Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Kodex zásad boje proti dezinformacím: Komise ve svém prohlášení vyzývá online platformy, aby poskytly více informací o dosaženém pokroku

Brusel 28. února 2019

Evropská komise dnes zveřejnila zprávy, v nichž společnosti Facebook, Google a Twitter popisují pokrok, kterého dosáhly v lednu 2019 při plnění svých závazků v oblasti boje proti dezinformacím. Tyto tři online platformy, jež jsou signatáři kodexu zásad boje proti dezinformacím, byly vyzvány, aby každý měsíc až do voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019 podávaly zprávu o svých opatřeních.

Konkrétně je Komise požádala o podrobné informace, které jsou třeba ke sledování pokroku ohledně kontroly umísťování reklamy, transparentnosti politické reklamy, uzavírání falešných účtů a systémů označování automatických botů. Místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, komisař pro bezpečnostní unii Julian King a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová ve společném prohlášení uvedli:

„On-line platformy, které podepsaly kodex zásad boje proti dezinformacím, zavádějí v Evropě své politiky na podporu integrity voleb. Patří mezi ně lepší kontrola umísťování reklamy, nástroje pro transparentnost politické reklamy a opatření k identifikaci a blokování neautentického chování v rámci jejich služeb.

Je však zapotřebí, aby online platformy v plnění svých závazků v oblasti boje proti dezinformacím více pokročily. Platformy neposkytly dostatek důkazů, že se ve všech státech EU včas zavádí nové politiky a nástroje a že jsou pro tyto účely vyčleněny dostatečné zdroje. Zprávy obsahují příliš málo informací o skutečných výsledcích již přijatých opatření.

Platformy kromě toho neurčily konkrétní ukazatele, které by umožnily sledování a měření pokroku v EU. Kvalita poskytnutých informací se mezi signatáři kodexu liší podle toho, na jaké oblasti závazků se jednotlivé zprávy vztahují, z čehož jasně vyplývá, že prostor pro zlepšení existuje u všech signatářů.

Volební kampaně před evropskými volbami budou naplno zahájeny v březnu. Jelikož nás stávající situace znepokojuje, vyzýváme Facebook, Google a Twitter, aby ve všech členských státech zintenzivnily své úsilí, jímž přispějí k zajištění integrity voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Rovněž podporujeme platformy při posilování jejich spolupráce s ověřovateli faktů a akademickými výzkumnými pracovníky, jež má za cíl odhalovat dezinformační kampaně a zviditelňovat a šířit ověřený obsah.“

Hlavní poznatky vyplývající ze zpráv signatářů kodexu

  • Společnost Facebook nepodala zprávu o výsledcích činností provedených v lednu, pokud jde o kontrolu umísťování reklamy. Dříve oznámila, že v březnu 2019 bude k dispozici celounijní archiv politické i tematické reklamy. Zpráva obsahuje aktuální informace o případech zásahů ze třetích zemí v členských státech EU, ale neuvádí počet falešných účtů, které byly odstraněny kvůli nepřátelským aktivitám zacíleným konkrétně na Evropskou unii.
  • Společnost Google poskytla údaje o opatřeních, která v lednu přijala s cílem zlepšit kontrolu umísťování reklamy v EU. Údaje byly rozděleny podle členských států. Poskytnuté parametry však nejsou dostatečně konkrétní a není z nich jasné, do jaké míry přijatá opatření řeší dezinformace či jiné jevy (např. klamavou reklamu). Dne 29. ledna zveřejnila společnost Google novou politiku týkající se „volebních inzerátů“ s tím, že začne vydávat zprávu o transparentnosti politické reklamy, jakmile inzerenti začnou takovou reklamu zadávat. Společnost Google nijak za leden nedoložila konkrétní provádění svých politik v oblasti integrity služeb.
  • Společnost Twitter neposkytla, pokud jde o její závazky týkající se zlepšení kontroly umísťování reklamy, žádné ukazatele. Co se týče transparentnosti politické reklamy, společnost Twitter v rozporu s tím, co bylo ohlášeno v lednové zprávě o provádění, odložila příslušné rozhodnutí až na únorovou zprávu. Pokud jde o integritu služeb, společnost Twitter přidala pět nových souborů účtů, jež zahrnují mnoho účtů ve třetích zemích, do svého archivu potenciálních zahraničních operací, které jsou veřejně dostupné a lze v nich vyhledávat. Zpráva však neobsahuje informace o ukazatelích pro měření pokroku.

Další kroky

Dnešní zprávy se týkají opatření, která online společnosti přijaly v lednu 2019. Příští měsíční zpráva o činnostech provedených v únoru bude zveřejněna v březnu 2019. Díky tomu bude moci Komise ověřit, zda jsou před evropskými volbami v květnu 2019 zavedeny účinné politiky k zajištění integrity volebního procesu.

Do konce roku 2019 Komise provede komplexní posouzení prvního roku platnosti kodexu. Pokud se ukáže, že výsledky nejsou uspokojivé, Komise může navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Souvislosti

Monitorování kodexu je součástí akčního plánu proti dezinformacím, který Evropská unie přijala v prosinci 2018 za účelem budování kapacit a posílení spolupráce mezi členskými státy a orgány EU, jež by umožnila aktivně bojovat proti nebezpečí plynoucímu z dezinformací.

Signatáři, kteří podávají zprávy, se dobrovolně zavázali dodržovat kodex zásad boje proti dezinformacím v říjnu 2018. První zprávy, které signatáři kodexu předložili, Evropská komise zveřejnila v lednu 2019. Kodex usiluje o dosažení cílů stanovených ve sdělení, které Komise předložila v dubnu 2018, a signatáři se v něm v rámci pěti okruhů zavazují:

  • snížit příjmy z reklamy účtům a internetovým stránkám, které dezinterpretují informace, a poskytnout inzerentům odpovídající bezpečnostní nástroje a informace o internetových stránkách šířících dezinformace,
  • umožnit zveřejnění informací o politické reklamě a usilovat o zveřejnění informací o tematické reklamě,
  • vypracovat jasnou a veřejně přístupnou politiku v oblasti identity a internetových botů a přijmout opatření k uzavírání falešných účtů,
  • poskytnout občanům informace a nástroje, které jim pomohou přijímat informovaná rozhodnutí, usnadnit přístup k různým pohledům na témata veřejného zájmu a zároveň upřednostňovat spolehlivé zdroje,
  • zaručit výzkumným pracovníkům přístup k údajům, který je v souladu s ochranou soukromí, aby bylo možné sledovat a lépe chápat šíření a dopad dezinformací.

Od ledna do května 2019 bude Komise každý měsíc průběžně a cíleně monitorovat opatření, která signatářské platformy přijmou, aby dostály závazkům, jež vyplývají z kodexu a jež jsou pro zajištění integrity voleb nejdůležitější a nejnaléhavější. Konkrétně jde o kontrolu umísťování reklamy (závazek 1), politickou a tematickou reklamu (závazky 2 až 4) a integritu služeb (závazky 5 a 6).

Kodex jde ruku v ruce s doporučením obsaženým ve volebním balíčku, který předseda Juncker oznámil ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018 s cílem zajistit svobodné, spravedlivé a bezpečné volby do Evropského parlamentu. Mezi opatření uvedená v balíčku patří větší transparentnost politické reklamy na internetu a možnost uvalit sankce za nezákonné použití osobních údajů se záměrem ovlivnit výsledky těchto voleb. Členské státy z tohoto důvodu vytvořily síť vnitrostátní volební spolupráce, jejímiž členy jsou příslušné orgány (orgány pověřené organizací voleb, kybernetickou bezpečností, ochranou údajů, orgány prosazování práva apod.), a zavedly kontaktní místo, které se zapojí do sítě pro volební spolupráci na evropské úrovni. První setkání této sítě proběhlo 21. ledna 2019 a druhé pak dne 27. února 2019.

Další informace

Zprávy online platforem

Tisková zpráva: Evropa, která chrání: EU posiluje opatření proti dezinformacím

Informativní přehled: Akční plán proti dezinformacím

 

STATEMENT/19/1379

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar