Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Avaldus väärinfo vastase tegevusjuhendi kohta: komisjon palub veebiplatvormidel esitada rohkem andmeid seniste edusammude kohta

Brüssel, 28. veebruar 2019

Euroopa Komisjon avaldas täna Facebooki, Google'i ja Twitteri aruanded, milles käsitletakse 2019. aasta jaanuaris tehtud edusamme väärinfo vastu võitlemisega seotud kohustuste täitmisel. Need kolm veebiplatvormi on kirjutanud alla väärinfo vastasele tegevusjuhendile ning neil on palutud enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta mais toimuvaid valimisi esitada oma tegevuse kohta igakuine aruanne.

Komisjon on neilt soovinud saada üksikasjalikku teavet eelkõige reklaamipaigutuse kontrollimise, poliitilise reklaami läbipaistvuse, võltskontode sulgemise ja automatiseeritud robotprogrammide märgistussüsteemide kohta, et jälgida nendes valdkondades tehtavaid edusamme. Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip, õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová, julgeolekuliidu volinik Julian King ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel tegid järgmise ühisavalduse:

„Väärinfo vastasele tegevusjuhendile alla kirjutanud veebiplatvormid juurutavad Euroopas praegu uusi põhimõtteid, et toetada valimiste usaldusväärsust. See hõlmab reklaami paigutamise senisest paremat kontrollimist, poliitilise reklaami läbipaistvust tagavaid vahendeid ning meetmeid, mille abil teha kindlaks ja blokeerida veebiplatvormide poolt pakutavate teenuste ebaõige kasutamine.

Veebiplatvormid peaksid väärinfoga võitlemise kohustuste täitmisel tegema suuremaid edusamme. Platvormid ei ole esitanud piisavalt üksikasju, mis näitaksid, et uued põhimõtted ja vahendid võetakse kõigis ELi liikmesriikides kasutusele õigeaegselt ja piisavate vahenditega. Aruanded sisaldavad liiga vähe teavet juba võetud meetmete konkreetsete tulemuste kohta.

Ka ei ole platvormid suutnud määrata kindlaks võrdlusaluseid, mis võimaldaksid jälgida ja hinnata ELis tehtavaid edusamme. Esitatud teabe kvaliteet on veebiplatvormiti erinev sõltuvalt sellest, millist kohustuste valdkonda on ühes või teises aruandes käsitletud. See näitab selgesti, et kõigil tegevusjuhendile allakirjutanutel on arenguruumi.

Euroopa Parlamendi valimiskampaaniad algavad märtsis. Me kannustame platvorme jõupingutusi kiirendama, sest oleme olukorra pärast väga mures. Kutsume Facebooki, Google'it ja Twitterit üles tegema kõigis liikmesriikides senisest rohkem tööd selle nimel, et aidata tagada 2019. aasta mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste usaldusväärsus.

Samuti innustame platvorme tõhustama koostööd faktikontrollijate ja teadlastega, et avastada väärinfo levitamise kampaaniaid ning suurendada kontrollitud fakte sisaldavate materjalide nähtavust ja levikut.“

Tegevusjuhendile alla kirjutanud osalejate aruannete peamised tulemused

  • Facebook ei ole teatanud jaanuaris reklaami paigutamise kontrollimiseks võetud meetmete mõjust. Facebook oli varem teatanud, et 2019. aasta märtsis tehakse kättesaadavaks üleeuroopaline poliitilise ja temaatilise reklaami arhiiv. Aruandes antakse ajakohast teavet juhtudest, mil kolmandate riikide sekkumine on mõjutanud ELi liikmesriike, kuid puuduvad andmed selle kohta, mitu võltskontot suleti konkreetselt Euroopa Liidu vastu suunatud pahatahtliku tegevuse tõttu.
  • Google esitas liikmesriikide kaupa andmed jaanuaris võetud meetmete kohta, mille eesmärk on parandada kontrolli reklaami paigutamise üle ELis. Esitatud andmed ei ole aga piisavalt üksikasjalikud ega näita seda, mil määral on võetud meetmeid väärinfo või näiteks eksitava reklaami tõkestamiseks. 29. jaanuaril avaldas Google uue valimisreklaami käsitleva strateegia. Poliitreklaami läbipaistvusaruandeid hakkab ta avaldama niipea, kui reklaamijad alustavad selliste reklaamide tellimist. Google ei ole esitanud jaanuari kohta tõendeid teenuste usaldusväärsuse põhimõtete konkreetsest rakendamisest.
  • Twitter ei esitanud ühtegi näitajat, mis oleks seotud kohustusega kontrollida reklaami paigutamist. Vastupidiselt jaanuari rakendamisaruandes teatatule ütles Twitter poliitilise reklaami läbipaistvuse kohta, et kommenteerib küsimust veebruari aruandes. Mis puudutab teenuste usaldusväärsust, siis lisas Twitter viis uut kontode kogumit (kuhu kuulub arvukalt kolmandates riikides asuvaid kontosid) oma võimalike välismaiste toimingute arhiivi, mis on avalikult kättesaadav ja milles saab teha otsinguid, kuid ei esitanud edusammude mõõtmise näitajaid.

Järgmised sammud

Täna avaldatud aruannetes käsitletakse meetmeid, mida veebiettevõtted võtsid 2019. aasta jaanuaris. Järgmine, veebruari tegevust kajastav kuuaruanne avaldatakse märtsis 2019. Nii saab komisjon kontrollida, et tulemuslikud meetmed, mille eesmärk on tagada valimisprotsesside usaldusväärsus, oleksid kehtestatud enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta mais toimuvaid valimisi.

2019. aasta lõpuks, kui mööduvad esimesed 12 kuud juhendi kasutuselevõtust, teostab komisjon põhjaliku hindamise. Kui tulemused ei ole rahuldavad, võib komisjon pakkuda välja lisameetmeid, sealhulgas õiguslikku laadi lisameetmeid.

Taust

Tegevusjuhendi järgimine on osa väärinfo vastasest tegevuskavast, mille Euroopa Liit võttis vastu möödunud aasta detsembris, et parandada suutlikkust ning tugevdada liikmesriikide ja ELi institutsioonide koostööd, selleks et väärinfost tulenevate ohtudega ennetavalt tegeleda.

Aruanded esitanud osalejad kohustusid 2018. aasta oktoobris tegevusjuhendit vabatahtlikult täitma. 2019. aasta jaanuaris avaldas komisjon esimesed aruanded, mille esitasid väärinfo vastasele tegevusjuhendile allakirjutanud. Tegevusjuhendi eesmärk on saavutada komisjoni 2018. aasta aprilli teatises esitatud eesmärgid ja selleks on juhendis välja toodud suur hulk kohustusi, mis on koondatud viide valdkonda:

  • takistada eksitavat teavet esitavaid kontosid ja veebisaite reklaamitulu saamast ning pakkuda reklaamijatele piisavaid ohutusvahendeid ja teavet väärinfot levitavate saitide kohta;
  • avalikustada poliitilise reklaami tegijad ja suurendada temaatilise reklaami läbipaistvust;
  • tagada selged ja üldsusele kättesaadavad tegevuspõhimõtted veebis tegutsejate identiteedi ja bottide osas ning võtta meetmeid võltskontode sulgemiseks;
  • pakkuda inimestele teadlike otsuste tegemiseks vajalikke andmeid ja vahendeid, hõlbustada avalikku huvi pakkuvate teemade kohta mitmekesise teabe leidmist, paigutades esikohale usaldusväärsed allikad;
  • anda teadlastele juurdepääs andmetele, nii et privaatsusnõuded on täidetud, selleks et väärinfo levikut ja mõju jälgida ja paremini mõista.

2019. aasta jaanuarist maini teostab komisjon igakuist sihtotstarbelist seiret meetmete kohta, mida tegevusjuhendile allakirjutanud on võtnud, et rakendada valimiste usaldusväärsuse tagamiseks juhendi kõige asjakohasemad ja kiireloomulisemad kohustused, nimelt kontroll reklaami paigutamise üle (kohustus nr 1), poliitiline ja temaatiline reklaam (kohustused nr 2–4), teenuste usaldusväärsus (kohustused nr 5 ja 6).

Tegevusjuhend on tihedalt seotud soovitusega, mis kuulub president Junckeri poolt 2018. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatavaks tehtud valimispaketti vabade, õiglaste ja turvaliste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamiseks. Meetmed käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult selleks, et teadlikult mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Sellest johtuvalt on liikmesriigid loonud oma riigi sees asjaomastest ametiasutustest (nt valimiste, küberturvalisuse, andmekaitse ja õiguskaitsega tegelevatest asutustest) koosneva valimiskoostöö võrgustiku ning määranud Euroopa tasandi valimiskoostöö võrgustikus osalevad kontaktpunktid. Võrgustiku esimene kohtumine toimus 21. jaanuaril 2019 ja teine 27. veebruaril 2019.

Lisateave

Veebiplatvormide aruanded

Pressiteade: Euroopa kaitseb: EL hoogustab võitlust väärinfo vastu

Teabeleht: väärinfo vastane tegevuskava

 

STATEMENT/19/1379

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar