Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande om uppförandekoden mot desinformation: Kommissionen begär mer information från onlineplattformarna om de framsteg som gjorts

Bryssel den 28 februari 2019

EU-kommissionen offentliggör i dag rapporter från Facebook, Google och Twitter om hur väl de lyckats med sina åtaganden att bekämpa desinformation i januari 2019. Dessa tre onlineplattformar har undertecknat uppförandekoden mot desinformation och ska varje månad rapportera sina åtgärder inför valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Kommissionen bad närmare bestämt om detaljerad information för att kunna hålla uppsikt över hur det går med granskningen av reklamplacering, öppenheten kring politisk reklam, stängningen av falska konton och märkningssystem för automatiserade bottar. Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden samt kommissionsledamöterna Věra Jourová med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, Julian King med ansvar för säkerhetsunionen och Mariya Gabriel med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, har följande att säga i ett gemensamt uttalande:

–De onlineplattformar som undertecknat uppförandekoden håller på att genomföra sina strategier i Europa för att underbygga valens integritet. Bland annat ingår förbättrad granskning av reklamplaceringar, öppenhetsverktyg för politisk reklam och åtgärder som identifierar och stoppar bedrägligt beteende.

De åtaganden som onlineplattformarna har gjort för att bekämpa desinformation måste dock förverkligas snabbare. Plattformarna har inte lämnat tillräckligt detaljerade uppgifter som visar att nya strategier och verktyg sätts in i god tid och med tillräckliga resurser i alla EU:s medlemsstater. Rapporterna ger också för lite information om utfallet av redan vidtagna åtgärder.

Plattformarna har heller inte formulerat några specifika riktmärken som gör det möjligt att följa och mäta de framsteg som görs i EU. Kvaliteten på den inlämnade informationen varierar mellan plattformarna beroende på vilken typ av åtaganden som ingår i deras rapporter. Av detta framgår tydligt att alla plattformarna kan göra bättre ifrån sig.

Valkampanjerna inför Europaparlamentsvalet inleds på allvar i mars. Eftersom vi är bekymrade över situationen uppmuntrar vi plattformarna att påskynda sina ansträngningar. Vi uppmanar Facebook, Google och Twitter att öka aktiviteterna i alla EU:s medlemsländer för att bidra till att integriteten i valet till Europaparlamentet i maj 2019 kan bibehållas.

Vi uppmuntrar också plattformarna att stärka sitt samarbete med faktagranskare och forskare för att upptäcka desinformationskampanjer och att göra information om faktagranskning mer synligt och utbrett.

De viktigaste resultaten av rapporterna:

  • Facebook har inte rapporterat resultaten av januari månads åtgärder vad gäller granskningen av reklamplacering. Företaget hade tidigare aviserat att ett EU-täckande register över politisk reklam ska finnas tillgängligt i mars 2019. I rapporten görs en uppdatering av fallen av inblandning från främmande makt i EU:s medlemsländer, men inga uppgifter finns om hur många falska konton som har raderats på grund av skadlig cyberverksamhet som specifikt riktar sig mot Europeiska unionen.
  • Google har lämnat uppgifter om åtgärder som vidtagits i januari för att förbättra granskningen av reklamplacering i EU, uppdelat per medlemsstat. De mått som används är dock inte tillräckligt specifika och klargör inte i vilken utsträckning åtgärderna vidtagits för att motverka desinformation eller av andra skäl (t.ex. vilseledande reklam). Den 29 januari meddelade Google sin nya strategi för ”valannonser” och företaget avser publicera en rapport om öppenheten kring politisk reklam så snart annonsörerna börjar lägga ut sådan reklam. Google har för januari månad inte lämnat några belägg på konkret genomförande av strategin för tjänsternas integritet.
  • Twitter har inte angett några parametrar för åtagandena om förbättrad granskning av reklamplaceringar. I frågan om öppenhet kring politisk reklam har Twitter, i motsats till vad som sas i rapporten i januari, skjutit upp beslutet till februarirapporten. När det gäller tjänsternas integritet har Twitter beslutat att lägga till fem nya sammanställningar av konton – bestående av åskilliga konton i länder utanför EU – till sitt offentliga och sökbara register över potentiella utländska operatörer, men lämnade inte några parametrar som gör att det går att mäta framstegen.

Vad händer nu?

Dagens rapporter tar upp åtgärder som nätföretagen vidtagit under januari 2019. Nästa månatliga rapport om vad som skett i februari offentliggörs i mars 2019. På så sätt kommer kommissionen att kunna kontrollera att effektiva strategier som säkrar integriteten i valprocesserna har införts före EU-valet i maj 2019.

I slutet av 2019 kommer kommissionen att helhetsutvärdera uppförandekodens första tolv månader. Om resultaten inte är tillfredsställande kan kommissionen föreslå ytterligare åtgärder, även lagstiftning.

Bakgrund

Övervakningen av uppförandekoden är en del av handlingsplanen mot desinformation som Europeiska unionen antog i december i syfte att bygga upp kapacitet och stärka samarbetet mellan medlemsländerna och EU-institutionerna för att på ett proaktivt sätt bemöta desinformationshoten.

De plattformar som undertecknade uppförandekoden i oktober 2018 gjorde detta på frivillig basis. I januari 2019 offentliggjorde kommissionen de första rapporterna från de plattformar som undertecknat uppförandekoden mot desinformation. Uppförandekoden syftar till att uppnå de mål som anges i EU-kommissionens meddelande från april 2018 genom en rad åtaganden på fem områden:

  • Stoppa reklamintäkterna för konton och webbplatser som förvränger information och ge annonsörer tillräckliga säkerhetsverktyg och information om webbplatser som sprider desinformation.
  • Möjliggöra offentliggörande av politisk reklam och göra ansträngningar för att informera om annonser som är sakfrågebaserade.
  • Ha en tydlig och offentliggjord policy om identitet och onlinebottar och vidta åtgärder för att stänga falska konton.
  • Erbjuda information och verktyg för att hjälpa människor att fatta välgrundade beslut och underlätta tillgången till olika perspektiv på ämnen av allmänt intresse, samtidigt som tillförlitliga källor ges synlighet.
  • I enlighet med integritetsreglerna ge forskare tillgång till data för att spåra och bättre förstå spridningen och effekterna av desinformation.

Kommissionen håller mellan januari och maj 2019 månatligen uppsikt över vilka åtgärder de aktuella plattformarna vidtar för att leva upp till de åtaganden i uppförandekoden som är mest relevanta och brådskande för att skydda EU-valets integritet: Granskning av reklamplacering (åtagande 1). Politisk och sakfrågebaserad reklam (åtagande 2–4). Tjänsternas integritet (åtaganden 5–6).

Uppförandekoden går också hand i hand med den rekommendation som ingår i det valpaket som Jean-Claude Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2018 för att säkerställa fria, rättvisa och säkra EU-val. Det handlar exempelvis om ökad öppenhet i samband med politisk reklam på nätet och en möjlighet att införa sanktioner vid olaglig användning av personuppgifter i syfte att avsiktligt påverka EU-valets utgång. Medlemsländerna har därför bildat ett nätverk för samarbete mellan nationella myndigheter – t.ex. valmyndigheter, myndigheter som ansvarar för cybersäkerhet och för dataskydd samt brottsbekämpande myndigheter – och inrättat en kontaktpunkt för det europeiska valsamarbetsnätverket. Nätverket hade ett första möte den 21 januari 2019 och ett andra möte den 27 februari 2019.

Mer information

Rapporter från onlineplattformarna

Pressmeddelande: Ett EU som skyddar: EU trappar upp insatserna mot desinformation

Faktablad: Åtgärdsplan mot desinformation

 

STATEMENT/19/1379

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar