Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Erklæring om EU-kodeksen om desinformation: Kommissionen beder onlineplatformene give flere detaljer om deres fremskridt

Bruxelles, den 28. februar 2019

I dag har Europa-Kommissionen offentliggjort rapporter fra Facebook, Google og Twitter, som omhandler de fremskridt, der er gjort i januar 2019, i forbindelse med deres forpligtelse til at bekæmpe desinformation. De tre onlineplatforme har underskrevet EU-kodeksen om desinformation og er blevet bedt om månedligt at rapportere om deres tiltag forud for valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Kommissionen har nærmere bestemt bedt om at modtage detaljerede oplysninger med henblik på at følge de fremskridt, der gøres i forbindelse med placeringen af reklamer, gennemsigtighed i forbindelse med politisk reklame, sletning af falske profiler og mærkningssystemer for automatiserede bots. Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Julian King, kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, og Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler i en fælles erklæring:

"De onlineplatforme, som har underskrevet EU-kodeksen, indfører deres politik i Europa for at støtte valgets integritet. Det omfatter bedre granskning af reklamers placering, værktøjer til at skabe gennemsigtighed i forbindelse med politisk reklame og tiltag til at indkredse og blokere uautentisk opførsel på deres tjenester.

Vi har imidlertid behov for at se yderligere fremskridt med hensyn til de tiltag, som onlineplatformene har iværksat for at bekæmpe desinformation. Onlineplatformene har ikke forelagt tilstrækkelige oplysninger, der viser, at der rettidigt gennemføres en ny politik og anvendes nye værktøjer, og at der tilføres tilstrækkelige midler i alle medlemsstaterne. Rapporterne giver for få oplysninger om de faktiske resultater af de tiltag, der allerede er iværksat.

Platformene har heller ikke udvalgt bestemte benchmarks, der ville gøre det muligt at følge og måle fremskridtene i EU. Kvaliteten af de forelagte oplysninger varierer fra onlineplatform til onlineplatform, der har undertegnet kodeksen, afhængigt af de forpligtelsesområder, der er omfattet af den enkelte rapport. Det viser tydeligt, at der er plads til forbedringer fra alle onlineplatforme.

Valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet begynder for alvor i marts. Vi er dybt bekymrede over situationen og opfordrer derfor onlineplatformene til at fremskynde deres indsats. Vi tilskynder Facebook, Google og Twitter til at gøre mere i alle medlemsstater for at sikre integriteten af valget til Europa-Parlamentet, der afholdes i maj 2019.

Vi opfordrer også onlineplatformene til at styrke deres samarbejde med faktatjekkere og forskere om at opdage desinformationskampagner og gøre faktatjekket indhold mere synligt og udbredt."

Rapporternes vigtigste resultater:

  • Facebook har ikke aflagt rapport om resultaterne af de tiltag, der blev iværksat i januar, vedrørende granskning af reklamers placering, men har tidligere meddelt, at et europæisk register for politiske og emnebaserede reklamer vil være tilgængeligt fra marts 2019. Rapporten giver et overblik over tilfælde af tredjelandes indblanding i EU's medlemsstater, men antallet af falske profiler, der er blevet slettet på grund af ondsindede aktiviteter, som specifikt er målrettet EU, nævnes ikke.
  • Google har forelagt data om de tiltag, onlineplatformen iværksatte i januar, til at forbedre granskningen af reklamers placering i EU, opdelt pr. medlemsstat. De anvendte parametre er dog ikke tilstrækkelig præcise og gør det ikke klart, i hvilken udstrækning tiltagene blev iværksat for at bekæmpe desinformation eller af andre årsager (f.eks. vildledende reklame). Google offentliggjorde den 29. januar en ny politik for "valgreklamer" og vil offentliggøre en rapport om politiske reklamers gennemsigtighed, så snart annoncører begynder at vise sådanne reklamer. Google har ikke forelagt dokumentation om en konkret gennemførelse af sin politik vedrørende tjenesters integritet for januar.
  • Twitter har ikke forelagt nogen parametre vedrørende sine forpligtelser til at forbedre granskningen af reklamers placering. I modsætning til hvad der blev bebudet i rapporten om gennemførelsen i januar, udskyder Twitter beslutningen om politiske reklamers gennemsigtighed til februarrapporten. Med hensyn til tjenesternes integritet har Twitter tilføjet fem nye konti, herunder talrige konti i tredjelande, til sit register for potentielle udenlandske aktiviteter, som er offentligt tilgængeligt og søgbart, men har ikke aflagt rapport om parametre til måling af fremskridt.

De næste skridt

Dagens rapporter omfatter tiltag, der blev iværksat af onlineplatforme i januar 2019. Den næste månedlige rapport dækker de aktiviteter, der blev udført i februar, og vil blive offentliggjort i marts 2019. Derved kan Kommissionen kontrollere, at en effektiv politik til sikring af valgprocessens integritet er på plads før valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Inden udgangen af 2019 vil Kommissionen gennemføre en omfattende vurdering af de første 12 måneder af kodeksens anvendelse. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen foreslå yderligere tiltag, herunder af lovgivningsmæssig karakter.

Baggrund

Overvågningen af EU-kodeksen er omfattet af handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation, som Den Europæiske Union vedtog i december for at opbygge kapacitet og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med henblik på proaktivt at håndtere truslerne ved desinformation.

De rapporterende underskrivere forpligtede sig i oktober 2018 til på frivillig basis at overholde EU-kodeksen. I januar 2019 offentliggjorde Europa-Kommissionen de første rapporter fra underskriverne af EU-kodeksen om desinformation. Kodeksen sigter mod at nå de mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse, som blev fremlagt i april 2018, gennem fastsættelse af en bred vifte af forpligtelser, som er centreret omkring fem områder:

  • afbryde reklameindtjeningen i forbindelse med konti og websteder, der afgiver urigtige oplysninger, og give annoncører passende sikkerhedsværktøjer og oplysninger om websteder, som formidler desinformation
  • gøre det muligt at udpege politisk reklame for offentligheden og gøre en indsats for at udpege emnebaseret reklame for offentligheden
  • have en tydelig og offentligt tilgængelig politik om identitet og bots og træffe foranstaltninger til at lukke falske konti
  • tilbyde oplysninger og værktøjer for at hjælpe borgerne med at træffe informerede beslutninger og lette adgangen til forskellige synspunkter om emner af offentlig interesse, samtidig med at troværdige kilder fremhæves
  • sørge for adgang til oplysninger for forskere med henblik på at spore og bedre forstå udbredelsen og virkningen af desinformation under hensyntagen til beskyttelse af personoplysninger.

Mellem januar og maj 2019 gennemfører Kommissionen en målrettet månedlig periodisk overvågning af de tiltag, som onlineplatformene iværksætter med henblik på at opfylde de af kodeksens forpligtelser, der er mest relevante og presserende for at sikre valgets integritet, nemlig: granskning af reklamers placering (forpligtelse 1), politiske og emnebaserede reklamer (forpligtelse 2-4) og tjenesters integritet (forpligtelse 5 og 6).

EU-kodeksen går også hånd i hånd med den henstilling, der indgår i den valgpakke, som formand Jean-Claude Juncker omtalte i sin tale om Unionens tilstand 2018 for at sikre et frit, retfærdigt og sikkert valg til Europa-Parlamentet. Blandt tiltagene kan nævnes mere gennemsigtighed i forbindelse med politiske reklamer på internettet og muligheden for at pålægge sanktioner for ulovlig brug af personoplysninger med henblik på bevidst at påvirke udfaldet af valget til Europa-Parlamentet. Som følge heraf har medlemsstaterne oprettet et nationalt netværk for valgsamarbejde mellem relevante myndigheder — f.eks. valg-, cybersikkerheds-, databeskyttelses- og retshåndhævelsesmyndigheder — og udpeget et kontaktpunkt, der skal deltage i et netværk for valgsamarbejde på europæisk plan. Netværkets første møde fandt sted den 21. januar 2019, og det andet den 27. februar 2019.

Yderligere oplysninger:

Onlineplatformenes rapporter

Pressemeddelelse: Et Europa, der beskytter: EU optrapper indsatsen mod desinformation

Faktablad: Handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation

 

STATEMENT/19/1379

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar