Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Varapuheenjohtaja Ansipin ja komissaari Gabrielin yhteinen julkilausuma Euroopan parlamentin äänestyksestä nykyaikaisia tekijänoikeusääntöjä koskevien neuvottelujen aloittamiseksi

Strasbourg 12. syyskuuta 2018

Euroopan parlamentti vahvisti tänään neuvottelukantansa Euroopan komission syyskuussa 2016 ehdottamaan tekijänoikeusdirektiiviin. Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip sekä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel suhtautuivat äänestyksen tulokseen myönteisesti yhteisessä julkilausumassaan:

Olemme tyytyväisiä tämänpäiväiseen äänestykseen Euroopan parlamentissa. Äänestyksen tulos antaa vahvan ja myönteisen signaalin ja edistää ratkaisevalla tavalla Euroopan unionin tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamista koskevan yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Lainsäätäjät voivat nyt aloittaa keskustelut tästä lainsäädäntöehdotuksesta, joka on keskeinen osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja liittyy yhteen Euroopan komission ensisijaisista painopistealoista.

Tämän uudistuksen tavoitteena on tuoda konkreettisia hyötyjä EU:n kansalaisille, tutkijoille, opettajille, kirjailijoille, taiteilijoille, lehdistölle ja kulttuuriperintölaitoksille sekä lisätä luovuutta ja sisällön saatavuutta selkeyttämällä sääntöjä ja saattamalla ne digitaaliseen maailmaan soveltuviksi. Samalla turvataan sananvapaus ja varmistetaan, että verkkoalustat, joista 7 000 on eurooppalaisia, voivat kehittää uusia ja innovatiivisia tarjouksia ja liiketoimintamalleja.

Komissio on valmis aloittamaan työskentelyn Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston kanssa, jotta direktiivi saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian, mieluiten vuoden 2018 loppuun mennessä. Olemme täysin sitoutuneita työskentelemään lainsäätäjien kanssa saavuttaaksemme tasapainoisen ja myönteisen lopputuloksen, joka mahdollistaa tekijänoikeuslainsäädännön nykyaikaistamisen Euroopan tarpeiden mukaisesti.

Tausta

Komissio antoi tekijänoikeuksien uudistamista koskevan ehdotuksensa 14. syyskuuta 2016 osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Euroopan unionin neuvosto vahvisti toukokuussa 2018 kantansa, jonka mukaan EU:n tekijänoikeussäännöt olisi mukautettava digitaaliseen ympäristöön soveltuviksi. Euroopan parlamentin äänestettyä tänään ehdotuksen puolesta lainsäätäjien väliset kolmikantaneuvottelut aloitetaan pian. Uudet säännöt voivat tulla voimaan sen jälkeen, kun yhteisymmärrykseen on päästy ja direktiivi on virallisesti hyväksytty.

Tekijänoikeusuudistuksessa keskitytään kolmeen päätavoitteeseen:

  1. Tekijänoikeussuojatun sisällön saatavuuden parantaminen yli rajojen.
  2. Tekijänoikeussuojatun materiaalin käyttömahdollisuuksien lisääminen opetuksen, tutkimuksen ja kulttuuriperinnön alalla ja vammaisten tarpeiden huomioimiseksi paremmin (nk. poikkeusten avulla).
  3. Tekijänoikeusmarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen selkeyttäminen korkealaatuisen sisällöntuotannon edistämiseksi.

Tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevalla direktiiviehdotuksellaan komissio haluaa

  • saattaa ajan tasalle ja yhdenmukaistaa tiettyjä tärkeitä tekijänoikeussääntöjen poikkeuksia tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriperinnön aloilla,
  • edistää laadukasta journalismia,
  • varmistaa, että sisältöä luovat tai sisällön luomiseen investoivat voivat vaikuttaa siihen, asetetaanko heidän sisältöään saataville verkkoalustoilla ja millä tavalla se toteutetaan, ja että he saavat maksun työstään,
  • lisätä avoimuutta ja tasapainoa luovan työn tekijöiden (kirjailijoiden ja esiintyjien) sekä tuottajien ja kustantajien välisissä sopimussuhteissa.

Lisätietoja

Tekijänoikeutta koskeva tietosivu

Ehdotus nykyaikaisista EU:n tekijänoikeussäännöistä

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohta

STATEMENT/18/5761

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar