Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Obrona: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz stałej współpracy strukturalnej

Bruksela, 13 listopada 2017 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wkład wniesiony przez Austrię, Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Chorwację, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Niderlandy, Polskę, Rumunię, Słowenię, Słowację, Hiszpanię i Szwecję na rzecz nawiązania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w dziedzinie obronności, poprzez podpisanie w dniu dzisiejszym wspólnej notyfikacji i przekazanie jej wysokiej przedstawiciel Federice Mogherini.

Już od rozpoczęcia swojej kampanii wyborczej przewodniczący Jean-Claude Juncker wzywa do wzmocnienia Europy w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. W kwietniu 2014 r. powiedział: Jestem przekonany, że musimy traktować poważniej przepisy obecnego traktatu, które umożliwiają zainteresowanym państwom europejskim stopniowe budowanie wspólnej europejskiej polityki obronnej. Wiem, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Jednak kraje, które pragną iść naprzód, powinny być do tego zachęcane. Łączenie zdolności obronnych w Europie jest w pełni uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Podobne stanowisko przewodniczący zajął w swoim trzypunktowym planie dotyczącym polityki zagranicznej, który został ujęty w wytycznych politycznych – umowie politycznej Komisji Junckera z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską.

PESCO stanowi umocowane w traktacie ramy oraz proces pogłębiania współpracy w dziedzinie obronności między tymi państwami członkowskimi UE, które mogą i chcą to zrobić. Współpraca ta umożliwi państwom członkowskim wspólne rozwijanie zdolności obronnych, inwestowanie we wspólne projekty oraz zwiększanie gotowości operacyjnej i wkładu ich sił zbrojnych. W następstwie dzisiejszej notyfikacji Rada powinna przyjąć do końca roku formalną decyzję ustanawiającą współpracę strukturalną, a równolegle powinny zostać wskazane pierwsze projekty.

Europejski Fundusz Obrony uruchomiony przez Komisję w czerwcu 2017 r. pobudzi realizowane w ramach współpracy w dziedzinie badań nad obronnością, rozwijania prototypów i wspólnego nabywania zdolności obronnych. Dzisiejsza wspólna notyfikacja stanowi ważny krok w kierunku stworzenia prawdziwej Europejskiej Unii Obrony do 2025 r., co przewodniczący Juncker podkreślił w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w dniu 13 września 2017 r.

Więcej informacji na temat PESCO – zob. nota informacyjna tutaj. W tym kontekście zob. również notatka strategiczna tutaj: W obronie Europy – notatka Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej. Ceremonię podpisania notyfikacji w sprawie stałej współpracy strukturalnej można śledzić w serwisie EbS.

STATEMENT/17/4608

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar