Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Stop vold mod kvinder: Udtalelse fra Europa-Kommissionen på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder

Bruxelles, den 24. november 2017

Her på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder gentager vi budskabet: Volden skal standses nu.

Der udøves stadig vold mod kvinder og piger hver eneste dag, både inden for og uden for Den Europæiske Union. Denne krænkelse af menneskerettighederne er udbredt og tager mange forskellige former: Det sker uanset social baggrund, derhjemme, på arbejdet, i skolen, på gaden, ved udøvelse af sport eller på internettet. Det begrænser kvinders og pigers fulde deltagelse i alle samfundets aspekter — såvel politisk, kulturelt og socialt som økonomisk.

Hver tredje kvinde i Europa har oplevet fysisk og/eller seksuel vold. 80 % af ofrene for menneskehandel i EU er kvinder. I udviklingslandene er hver tredje pige gift, før hun er fyldt 18.

Situationen er dog begyndt at ændre sig. I løbet af de sidste 30 år er forekomsten af kvindelig kønslemlæstelse faldet med 50 % i Afrika. I Sydasien er antallet af piger, der giftes i en alder under 15 år, ligeledes faldet til det halve. Den nylige, verdensomspændende #metoo-bevægelse har bidraget til at skabe opmærksomhed om omfanget af seksuelle overgreb og chikane i vores samfund og har tilskyndet til ofrene til at tale åbent om det, gøre krav på deres rettigheder og forsvare dem.

For at afskaffe denne kønsbaserede form for vold én gang for alle, er vi nødt til at forbedre uddannelse og lovgivning og forandre vores sociale normer. Vi har dedikeret 2017 til en europæisk indsats for at afskaffe alle former for vold mod kvinder og piger, både i den offentlige og den private sfære. Takket være EU's økonomiske støtte til NGO'er bliver blandt andet advokater, læger, lærere og politi uddannet til at hjælpe ofrene og for at forebygge kønsbestemt vold.

Vi skred til handling uden for vores grænser sammen med De Forenede Nationer og lancerede Spotlight-initiativet med en hidtil uset indledende investering på 500 mio. EUR. Dette initiativ skal på verdensplan tage fat på de grundlæggende årsager til vold mod kvinder og piger, hjælpe ofrene og gøre dem i stand til at bidrage til sikrere, mere modstandsdygtige, rigere og friere samfund.

Afskaffelsen af vold mod kvinder og piger er første skridt på vejen mod fred og sikkerhed på verdensplan og er et centralt punkt på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Det er en forudsætning for at fremme, beskytte og overholde menneskerettighederne, ligestillingen mellem kønnene, demokratiet og den økonomiske vækst.

Den Europæiske Union vil fortsat arbejde utrætteligt med alle de instrumenter, den har til rådighed, for at afskaffe vold mod kvinder og piger og gøre den til fortid.

Baggrund

Vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte og ødelæggende overtrædelser af menneskerettighederne på globalt plan. Det skønnes, at 35 % af alle kvinder på et eller andet tidspunkt har været udsat for vold. I visse landet er tallet helt oppe på 70 %. Denne forbandelse er en hindring for ligestilling, kvinders og pigers indflydelse og generel bæredygtig udvikling, og den blokerer for opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling. For at overvinde den kræves der derfor et globalt og vedholdende engagement i alle lande og regioner.

Kommissionen indgav forslag om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Europarådets Istanbulkonvention. Der arbejdes fortsat hen imod en ratificering. Kommissionen opfordrer de EU-medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret konventionen, til at følge trop.

Sidste år lancerede Kommissionen kampagnen NON.NO.NEIN – Sig NEJ! Stop vold mod kvinder. Dens formål var både at øge kendskabet til dette problem og at finansiere konkrete projekter for at mindske den vold, der finder sted, og støtte kvinder, der har været berørt af den. Europa-Kommissionen stillede 15 mio. EUR til rådighed for medlemsstaterne, lokale myndigheder, relevante fagfolk og civilsamfundsorganisationer i hele Europa for at optrappe deres tiltag og kampagner i bekæmpelsen af vold mod kvinder.

I juni 2017 overtog Europa-Kommissionen ledelsen i forbindelse med opfordringen til handling med hensyn til beskyttelse mod kønsbaseret vold i nødsituationer. Kønsbaseret vold ofte er udbredt under humanitære kriser. Vi er fast besluttet på at støtte de overlevende og udrydde denne form for vold. Opfordringen til handling bringer over 60 humanitære organisationer sammen om et enkelt mål: At kønsbaseret vold skal anerkendes som livstruende og forhindres helt fra krisers begyndelse. Kvinder og piger, der risikerer at blive udsat for vold, har brug for omgående handling. Vi er fast besluttet på at udnytte vores lederskab til at skabe opmærksomhed om dette problem og omsætte vores indsats til konkrete tiltag i marken.

Spotlight-initiativet blev lanceret i samarbejde med De Forenede Nationer ved FN's 72. Generalforsamling i september som svar på alle former for vold mod kvinder og piger. Dets fokus er på vold i hjemmet og familien, seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis, kvindemord, menneskehandel samt seksuel og økonomisk udnyttelse. Initiativet skal forløbe mellem 2017 og 2023 med en indledende investering på 500 mio. EUR, hvoraf EU yder det største bidrag (se denne video).

Yderligere oplysninger

MEMO/17/4849

Faktablad: Et år med målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder.

STATEMENT/17/4848

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar