Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Digitaalne ühtne turg: Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlamendis olid täna hääletusel uued õigusnormid, mille eesmärk on parandada veebiplatvormide õiglust ja läbipaistvust

Strasbourg, 17. aprill 2019

Euroopa Parlament kiitis täna heaks uue, veebiplatvormide ja ettevõtjate vahelisi kaubandustavasid käsitleva määruse, mille eesmärk on luua ettevõtjatele ja kauplejatele õiglane, usaldusväärne ja innovatsioonipõhine keskkond veebiplatvormide kasutamisel.

Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel tervitasid hääletuse tulemusi ühisavalduses:

„Meid rõõmustab Euroopa Parlamendi liikmete valdav toetus uutele veebiplatvormide kaubandustavasid käsitlevatele normidele. Kuna see on esimene määrus maailmas, mis käsitleb ärisuhete probleeme veebipõhise platvormimajanduse raames, on see digitaalse ühtse turu oluline verstapost ja loob aluse edasiseks arenguks. See ei paranda ainult usaldust, prognoositavust ja õiguskindlust, vaid pakub ka uusi ja kättesaadavaid võimalusi ettevõtjate ja platvormide vaheliste vaidluste lahendamiseks ja kahjude heastamiseks.

Määrus koostati selleks, et miljonid väiksed ja keskmise suurusega ettevõtjad ei seisa enam silmitsi kontode kasutamisõiguse selgitusteta peatamistega, läbipaistmatute järjestamistavadega otsingutulemustes, ülemäära kalli vaidluste lahendamisega ja paljude muude ebaausate tavadega. See toob suurt kasu ka tarbijatele, motiveerides ettevõtjaid veebiplatvormidel aktiivselt tegutsema, mis omakorda toob kaasa parema kvaliteedi ja madalamate hindadega kaupade ja teenuste suurema valiku.

Oleme tänulikud kõigile asjaosalistele, ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele, kes on teinud jõupingutusi, et saavutada väga lühikese aja jooksul hea kompromiss. See on veel üks positiivne sündmus eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste eel.“

Edasised sammud

Euroopa Liidu Nõukogu peab Euroopa Parlamendis täna vastu võetud teksti ametlikult heaks kiitma. Kui määrus heaks kiidetakse, jõustub see 12 kuud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

EL on loonud ka sihtotstarbelise veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma, et jälgida turu arengut ja kõnealuste normide tegelikku rakendamist. Vaatlusrühm on juba tööd alustanud ja annab komisjonile nõu, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Taustteave

Platvormid võimaldavad kiiret ja tõhusat juurdepääsu rahvusvahelistele tarbijaturgudele internetis ning seepärast on nad muutunud kohaks, kuhu pürgivad miljonid edukad ettevõtjad. Seejuures on peetud oluliseks käsitleda struktuurseid probleeme ja vältida ebaausaid kauplemistavasid.

Komisjoni 2016. aasta mai teatises veebiplatvormide kohta on nimetatud teatavad valdkonnad, kus on vaja teha rohkem jõupingutusi usaldusliku, seaduskohase ja innovatsioonist juhinduva ökosüsteemi tagamiseks ELis. Selle alusel tegi komisjon 2018. aasta aprillis ettepaneku võtta vastu ELi määrus õigluse ja läbipaistvuse kohta veebiplatvormidel kauplemisel ning moodustas veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma. Selle algatusega täidetakse president Junckeri 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus võetud kohustust kaitsta õiglast, etteaimatavat, jätkusuutlikku ja usaldusväärset ettevõtluskeskkonda veebipõhise majanduse valdkonnas. See on ka osa digitaalse ühtse turu saavutustest, mida on üksikasjalikult kirjeldatud komisjoni asepresident Andrus Ansipi blogipostituste sarjas.

Uusi norme toetatakse mõjuhinnangus, mis sisaldab kahe aasta jooksul kogutud tõendeid ja sidusrühmade seisukohti.

Lisateave

Pressiteade: ELi läbirääkijad leppisid kokku uute Euroopa standardite kehtestamises, et muuta veebiplatvormide kauplemistavad õiglasemaks

MEMO – Küsimused ja vastused:

Teabeleht: Veebiplatvormid – uued normid läbipaistvuse ja õigluse suurendamiseks

STATEMENT/19/2160

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar