Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Försvar: Europeiska kommissionen välkomnar de steg som tagits mot ett permanent strukturerat samarbete

Bryssel den 13 november 2017

Kommissionen ser mycket positivt på initiativet om att inleda ett permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet som tagits av Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Idag undertecknas en gemensam anmälan som sedan överlämnas till EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har alltsedan sin valkampanj efterlyst ett EU som stärker sin säkerhets- och försvarskapacitet, och i april 2014 gjorde han följande kommentar: ”Jag tror att vi måste fästa större vikt på de bestämmelser i det nuvarande fördraget som gör det möjligt för EU-länder som så vill att gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag vet att detta inte är något för alla. Men de länder som skulle vilja gå i bräschen bör uppmuntras till detta. En poolning av försvarskapaciteterna i EU är fullkomligt logiskt i ekonomiskt hänseende." Denna ambition ingick redan i Junckers trepunktsplan för utrikespolitiken, som är en del av de politiska riktlinjerna – dvs. Junckerkommissionens politiska avtal med Europaparlamentets och Europeiska rådet.

Det permanenta strukturerade samarbetet är en ram och process baserad på fördraget för att fördjupa försvarssamarbetet bland EU:s medlemsländer som har förmågan och viljan till detta. Det gör det möjligt för medlemsstaterna att gemensamt utveckla försvarskapacitet, investera i gemensamma projekt och förbättra sina väpnade styrkors operativa beredskap och insatser. Rådet bör efter dagens anmälan formellt besluta om att senast vid årsslutet upprätta det permanenta strukturerade samarbetet, samtidigt som de första projekten fastställs parallellt.

Den europeiska försvarsfonden som kommissionen inrättade i juni 2017 ska främja samarbetsprojekt som rör försvarsrelaterad forskning, prototyputveckling och gemensam anskaffning av kapacitet.Dagens gemensamma anmälan är ett viktigt steg mot skapandet av en fullfjädrad europeisk försvarsunion före 2025, såsom kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september.

För mer information om det permanenta strukturerade samarbetet, se följande faktablad. Se den strategiska noten: In Defence of Europe by the European Political Strategy Centre. På EbS kan du titta på ceremonien när det permanenta strukturerade samarbetet undertecknandes.

STATEMENT/17/4608

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar