Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Ühisavaldus 2018. aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul

Brüssel, 6. märts 2018

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhiväärtusi. Meie liit on soolise diskrimineerimise vastase võitluse esirinnas ning saame olla uhked saavutatud edusammude üle: Euroopa on naiste jaoks üks ohutumaid ja võrdsemaid paiku maailmas.

Kuid meie töö ei ole veel lõppenud – tee täieliku võrdõiguslikkuseni praktikas on veel pikk. Naised ja tüdrukud peavad ikka veel seisma silmitsi ahistamise, väärkohtlemise või vägivallaga. Samuti põrkuvad naised sageli karjääriredelil otsekui vastu klaaslage, saades madalamat töötasu ja vähem võimalusi karjääri tegemiseks või ettevõtluse arendamiseks.

Soovime, et tüdrukud ja naised saavutaksid võrdõiguslikkuse kõikides eluvaldkondades. Neil peab olema võrdne juurdepääs haridusele, võrdse töö eest võrdne tasu, juurdepääs juhtivatele ametikohtadele ettevõtetes ja poliitikas ning kaitse vägivalla eest.

Naiste aitamine juhtpositsioonile ja nende majandusliku mõjuvõimu suurendamine on meie jaoks esmatähtis prioriteet. Euroopa Liit on vastu võtnud uusi õigusakte, et parandada töötavate lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu, ning tegevuskava soolise palgalõhe kaotamiseks; samuti hoolitseme selle eest, et olla kõigile eeskujuks. Näiteks oli 2018. aasta veebruariks juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arv Euroopa Komisjonis suurenenud 36%ni. Meie ametiaja alguses 2014. aasta novembris oli see 11%. President Juncker on seadnud selle komisjoni ametiaja lõpuks ehk 31. oktoobriks 2019 eesmärgi suurendada komisjonis naisjuhtide osakaalu 40%ni.

Oleme samuti järjekindlad kõigis meie poliitikaga seotud aspektides nii ELis kui ka meie välistegevuse raames, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu. Meie poliitika aitab kaasa kestva arengu eesmärkide ning naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava tõhusale ülemaailmsele rakendamisele. Käesoleva aasta Euroopa arengupäevad keskenduvad naiste ja tüdrukute üliolulisele rollile kestlikus arengus, nende võrdsele osalemisele ja juhtimisvõimekusele kõigis eluvaldkondades. Lisaks on ELil käesoleval aastal juhtroll humanitaaralgatuses, mille raames kutsutakse üles tagama kaitse soolise vägivalla eest. Selles algatuses osaleb üle 60 riigi ja organisatsiooni, kes püüavad humanitaarkriiside puhul tagada kaitse soolise vägivalla eest.

Euroopa Liit abistab naisi ja tüdrukuid üle kogu maailma, kes on kas rändajad või sunnitud ümber asuma või vägivalla ohvrid (nt algatuse Spotlight kaudu) või kui nad on jäetud kõrvale haridusest, kui neil puudub võrdne juurdepääs tervishoiu- ja pereplaneerimisteenustele ning tööturule ja poliitilisele elule. Üle 15 miljoni algkooliealise tütarlapse üle kogu maailma ei käi koolis, seega aitab EL edendada juurdepääsu haridusele Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja Lähis-Idast Kagu-Aasiani.

Sooline võrdõiguslikkus ei tähenda üksnes õiglust ja õigust Euroopas – see on samuti seotud kestliku rahu, julgeoleku, arengu, majandusliku õitsengu ja kasvu saavutamisega kogu maailmas.

Investeerimine naiste ja tüdrukute potentsiaali on investeering kogu meie ühiskonda ja see on võrdselt nii meeste kui ka naiste kohustus.

 

Allakirjutanud:

esimene asepresident Frans Timmermans

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini

töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen*

eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn

rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica

rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos

tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen

majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici

humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides

transpordivolinik Violeta Bulc*

õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová

hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics

regionaalpoliitika volinik Corina Crețu

teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas

digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel

Lisateave

Küsimused ja vastused

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi pressiteade aruande kohta, mis käsitleb naisi tehnoloogia valdkonnas

8. märtsil kuulutab komisjon välja 12 finalisti, kes kandideerivad ELi naisinnovaatorite auhinnale. See on suurim omalaadne tunnustus maailmas. Alates 2011. aastast tunnustatakse sellega naisi, kes on saavutanud tipptasemel teaduse kaudu ettevõtlusalast edu.

5.-6. juunini korraldab komisjon Euroopa arengupäevi (#shEDDs), mis on pühendatud naistele ja tüdrukutele, kes on kestliku arengu esirinnas.

Iga-aastasel põhiõiguste kollokviumil „Naiste õigused heitlikul ajajärgul“ käsitleti selliseid teemasid nagu naistevastane vägivald ja ahistamine ning naiste ja meeste majanduslik ja poliitiline ebavõrdsus. Suuremat tähelepanu omistati soolise palgalõhe probleemile ning töö- ja eraelu tasakaalustamise vajadusele.

Euroopa Komisjoni ja ÜRO käivitatud ühisalgatuse Spotlight raames käsitletakse soolise vägivalla probleemi üleilmsel tasandil.

2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeks

Video teadlikkuse suurendamiseks naistevastase vägivalla kohta

 

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

STATEMENT/18/1601

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar