Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Verklaring van de Europese Commissie ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2019

Brussel, 7 maart 2019

"Gelijkheid is een kernwaarde van de Europese Unie en een beginsel waarvoor we blijven strijden. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is geen uitzondering.

Er zijn weinig plaatsen op aarde waar meisjes en vrouwen op zoveel veiligheid en gelijke kansen kunnen rekenen als in Europa. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU heeft een nooit eerder gezien niveau bereikt en steeds meer vrouwen bekleden een leidinggevende positie. Dit is iets om trots op te zijn.

Het betekent echter niet dat we het doel bereikt hebben of deze verworvenheden als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Ook in Europa krijgen veel vrouwen in hun dagelijkse leven immers nog steeds af te rekenen met problemen, ongelijkheid en zelfs met bedreigingen: misbruik en intimidatie, lagere lonen, minder kansen op de arbeidsmarkt en om carrière te maken. En dat is onaanvaardbaar.

Bijzonder zorgwekkend is de bagatellisering van seksistische haatzaaiende taal, met name online, maar ook in het openbare debat. Woorden doen ertoe en kunnen de aanzet geven tot daden. Ze kunnen een eerste stap zijn naar ongelijke behandeling of zelfs fysiek geweld. Wij roepen alle EU-lidstaten op om een nultolerantiebeleid te hanteren ten aanzien van haatzaaiende taal en elke vorm van geweld en discriminatie tegen vrouwen.

Veel andere uitingen van ongelijkheid houden verband met de positie van vrouwen op het werk. De nieuwe EU-regels inzake het evenwicht tussen werk en privéleven zullen meer vrouwen helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden omdat ze gezinnen echt de keus bieden over hoe zij deze balans vorm willen geven. Werkende vrouwen en mannen krijgen op die manier nieuwe mogelijkheden om de zorg voor kinderen en familieleden op voet van gelijkheid te verdelen. Hierdoor krijgen vrouwen meer perspectief op banen die aansluiten op hun opleidingsniveau en ambitie. Benutting van dit potentieel zou de beste prikkel zijn voor onze economieën.

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Voor de komende Europese verkiezingen zouden we graag zien dat meer vrouwen in de EU gaan stemmen, maar zich bovendien ook kandidaat stellen en verkozen worden. De Commissie doet ook een oproep voor meer vrouwen op de hoogste niveaus van alle EU-instellingen, ook in de functie van commissaris. Deze Commissie geeft het goede voorbeeld: momenteel telt ze negen vrouwelijke commissarissen en vervullen vrouwen bijna 40 % van haar leidinggevende functies.

Gendergelijkheid staat ook centraal in onze voortdurende contacten met partnerlanden over de hele wereld. De EU wil de inspanningen op het gebied van gendergelijkheid op de verschillende terreinen van haar externe optreden opvoeren, in het kader van de tenuitvoerlegging van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Overal ter wereld blijven we ons inzetten voor maatregelen om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, ook in situaties waar zij getroffen worden door oorlog, armoede of ontheemding – bijvoorbeeld via ons "Spotlight-initiatief" in samenwerking met de Verenigde Naties. Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle vrouwen en meisjes gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, hun economische positie kunnen versterken en de kansen krijgen om hun eigen toekomst vorm te geven. We zullen nooit ophouden te strijden voor een echt gelijke behandeling van iedereen binnen en buiten de Europese Unie en voor het vrijwaren van de vooruitgang die tot dusver is bereikt."

Chronologisch overzicht

Dankzij de onlangs goedgekeurde richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven zullen vaders in de EU het recht hebben om ten minste tien dagen verlof te nemen bij de geboorte van hun kind. Ouderschapsverlof wordt ook een individueel recht voor moeders en vaders. Hierdoor is het niet langer mogelijk om die vier maanden aan de andere ouder over te dragen en worden mannen krachtig gestimuleerd om deze mogelijkheid te benutten. In de hele EU zullen zowel vrouwen als mannen gebruik kunnen maken van een "zorgverlof" van vijf dagen per jaar om te zorgen voor een ziek familielid dat van hen afhankelijk is.

De Commissie beperkt zich niet tot het voorbereiden van de uitvoering van deze initiatieven, ze geeft zelf ook het goede voorbeeld. Aan het begin van deze mandaatsperiode beloofde voorzitter Jean-Claude Juncker dat tegen 1 november 2019 ten minste 40 % van de leidinggevende posities bij de Commissie ingenomen zouden zijn door vrouwen. Dankzij een aantal maatregelen die sindsdien zijn ingevoerd, liggen we goed op schema: op 1 februari 2019 was 39,6 % van alle managers bij de Commissie een vrouw.

Met betrekking tot vrouwen en meisjes die het slachtoffer waren van mensenhandel, heeft de Europese Commissie hun effectieve toegang tot de rechter en de verwezenlijking van hun rechten bevorderd, zoals beschreven in het tweede voortgangsverslag van de Europese Commissie. In samenwerking met de Commissie heeft het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) op de EU-Dag tegen mensenhandel praktische richtsnoeren voor beroepsmensen gepubliceerd over de genderspecifieke toepassing van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel.

Het EU-cohesiebeleid ondersteunt gendergelijkheid rechtstreeks door bedrijfssteun te verlenen aan vrouwelijke ondernemers en door kinderopvang beter en toegankelijker te maken. In de periode 2014-2020 is 1,23 miljard euro geprogrammeerd voor infrastructuur voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen.

Europa heeft meer vrouwen nodig in de wetenschap. Via Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, ondersteunt de Europese Commissie onderzoeksorganisaties en universiteiten om gendergelijkheidsplannen in te voeren ter bevordering van betere voorwaarden voor vrouwelijke wetenschappers in de wereld van onderzoek en innovatie.

Het "EU-platform voor verandering – Vrouwen in het vervoer" vergroot de kansen van vrouwen op een baan en op gelijke kansen in deze sector (voor alle vervoerswijzen) en dient ook voor de uitwisseling van goede praktijken.

Vandaag heeft de Commissie het "She Figures"-rapport gepubliceerd waarin de vorderingen op het gebied van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie in de Europese Unie in kaart worden gebracht. Uit het rapport blijkt dat het aantal vrouwen met een baan in de onderzoekswereld in Europa langzaam groeit, maar dat vrouwen er nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn en hun potentieel momenteel niet volledig erkend en gewaardeerd wordt.

De Europese Commissie stimuleert en stelt vrouwen in staat om een actievere rol in het digitale tijdperk te spelen, en ontplooit daarvoor tal van initiatieven, zoals de campagne "geen vrouw, geen panel" en opneming van het thema gendergelijkheid in het onderdeel Media van het programma Creatief Europa. De participatie van vrouwen in de technologiesector zal een impuls geven aan de economie en een volledige deelname aan de samenleving.

De EU geeft gendergelijkheid een centrale plaats in haar externe optreden, via multilaterale en regionale partnerschappen. In de context van de G7 hebben de EU en Canada in september 2018 samen de allereerste bijeenkomst van vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken georganiseerd en zegden zij toe een netwerk van regeringen en maatschappelijke organisaties op te zetten om gendergelijkheid en de rechten van meisjes en vrouwen te bevorderen en zich in te zetten voor de uitvoering van bestaande verbintenissen.

Samen met de Verenigde Naties heeft de Europese Commissie het Spotlight-initiatief op poten gezet om gendergerelateerd geweld op mondiaal niveau aan te pakken. Onder meer in Latijns-Amerika en het gebied van de Stille Oceaan is inmiddels al een aantal landenprogramma's van start gegaan. Afrika zou binnenkort moeten volgen.

De Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) heeft met zijn regionale dialoog over de empowerment van vrouwen een mechanisme ingesteld om toezicht te houden op de vooruitgang die de lidstaten van de UMZ hebben geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Daarnaast is onlangs een subsidieovereenkomst voor een bedrag van 3,24 miljoen euro ondertekend met EuroMed Feminist Initiative om een regionale campagne te lanceren ter bestrijding en voorkoming van geweld tegen vrouwen en meisjes in de zuidelijke buurlanden. In het kader van het EU-trustfonds dat is ingesteld naar aanleiding van de crisis in Syrië, zijn vorig jaar twee belangrijke initiatieven opgezet om de weerbaarheid van Syrische vrouwen en gastgemeenschappen in Irak, Jordanië en Turkije te versterken en de toegang van vrouwelijke vluchtelingen, intern ontheemden en gastgemeenschappen tot bescherming, participatie en diensten te verbeteren.

Voor verdere informatie

Spotlight: EU-actie voor vrouwen

Gendergelijkheidsindex van EIGE

Factsheet (EN): een jaar gerichte actie ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (ook beschikbaar als afdrukbare brochure)

Openbare raadpleging over EU-regels ter uitvoering van het Verdragsbeginsel inzake "gelijke beloning" – loopt nog tot 5 april 2019

Oproep tot het indienen van voorstellen ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen – loopt nog tot 19 juni 2019

Gegevensverzameling over mensenhandel in de EU (2018)

STATEMENT/19/1494

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar