Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Paziņojums par prakses kodeksu dezinformācijas jomā: Komisija aicina tiešsaistes platformas sniegt sīkāku informāciju par panākto progresu

Briselē, 2019. gada 28. februārī

Eiropas Komisija šodien publiskojusi Facebook, Google un Twitter ziņojumus par to, kā tiem 2019. gada janvārī sekmējies īstenot savas apņemšanās dezinformācijas apkarošanas jomā. Minētās trīs tiešsaistes platformas ir parakstījušas prakses kodeksu dezinformācijas jomā un ir aicinātas katru mēnesi pirms 2019. gada maijā notiekošajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām ziņot par savām darbībām.

Konkrētāk, Komisija lūgusi sniegt detalizētu informāciju, kas ļautu uzraudzīt progresu attiecībā uz reklāmas izvietošanas kontroli, politiskās reklāmas pārredzamību, viltus kontu slēgšanu un automatizēto robotprogrammatūru (botu) marķēšanas sistēmām. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips, tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova, drošības savienības komisārs Džūlians Kings un digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela paziņoja:

“Tiešsaistes platformas, kas ir parakstījušas prakses kodeksu, Eiropā izvērš savu politiku, kuras mērķis ir palīdzēt nodrošināt vēlēšanu integritāti. Šī politika ietver labāku reklāmas izvietošanas kontroli, politiskās reklāmas pārredzamības rīkus un pasākumus, kas ļauj identificēt un bloķēt apšaubāmas darbības minēto platformu pakalpojumos.

Tomēr mēs vēlamies redzēt lielāku progresu attiecībā uz tiešsaistes platformu pausto apņemšanos apkarot dezinformāciju. Platformas nav sniegušas pietiekamu informāciju, kas liecinātu, ka jaunā politika un instrumenti visās ES dalībvalstīs tiek likti lietā savlaicīgi un ar pietiekamiem resursiem. Ziņojumos ir pārāk maz informācijas par veikto pasākumu faktiskajiem rezultātiem.

Visbeidzot, platformas nav noteikušas konkrētus kritērijus, kas ļautu līdzsekot progresam Eiropas Savienībā un novērtēt to. Kodeksa parakstītāju sniegtās informācijas kvalitāte dažādajās apņemšanās jomās, kas aplūkotas katrā ziņojumā, nav līdzvērtīga. Tas skaidri parāda, ka visiem parakstītājiem jāveic uzlabojumi.

Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām rīkotās vēlēšanu kampaņas sāksies martā. Aicinām platformas pastiprināt savus centienus, jo esam nobažījušies par minēto situāciju. Mudinām "Facebook", "Google" un "Twitter" visās dalībvalstīs darīt vairāk, lai palīdzētu nodrošināt 2019. gada maijā notiekošo Eiropas Parlamenta vēlēšanu integritāti.

Aicinām platformas stiprināt arī sadarbību ar faktu pārbaudītājiem un akadēmiskajiem pētniekiem, lai atklātu dezinformācijas kampaņas un padarītu pārbaudīto saturu redzamāku un plaši izplatītu.”

Parakstītāju ziņojumu galvenie rezultāti

  • Facebook nav ziņojis par janvārī veikto darbību rezultātiem reklāmas izvietošanas kontroles jomā. Tas iepriekš paziņoja, ka 2019. gada martā būs pieejams politiskas un problēmjautājumos balstītas reklāmas arhīvs, kas aptver visu ES. Ziņojumā sniegta jaunākā informācija par trešo valstu iejaukšanās gadījumiem ES dalībvalstīs, bet nav ziņots par viltus kontu skaitu, kas dzēsti pret Eiropas Savienību vērstu ļaunprātīgu darbību dēļ.
  • Google ir iesniedzis datus (sadalījumā pa dalībvalstīm) par darbībām, kas janvārī veiktas, lai uzlabotu reklāmu izvietošanas kontroli ES. Tomēr sniegtie rādītāji nav pietiekami konkrēti un skaidri neparāda mēru, kādā pasākumi veikti dezinformācijas novēršanas nolūkā vai citu iemeslu (piemēram, maldinošas reklāmas) dēļ. 29. janvārī Google publicēja jaunu politiku attiecībā uz vēlēšanu reklāmu, un, līdzko reklāmdevēji sāks izvietot politiskās reklāmas, tas sāks publicēt ziņojumus par politikās reklāmas pārredzamību. Google nav sniedzis konkrētus pierādījumus par to, kā janvārī īstenota tā pakalpojumu integritātes politika.
  • Twitter nav sniedzis rādītājus par tā apņemšanos uzlabot reklāmas izvietošanas kontroli. Attiecībā uz politiskās reklāmas pārredzamību Twitter pretēji tam, kas tika paziņots janvārī sniegtajā īstenošanas ziņojumā, ir atlicis lēmuma pieņemšanu līdz februāra ziņojumam. Attiecībā uz pakalpojumu integritāti Twitter ārvalstu potenciālo darbību arhīvā ir pievienojis piecus jaunus kontu kopumus, kas ietver vairākus publiski pieejamus un meklējamus kontus trešās valstīs, taču nav ziņojis par rādītājiem, kas ļautu novērtēt progresu.

Turpmākie pasākumi

Šodienas ziņojumi ir par pasākumiem, ko tiešsaistes uzņēmumi veikuši 2019. gada janvārī. Nākamais ikmēneša ziņojums par februārī veiktajām darbībām tiks publicēts 2019. gada martā. Tas ļaus Komisijai pārliecināties, vai pirms 2019. gada maijā rīkotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir ieviesta iedarbīga politika, kas nodrošina vēlēšanu procesa integritāti.

Līdz 2019. gada beigām Komisija veiks visaptverošu novērtējumu par kodeksa pirmajiem 12 darbības mēnešiem. Ja rezultāti būs neapmierinoši, Komisija var ierosināt turpmākas darbības, tostarp regulatīvus pasākumus.

Pamatinformācija

Prakses kodeksa īstenošanas uzraudzība ir daļa no pagājušā gada decembrī Eiropas Savienības pieņemtā Rīcības plāna dezinformācijas apkarošanai, kura mērķis ir attīstīt spējas un stiprināt sadarbību starp dalībvalstīm un ES iestādēm, tādējādi aktīvi novēršot dezinformācijas radītos draudus.

Ziņojumu iesniedzēji (kodeksa parakstītāji) 2018. gada oktobrī ir brīvprātīgi apņēmušies ievērot prakses kodeksu. 2019. gada janvārī Eiropas Komisija publicēja pirmos ziņojumus, ko iesnieguši kodeksa parakstītāji. Ar kodeksu cenšas sasniegt mērķus, kas nosaukti Komisijas 2018. gada aprīlī sniegtajā paziņojumā, un šajā nolūkā kodeksā ir noteikts plašs apņemšanos klāsts, kas aptver piecas jomas:

  • izbeigt ieņēmumus no kontiem un tīmekļa vietnēm, kas sagroza informāciju, un nodrošināt reklāmdevējus ar atbilstošiem drošības rīkiem un informāciju par tīmekļa vietnēm, kas izplata dezinformāciju;
  • atļaut ar politisko reklāmu saistītas informācijas publiskošanu un veicināt problēmjautājumos balstītas reklāmas pārredzamību;
  • nodrošināt skaidru un publiski pieejamu politiku par identitātes un tīmekļa robotprogrammatūrām un veikt pasākumus, lai dzēstu viltus kontus;
  • piedāvāt informāciju un rīkus, kas cilvēkiem palīdz vieglāk pieņemt apzinātus lēmumus un atrast dažādus skatījumus uz sabiedrību interesējošiem tematiem, vienlaikus dodot priekšroku ticamiem avotiem;
  • nodrošināt pētniekiem privātumu aizsargājošu piekļuvi datiem, lai tādējādi izsekotu dezinformācijas izplatībai un ietekmei un labāk izprastu to.

No 2019. gada janvāra līdz maijam Komisija veic īpašu ikmēneša uzraudzību par darbībām, ko parakstītājas platformas veikušas ar mērķi īstenot kodeksā minētās apņemšanās, kuras ir vissvarīgākās un steidzamākās vēlēšanu integritātes nodrošināšanai. Tās ir šādas: reklāmas izvietošanas kontrole (1. apņemšanās), politiska un problēmjautājumos balstīta reklāma (2.–4. apņemšanās) un pakalpojumu integritāte (5. un 6. apņemšanās).

Prakses kodekss ir cieši saistīts arī ar ieteikumu, kas iekļauts vēlēšanu tiesībaktu kopumā, par kuru priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ziņoja savā 2018. gada runā par stāvokli Savienībā, un kas izstrādāts, lai nodrošinātu brīvas, taisnīgas un drošas Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Minētie pasākumi ietver lielāku pārredzamību tiešsaistes politiskajā reklāmā un iespēju noteikt sankcijas par persondatu nelikumīgu izmantošanu, kuras nolūks ir apzināti ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus. Tāpēc dalībvalstis ir izveidojušas attiecīgo iestāžu – piemēram, vēlēšanu, kiberdrošības, datu aizsardzības un tiesībaizsardzības iestāžu,– nacionālo sadarbības tīklu vēlēšanu jomā un norīkojušas kontaktpunktu, kas piedalās Eiropas līmeņa vēlēšanu sadarbības tīklā. Minētā tīkla pirmā sanāksme notika 2019. gada 21. janvārī, bet otrā – 2019. gada 27. februārī.

Plašāka informācija

Tiešsaistes platformu ziņojumi

Paziņojums presei “Eiropa, kas aizsargā: ES pastiprināti vēršas pret dezinformāciju”

Faktu lapa “Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai”

 

STATEMENT/19/1379

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar