Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Ühisavaldus 2017. a rahvusvahelise naistepäeva puhul

Brüssel, 7. märts 2017

Täna, nagu ka oma loomise ajal, seisab Euroopa Liit nii Euroopa kui ka kogu maailma naiste eest.

Kuuskümmend aastat tagasi kinnistati naiste ja meeste võrdõiguslikkus Rooma lepingus kui üks Euroopa Liidu alusväärtusi. Tollal oli Euroopa pühendumus põhimõttele „võrdse töö eest võrdne tasu“ maailmas ainulaadne. Sestsaadik on EL jätkanud oma juhirollis ja teinud nähtavaid edusamme kõigis valdkondades. Me teeme väsimatult tööd, et kaitsta naiste õigusi ja võimestada neid nende võitluses diskrimineerimise ja soolise vägivalla vastu.

Naisi, kes töötavad, on omandanud ülikoolihariduse, on poliitikas aktiivsed või Euroopa ettevõtetes tippametikohtadel, leidub aastal 2017 rohkem kui kunagi varem. Komisjonis moodustavad naised 55 % kogu töötajaskonnast. Ja ikkagi on Euroopa Liidus liiga palju naisi, eriti üksikemasid, kes näevad endiselt vaeva, et olla majanduslikult iseseisvad. Naiste tööhõive määr Euroopa Liidus jõudis 2016. aastal kõigi aegade kõrgeimale tasemele: 65,5 %, aga meeste 77 % määrast ollakse endiselt kaugel maas.

Ent nii Euroopas kui ka mujal on veel palju vaja ära teha. Konfliktides, rände- ja sundrändeoludes ning kohtades, mida vaesus ja kliimamuutused on tabanud kõige rängemini, on naised sageli kõige kaitsetumate hulgas. Lisaks on praegustes rändeoludes üha kiiremini kasvanud ELi saabuvate naissoost inimkaubandusohvrite hulk.

Sallimatus naiste vastu ja misogüünia ilmnevad nii avalikus sfääris kui ka interneti argpüksliku anonüümsuse varjus. Rünnakud naiste õiguste vastu on tõusuteel. Liigagi palju on eurooplasi, kes arvavad endiselt, et tahtevastane seksuaalvahekord võib olla õigustatud. Samuti on naised sageli diskrimineerimise ja vägivalla ühed esimesed ohvrid, eelkõige kogu maailma konfliktipiirkondades.

Aga sageli on just naised ka esimesed, kes otsivad lahendusi, kes leiavad rasketel aegadel jõudu vastupanuks ja kellel on nägemus oma riigi tulevikust. Just sellepärast jätkab EL kogu maailmas naiste rühmituste toetamist, sealhulgas kõige raskemates tingimustes, nagu Afganistanis ja Süürias.

Me jätkame tegevust niihästi kodus kui ka välismaal:

  • Strateegilises soolise võrdõiguslikkuse tagamise kavas aastateks 2016–2019 tegeleb Euroopa Komisjon ebavõrdsusega sellistes olulistes valdkondades nagu töö, palk, otsuste tegemine ja vägivald.
  • Euroopa Komisjon on pühendanud 2017. aasta naiste ja tütarlaste vastase vägivalla kõikide vormide väljajuurimisele.
  • Sel aastal esitab komisjon uue lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise algatuse.
  • Tänu meie väljapakutud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformile pakutakse naismigrantidele, kes tulevad Euroopasse kaitset otsima ja kes on kahju kannatanud, arstiabi, õigusabi, traumajärgset nõustamist ja psühhosotsiaalset hoolekannet.
  • Komisjon jälgib oma inimkaubandusvastase poliitika ja õigustiku rakendamisel jätkuvalt inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise soolist mõõdet.
  • Välissuhetes keskendub komisjon ELi aastate 2016–2020 soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava kaudu kõikjal maailmas naiste ja tütarlaste abistamisele, kui nad on jäetud kõrvale haridusest, kui neil puudub võrdne juurdepääs tervishoiu- ja pereplaneerimisteenustele, tööturule ja poliitilisele elule või kui nad peavad alluma diskrimineerivatele reeglitele ja seadustele pärimise, kodakondsuse või maa omamise valdkonnas.
  • Et abi jõuaks kogu maailmas nendeni, kes on kõige vähem kaitstud, rakendab komisjon humanitaarabi alal ka edaspidi süstemaatiliselt sootundlikku tegutsemisviisi.
  • Komisjon jätkab teenäitajana ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisel, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse teemal.

Me ei tohi ega kavatse loobuda võitlemast soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja tütarlaste ohutuse eest ja selle nimel, et anda neile võimalus täielikult realiseerida oma potentsiaal. Nagu 60 aasta eest, nii ka nüüd on Euroopa Liidu kindel tahe tagada kogu maailmas naistele võrdsus.


 

Allakirjutanud:

Esimene asepresident Frans Timmermans

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn

Rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen

Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová

 

2017 Annual Report on Gender Equality

 

STATEMENT/17/463

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar