Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande av Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med anledning av omröstningen om ratificering av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina i senaten i Nederländerna

Bryssel den 30 maj 2017

”Dagens omröstning i senaten i Nederländerna sänder en viktig signal från Nederländerna och hela Europeiska unionen till våra vänner i Ukraina – Ukrainas plats är i Europa. Ukrainas framtid finns i Europa.

Jag vill tacka den nederländska regeringen och ledarna för de andra partierna för deras ansträngningar att föra denna process i hamn med en positiv avslutning. Vi är nästan framme. Vårt associeringsavtal, inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, har nu kommit ett steg närmare en ratificering. Jag skulle vilja att processen nu avslutas snabbt, i god tid före toppmötet EU–Ukraina i juli.

Europeiska unionen är fast besluten att genomföra partnerskapet med det ukrainska folket, ett partnerskap som har utvecklats till att bli ett av våra närmaste och mest värdesatta. Associeringsavtalet har redan lett till ökad handel mellan oss. Det har fört med sig ökad framgång för företagare och bidragit till att initiera och befästa ett antal reformer i Ukraina. Det har också gett medborgarna nya möjligheter, både i EU och Ukraina. Låt oss ta vara på den positiva kraft som dagens omröstning bidrar med för att ytterligare stärka vårt partnerskap.”

 

Bakgrund

Europeiska unionen och Ukraina undertecknade 2014 ett associeringsavtal, vilket inledde ett nytt skede i relationerna mellan EU och Ukraina. Associeringsavtalet kommer att träda i kraft när alla parter i avtalet har ratificerat det.

Den 15 december 2016 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett rättsligt bindande beslut med en gemensam överenskommelse om vissa aspekter av associeringsavtalet med Ukraina. Beslutet innehåller ett förtydligande av att avtalet inte innebär några utsikter för ett medlemskap i Europeiska unionen och erbjuder heller inga kollektiva säkerhetsgarantier eller annat militärt bistånd eller stöd till Ukraina. Avtalet ger inte ukrainska medborgare tillträde till arbetsmarknaden i EU:s medlemsstater, innebär inga åtaganden för medlemsstaterna att ge ekonomiskt stöd till Ukraina och understryker att kampen mot korruption är en väsentlig del av avtalet.

Den 16 december antog den nederländska regeringen ett lagförslag om Nederländernas ratificering av associeringsavtalet.

Den 23 februari fick lagförslaget stöd i andra kammaren. Den 23 maj hölls en debatt i senaten där en majoritet var positiva till ratificeringen. Dagens omröstning i senaten följer på den här debatten.

 

Nästa steg

Nederländerna ska slutföra sin ratificeringsprocess i enlighet med sina nationella bestämmelser. Det innebär att landets kung ska underteckna lagen, den ska offentliggöras i Nederländernas officiella tidning och ratificeringsinstrumenten ska deponeras hos rådets generalsekretariat.

EU måste sedan slutföra förfarandena för att ingå avtalet och deponera sina ratifikationsinstrument. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats.

 

Mer information

Associeringsavtalet EU-Ukraina

Faktablad om relationen EU-Ukraina

Europeiska unionens delegation i Ukraina

Europeiska kommissionens stödgrupp för Ukraina

Handelsrelationerna EU-Ukraina

STATEMENT/17/1461

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar