejski zatwierdził dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie praktyk handlowych pomiędzy platformami a przedsiębiorcami, które ma na celu stworzenie uczciwych, wiarygodnych i opartych na innowacjach warunków dla przedsiębiorstw i podmiotów handlowych korzystających z platform internetowych.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska oraz komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel we wspólnym oświadczeniu wyrazili zadowolenie z wyniku głosowania:

Ogromnie cieszy nas przytłaczające poparcie ze strony posłów do Parlamentu Europejskiego dla nowych przepisów dotyczących praktyk handlowych platform internetowych. Jako pierwsza w historii regulacja, która stanowi odpowiedź na wyzwania związane z relacjami biznesowymi w gospodarce opartej na platformach internetowych, jest ono ważnym kamieniem milowym w budowie jednolitego rynku cyfrowego i stanowi podstawę przyszłego rozwoju. Zwiększy ona nie tylko zaufanie, przewidywalność i pewność prawa – stworzy także nowe i dostępne możliwości dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów między przedsiębiorstwami a platformami.

Rozporządzenie opracowano z myślą o milionach małych i średnich przedsiębiorstw, aby skończyły się ich problemy z niewyjaśnionym zawieszaniem kont, nieprzejrzystymi rankingami wyników wyszukiwania, kosztownymi procedurami rozstrzygania sporów i wieloma innymi nieuczciwymi praktykami. Nowe przepisy przyniosą znaczne korzyści konsumentom, ponieważ będą stanowić zachętę dla przedsiębiorstw do aktywnego korzystania z platform internetowych, co z kolei zaowocuje większym wyborem towarów i usług, lepszą jakością i niższymi cenami.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim zaangażowanym stronom, instytucjom UE i państwom członkowskim za ich ogromną pracę na rzecz osiągnięcia dobrego kompromisu w bardzo krótkim czasie. Jest to kolejny pozytywny krok naprzód przed zbliżającymi się wyborami europejskimi.

Co dalej?

Tekst przyjęty dziś przez Parlament Europejski wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej. Po zatwierdzeniu rozporządzenie wejdzie w życie 12 miesięcy po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym.

UE powołała ponadto specjalne Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, którego zadaniem jest monitorowanie rozwoju rynku oraz skuteczne wdrażanie przepisów. Obserwatorium już rozpoczęło działalność i będzie doradzać Komisji na temat potrzeby podjęcia dalszych działań.

Kontekst

Platformy oferują możliwość szybkiego i sprawnego dostępu do międzynarodowych internetowych rynków konsumenckich – dzięki temu pomogły odnieść sukces milionom przedsiębiorstw. Uznano jednak, że należy rozwiązać problemy strukturalne i zapobiegać nieuczciwym praktykom handlowym.

W komunikacie w sprawie platform internetowych z maja 2016 r. Komisja wskazała obszary wymagające większego nakładu pracy w celu zapewnienia w UE zgodnego z prawem ekosystemu opartego na zaufaniu i innowacjach. W związku z tym w kwietniu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia UE w sprawie sprawiedliwego i przejrzystego handlu za pośrednictwem platform internetowych, a także powołała Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych. Inicjatywa ta stanowi realizację zobowiązania złożonego przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii na 2017 r., aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i oparte na zaufaniu otoczenie biznesowe w gospodarce internetowej.Jest ona również jednym z osiągnięć jednolitego rynku cyfrowego (szczegółowo opisanego na blogu przez wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa).

Podstawę dla nowych przepisów stanowi ocena skutków, w której uwzględniono zbierane na przestrzeni dwóch lat dowody oraz opinie zainteresowanych stron.

Dalsze informacje

Komunikat prasowy: unijni negocjatorzy postanawiają ustanowić nowe unijne przepisy mające na celu zwiększenie sprawiedliwości praktyk handlowych platform internetowych

Notatka prasowa – pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: platformy internetowe – nowe przepisy zwiększające sprawiedliwość i przejrzystość

STATEMENT/19/2160

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar