Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Да спрем насилието над жени: Изявление на Европейската комисия по повод на Международния ден за премахване на насилието над жените

Брюксел, 24 ноември 2017 r.

По повод на Международния ден за премахване на насилието над жените заявяваме отново, че насилието трябва да спре незабавно.

В наши дни насилието над жени и момичета все още е факт — както във, така и извън Европейския съюз. Това нарушение на човешките права е широко разпространено и има много различни лица: то се случва независимо от социалния произход, у дома, на работното място, в училище, на улицата, по време на спортни занимания или онлайн. Насилието ограничава пълноценното участие на жените и момичетата във всички сфери на обществения живот — политическа, културна, социална или икономическа.

Една трета от жените в Европа са били обект на физическо и/или сексуално насилие. 80 % от жертвите на трафик в ЕС са жени. В развиващите се страни една трета от момичетата се омъжват преди да навършат 18-годишна възраст.

Нещата обаче започват да се променят. През последните 30 години случаите на генитално осакатяване на жени в Африка намаляха с 50 %. В Южна Азия броят на момичетата, които са омъжвани преди да достигнат 15-годишна възраст, спадна наполовина. А започналото наскоро световно движение #metoo, което допринесе за привличане на вниманието към мащабите на сексуалното насилие и сексуалния тормоз в нашите общества, насърчи жертвите да говорят, да търсят и защитават правата си.

За да бъде премахнато веднъж завинаги основаното на пола насилие, трябва да се подобрят образованието и законодателството и да се променят социалните норми. Посветихме 2017 г. на европейското действие за премахване на всички форми на насилие над жени и момичета — както в обществения, така и в личния живот. Юристи, лекари, учители, служители в полицията и други професионалисти се обучават да подкрепят жертвите и да предотвратяват основаното на пола насилие благодарение на финансовата помощ от ЕС за НПО.

Предприемайки действия отвъд нашите граници, ние започнахме заедно с ООН инициативата Spotlight, първоначалната инвестиция в която достигна безпрецедентните 500 млн. евро. В рамките на инициативата се вземат мерки на световно равнище във връзка с първопричините за насилието над жени и момичета, оказва се помощ на жертвите и им се предоставя възможност да дадат своя принос за създаване на по-безопасни, по-устойчиви, по-богати и по-свободни общества.

Премахването на насилието над жени и момичета е първата стъпка към световен мир и сигурност и е в основата на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Това е предварително условие за насърчаване, защита и упражняване на правата на човека, равенство между половете, демокрация и икономически растеж.

Европейският съюз ще продължи да работи неуморно, като използва всички инструменти, с които разполага, за премахване на насилието над жени и момичета, докато то се превърне в минало.

Контекст

Насилието над жени и момичета е едно от най-широко разпространените сериозни нарушения на правата на човека в света. Според оценки 35 % от жените са били жертва на насилие в някакъв момент от живота си. В някои страни тази цифра достига до 70 %. Това явление е пречка за равенството между половете, овластяването на жените и момичетата, цялостното устойчиво развитие, както и за постигането на целите за устойчиво развитие. Необходима е постоянна ангажираност във всички страни и региони, за да бъде преодолян този проблем.

Комисията предложи Европейският съюз да се присъедини към Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа. Работата по нейното ратифициране е в ход. Комисията призовава страните членки, които още не са ратифицирали конвенцията, да го направят.

Миналата година Комисията започна кампанията NON.NO.NEIN — Кажи НЕ! Да спрем насилието над жени. Нейната цел е да се повиши осведомеността по този въпрос и да се финансират конкретни проекти за намаляване на риска от насилие, както и да се помогне на жените, които са били жертви на насилие. Европейската комисия предостави финансиране от 15 млн. евро за държави членки, местни органи на управление, професионалисти и организации на гражданското общество от цяла Европа за засилване на техните действия и кампании за борба с насилието над жени.

През юни 2017 г. Европейската комисия пое ръководството на глобалната хуманитарна инициатива „Призив за действие за защита от основано на пола насилие при извънредни ситуации“. При хуманитарни кризи основаното на пола насилие често е масово явление. Ние сме поели ангажимент да подкрепяме оцелелите и да изкореним това насилие. Призивът за действие обединява повече от 60 хуманитарни организации, които имат една задача — основаното на пола насилие да бъде признато за животозастрашаващо и да бъдат вземани мерки срещу него в самото начало на дадена криза. Жени и момичета, изложени на риск от насилие, се нуждаят от вниманието ни незабавно. Твърдо решени сме да използваме нашето ръководство на глобалната инициатива, за да привлечем вниманието към този въпрос и да превърнем усилията си в конкретни действия на място.

В рамките на инициативата Spotlight, чието начало бе обявено заедно с ООН по време на 72-ото Общо събрание на ООН през септември, се вземат мерки във връзка с всички форми на насилие над жени и момичета. Тя е насочена към домашното и семейното насилие, сексуалното и основаното на пола насилие и увреждащи практики, убийствата на жени, трафика на хора и сексуалната и икономическата експлоатация. Инициативата ще се провежда в периода от 2017 г. до 2023 г., като първоначалната инвестиция в нея е 500 млн. евро, а ЕС е основният дарител (вж. видеоклипа).

За повече информация

MEMO/17/4849

Една година целенасочени действия във връзка с насилието над жени — информационен документ

STATEMENT/17/4848

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar